îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
11.04.2014
13:12 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
13:00Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå
09:44Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè
09:39Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
9.04.2014
20:57ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ
19:51Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà
19:47Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé
19:14×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà
8.04.2014
17:48Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
15:59Â Îäåññå «åâðîìàéäàíîâöû» çàäåðæàëè âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ, à ìèëèöèÿ îòïóñòèëà
15:36Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà
15:29Ýäóàðä Ãóðâèö ïðèçâàë ïðåñåêàòü äåéñòâèÿ ñåïàðàòèñòîâ â Îäåññå
14:34Îäåññêèì ñåïàðàòèñòàì íà Êóëèêîâîì ïîëå îòíûíå ãðîçèò òþðåìíûé ñðîê - îò 5 äî 10 ëåò

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, ââåäåííûå ïðàâèòåëüñòâîì â îòâåò íà ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ïðîòåñòóþùèìè è ìèëèöèåé â Êèåâå. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðëàìåíòñêèõ äåáàòîâ ìèíèñòð ãðàæäàíñòâà è èììèãðàöèè Êàíàäû Êðèñ Àëåêñàíäåð.
«Ìû ââåëè îãðàíè÷åíèÿ – ñ íåìåäëåííûì âñòóïëåíèåì â ñèëó – äëÿ âúåçäà â Êàíàäó êëþ÷åâûõ óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå áûëè îòâåòñòâåííû çà ïîäàâëåíèå è çàìàë÷èâàíèå ïðîòåñòíûõ ãîëîñîâ», – ïðèâîäèò êîììåíòàðèé Ê.Àëåêñàíäåðà ÑBC News.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áûëî âûíóæäåíî ïðèíÿòü äàííûå ìåðû â ñâÿçè ñ «êðàéíå ïðèñêîðáíûìè äåéñòâèÿìè ÷ëåíîâ óêðàèíñêîé ïðàâÿùåé ýëèòû ïåðåä ëèöîì ìàññîâûõ è íàðàñòàþùèõ ïðîòåñòîâ».
«Êàíàäà ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü óêðàèíñêèé íàðîä â èõ îòâàæíîé è ñìåëîé ïîääåðæêå ñâîáîäû è äåìîêðàòèè», – ñêàçàë ãëàâà ìèíèììèãðàöèè ñòðàíû.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

 Îäåñ³ ðåàë³çóþòü ïðîåêò ªÑ «Ì³æíàðîäíèé ñòóäöåíòð ðåêðåàö³¿ òà òóðèçìó: øëÿõ äî çäîðîâ'ÿ íàö³¿»

Òðèâຠðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó «Ì³æíàðîäíèé ñòóäåíòñüêèé öåíòð ðåêðåàö³¿ òà òóðèçìó: øëÿõ äî çäîðîâ'ÿ íàö³¿ (ISCRT)» MIS ETC-1118 â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Ðóìóí³ÿ - Óêðà¿íà - Ðåñïóáë³êà Ìîëäîâà 2007-2013 ï³ä äåâ³çîì «Ñï³ëüí³ êîðäîíè. Ñï³ëüí³ ð³øåííÿ». ßê ïåðåäຠêîðåñïîíäåíò ÎÄÅѲÍÔÎÐÌ, ðåêòîð Îäåñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Ãåííàä³é Îáîðñüêèé çàÿâèâ ïðî öå íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ «Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì îçäîðîâëåííÿ ñòóäåíò³â ³ ðîçâèòîê ìîëîä³æíîãî òóðèçìó. ªâðîïåéñüêèé äîñâ³ä òà àäàïòàö³ÿ éîãî â Óêðà¿í³». Çà ñëîâàìè Ã.Îáîðñêîãî, «â Óêðà¿íó íàä³éøîâ ïåðøèé òðàíø ªÑ â îáñÿãó áëèçüêî 518 òèñ. ºâðî (ïîíàä 5 ìëí. 345 òèñ. ãðí) äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðîåêòó ªÑ. À âñüîãî íà ðåêîíñòðóêö³þ óí³âåðñèòåòñüêîãî ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó «×àéêà», äå áóäóòü ñòâîðåí³ óìîâè äëÿ îçäîðîâëåííÿ áëèçüêî òèñÿ÷³ ñòóäåíò³â ç Óêðà¿íè òà Ðóìóí³¿, à òàêîæ íà ñòâîðåííÿ Òóðèñòè÷íîãî ³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó, âåá-ïîðòàëó òà ³íø³ çàõîäè ªâðîñîþçîì ïåðåäáà÷åíî ñïðÿìóâàòè ïðîòÿãîì 2012-2014 ðîê³â 1 ìëí. 788 òèñ. 590 ºâðî (ïðèáëèçíî 18 ìëí. 465 òèñ. ãðí)». ßê çàçíà÷èâ Ã.Îáîðñêèé, «ôàõ³âö³ âæå ðîçïî÷àëè ïðîåêòí³ òà áóä³âåëüí³ ðîáîòè ç³ ñïîðóäæåííÿ íà 21,5-ãåêòàðí³é ïðèìîðñüê³é òåðèòî𳿠Îäåñüêî¿ ïîë³òåõí³êè øåñòè ñó÷àñíèõ 2-ïîâåðõîâèõ áóäèíê³â, â òîìó ÷èñë³ ë³òíüî¿ îñâ³òíüî¿ øêîëè, êîíôåðåíö-õîëó äëÿ çóñòð³÷åé ³ äèñêóñ³é, ðåêîíñòðóêö³¿ 58 ñòóäåíòñüêèõ êîòåäæ³â ³ îíîâëåííþ çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè ñïîðòèâíèõ ñïîðóä îçäîðîâ÷îãî öåíòðó».

17.10.2013, 17:51

 Îäåññå âíåäðÿþò åâðîïåéñêèé îïûò ñòóäåí÷åñêîãî ðåêðåàöèîííîãî òóðèçìà

 Îäåññå âíåäðÿþò åâðîïåéñêèé îïûò ñòóäåí÷åñêîãî òóðèçìà Ìåæäóíàðîäíûé ñòóäåí÷åñêèé ôîðóì «Îò ñîâìåñòíîãî îòäûõà ê âçàèìîïîíèìàíèþ è ñîòðóäíè÷åñòâó» ñîñòîÿëñÿ íà áàçå ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà «×àéêà» Îäåññêîãî Íàöèîíàëüíîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà íà áåðåãó ×åðíîãî ìîðÿ - â æèâîïèñíîé ìåñòíîñòè Êàðîëèíî-Áóãàç, ãäå ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ åæåãîäíîãî îçäîðîâëåíèÿ îêîëî òûñÿ÷è ñòóäåíòîâ èç Óêðàèíû, Ðóìûíèè è äðóãèõ ñòðàí Åâðîñîþçà. Èíèöèèðîâàëè 4-äíåâíóþ àêöèþ ó÷àñòíèêè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà «Ìåæäóíàðîäíûé ñòóäåí÷åñêèé öåíòð ðåêðåàöèè è òóðèçìà: ïóòü ê çäîðîâüþ íàöèè (ISCRT)» MIS ETC-1118 â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû òðàíñãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Ðóìûíèÿ - Óêðàèíà - Ðåñïóáëèêà Ìîëäîâà 2007-2013 ïîä äåâèçîì «Îáùèå ãðàíèöû. Ñîâìåñòíûå ðåøåíèÿ».  ÷àñòíîñòè, â ôîðóìå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî ñòà ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé Îäåññêîé ïîëèòåõíèêè è ðóìûíñêîãî óíèâåðñèòåòà «Øòåôàí ÷åë Ìàðå», â òîì ÷èñëå ëèäåð ñòóäåí÷åñêîé îðãàíèçàöèè «À.Ñ.Ó.Ñ» Èëèÿ Äîðîôòåé, ïðåäñòàâèòåëè Óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è òóðèçìà è Äåïàðòàìåíòà âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè Îäåññêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Èííà Áåæåíàðü è Àíàñòàñèÿ Àíäðîíîâà, ïðåäñåäàòåëü Îäåññêîãî îáêîìà ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ Íèíà Äóáîâèê, êîíñóë Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ðóìûíèè â Îäåññå Ìèõàé Îïðåñêó, ïðåäñòàâèòåëè òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà ðåãèîíà.  õîäå ðàáîòû ôîðóìà ãîñòè èç Ðóìûíèè îçíàêîìèëèñü ñ òóðèñòè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì Îäåññêîãî ðåãèîíà, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñîâìåñòíûõ êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è äèñêóññèÿõ ïî ïðîáëåìàì è ïåðñïåêòèâàì åâðîèíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòóäåíòîâ è ìîëîäåæè äâóõ ñòðàí. Êàê îòìåòèë íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà ISCRT Âàëåðèé Ëåáåäü, ñåé÷àñ âåäóòñÿ ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íà 21,5-ãåêòàðíîé ïðèìîðñêîé òåððèòîðèè Îäåññêîãî íàöèîíàëüíîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, ãäå óæå îòðåìîíòèðîâàíî 58 ñòóäåí÷åñêèõ êîòòåäæåé. Ñ 15 ñåíòÿáðÿ íà÷èíàåòñÿ ãëàâíûé ýòàï ðåêîíñòðóêöèè: ñòðîèòåëüñòâî ïî åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì íîâîãî ñïîðòèâíîãî ÿäðà, øåñòè ñîâðåìåííûõ 2-ýòàæíûõ çäàíèé äëÿ òóðèñòîâ, ðåêîíñòðóêöèÿ ëåòíåé îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû è êîíôåðåíö-õîëëà äëÿ âñòðå÷ è äèñêóññèé.

10.09.2013, 10:50

Äóíàéñêèé îñòðîâ Òàòàðó âñå áîëüøå ïðèâëåêàåò ðûáàêîâ è òóðèñòîâ

Íà êàðòå çåëåíîãî òóðèçìà ïîÿâèëñÿ åùå îäèí îñòðîâ - Ìàëûé Òàòàðó â äåëüòå Äóíàÿ.  ñâÿçè ñ óñïåøíûì ïðîâåäåíèåì ïðîãðàììû âîññòàíîâëåíèÿ îñòðîâà ïðè ïîääåðæêå Âñåìèðíîãî ôîíäà ïðèðîäû WWF îñòðîâ Òàòàðó ñòàëè ïîñåùàòü ðûáàêè è ëþáèòåëè çåëåíîãî òóðèçìà,ñîîáùèëè ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíîé òóðèñòè÷åñêîé ñôåðû æóðíàëèñòàì âî âðåìÿ ïðåññ-òóðà íà îñòðîâ, ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÎÄÅÑÈÍÔÎÐÌà.

9.09.2013, 13:52

Âñåìèðíûé ôîíä ïðèðîäû âîññòàíîâèë äóíàéñêèé îñòðîâ Ìàëûé Òàòàðó

10 ëåò íàçàä ïðåäñòàâèòåëè Èçìàèëüñêîãî ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ìåñòíûõ âëàñòåé è Âñåìèðíîãî ôîíäà ïðèðîäû WWF âçÿëèñü çà ïðîãðàììó âîññòàíîâëåíèÿ î. Ìàëûé Òàòàðó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè áóäóùåãî Äóíàéñêîé äåëüòû. Îá èòîãàõ ñâîåé ìíîãîëåòíåé ðàáîòû çàùèòíèêè ïðèðîäû ðàññêàçàëè æóðíàëèñòàì âî âðåìÿ ïðåññ-òóðà íà îñòðîâ, ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÎÄÅÑÈÍÔÎÐÌà.

6.09.2013, 12:37

«Áóãñêèé Ãàðä» ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ

Íàöèîíàëüíûé ïðèðîäíûé ïàðê «Áóãñêèé Ãàðä», ÿâëÿþùèéñÿ îäíèì èç «ñåìè ÷óäåñ Óêðàèíû», èç-çà ñòðîèòåëüñòâà Òàøëûêñêîé ÃÀÝÑ, íàõîäèòñÿ â çîíå ýêîëîãè÷åñêîãî ðèñêà. Îá ýòîì îäåññêèì è êèåâñêèì æóðíàëèñòàì âî âðåìÿ ïðåññ-òóðà, îðãàíèçîâàííîãî ïðåññ-ñåêðåòàðåì Àññîöèàöèè ñóäîâëàäåëüöåâ Óêðàèíû Àëåêñàíäðîì Ôåäîðîâûì, ñîîáùèëè ñîòðóäíèêè «Áóãñêîãî Ãàðäà».

19.08.2013, 17:55

Íèêîëàåâñêàÿ «Äóáðîâêà» ïðèãëàøàåò íà îñåííèé ðàôòèíã

Ñàìûé ëó÷øèé ñåçîí äëÿ ðàôòèíãà íà÷èíàåòñÿ â ñåíòÿáðå, óòâåðæäàåò àäìèíèñòðàöèÿ çíàìåíèòîãî ýêñòðèì-êóðîðòà â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè «Äóáðîâêà».

16.08.2013, 17:09

Òåïåðü îäåññèòû ìîãóò ëå÷èòüñÿ óëüåâûì âîçäóõîì â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè

Ó îäåññèòîâ ïîÿâèëàñü íîâàÿ âîçìîæíîñòü ïðîéòè êóðñ àýðîàïèòåðàïèè - â Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè áàçû îòäûõà «Äóáðîâêà». Îá ýòîì ñîîáùèë äèðåêòîð Àíäðåé Ãèðëÿ âî âðåìÿ ïðåññ-òóðà, îðãàíèçîâàííîãî ïðåññ-ñåêðåòàðåì Àññîöèàöèè ñóäîâëàäåëüöåâ Óêðàèíû Àëåêñàíäðîì Ôåäîðîâûì.

12.08.2013, 16:23

Êðûìñêî-êàâêàçñêàÿ êðóèçíàÿ ëèíèÿ ñíîâà çàïóùåíà

Ñ 14 ïî 21 èþíÿ 2013 ãîäà ñîñòîèòñÿ ïåðâûé êðóã êðóèçíîé ïðîãðàììû "Øåñòü êóðîðòíûõ ñòîëèö ×åðíîãî ìîðÿ" íà Îäåññêî — Êðûìñêî — Êàâêàçñêîé ëèíèè.Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî â õîäå ïðåçåíòàöèè êðóèçíîãî ëàéíåðà "Àäðèàíà" íà Îäåññêîì ìîðâîêçàëå, ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÎÄÅÑÈÍÔÎÐÌà.

14.06.2013, 14:55

Íóæíî âñå ñäåëàòü äëÿ òîãî, ÷òîáû îñòàâèòü óêðàèíöåâ îòäûõàòü â íàøåé ñòðàíå - ìýð Ëüâîâà Àíäðåé Ñàäîâûé

 ðàìêàõ ïðåññ-òóðà ïî Ëüâîâñêîé îáëàñòè æóðíàëèñòû èç Îäåññû, Íèêîëàåâà, Õàðüêîâà è Êèåâà âñòðåòèëèñü ñ ìýðîì ãîðîäà Ëüâîâà Àíäðååì Ñàäîâûì, ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÎÄÅÑÈÍÔÎÐÌà.

17.03.2013, 15:38

 Óêðàèíå ïîÿâèòñÿ íîâûé ãîðíîëûæíûé êóðîðò

 2014 ãîäó ìåñòíûå âëàñòè èçâåñòíîãî ïðèêàðïàòñêîãî êóðîðòà Ñõîäíèöà, ðàñïîëîæåííîãî âîçëå çíàìåíèòîãî Òðóñêàâöà âî Ëüâîâñêîé îáëàñòè, ïëàíèðóþò îòêðûòü ïîäúåìíèê äëÿ ãîðíîëûæíèêîâ. Îá ýòîì íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè æóðíàëèñòàì â õîäå âñåóêðàèíñêîãî ïðåññ-òóðà ñîîáùèë ïðåäñåäàòåëü ñåëüñêîãî ñîâåòà Ñõîäíèöû Èâàí Ïèëÿê, ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò Îäåñèíôîðìà.

14.03.2013, 16:40