îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
11.04.2014
13:12 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
13:00Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå
09:44Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè
09:39Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
9.04.2014
20:57ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ
19:51Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà
19:47Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé
19:14×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà
8.04.2014
17:48Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
15:59Â Îäåññå «åâðîìàéäàíîâöû» çàäåðæàëè âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ, à ìèëèöèÿ îòïóñòèëà
15:36Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà
15:29Ýäóàðä Ãóðâèö ïðèçâàë ïðåñåêàòü äåéñòâèÿ ñåïàðàòèñòîâ â Îäåññå
14:34Îäåññêèì ñåïàðàòèñòàì íà Êóëèêîâîì ïîëå îòíûíå ãðîçèò òþðåìíûé ñðîê - îò 5 äî 10 ëåò

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, ââåäåííûå ïðàâèòåëüñòâîì â îòâåò íà ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ïðîòåñòóþùèìè è ìèëèöèåé â Êèåâå. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðëàìåíòñêèõ äåáàòîâ ìèíèñòð ãðàæäàíñòâà è èììèãðàöèè Êàíàäû Êðèñ Àëåêñàíäåð.
«Ìû ââåëè îãðàíè÷åíèÿ – ñ íåìåäëåííûì âñòóïëåíèåì â ñèëó – äëÿ âúåçäà â Êàíàäó êëþ÷åâûõ óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå áûëè îòâåòñòâåííû çà ïîäàâëåíèå è çàìàë÷èâàíèå ïðîòåñòíûõ ãîëîñîâ», – ïðèâîäèò êîììåíòàðèé Ê.Àëåêñàíäåðà ÑBC News.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áûëî âûíóæäåíî ïðèíÿòü äàííûå ìåðû â ñâÿçè ñ «êðàéíå ïðèñêîðáíûìè äåéñòâèÿìè ÷ëåíîâ óêðàèíñêîé ïðàâÿùåé ýëèòû ïåðåä ëèöîì ìàññîâûõ è íàðàñòàþùèõ ïðîòåñòîâ».
«Êàíàäà ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü óêðàèíñêèé íàðîä â èõ îòâàæíîé è ñìåëîé ïîääåðæêå ñâîáîäû è äåìîêðàòèè», – ñêàçàë ãëàâà ìèíèììèãðàöèè ñòðàíû.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé

Âåðîÿòíîñòü â Îäåññå «ìèðíûõ» ìèòèíãîâ, ïîäîáíûõ òåì, êîòîðûå íåäàâíî ïðîøëè â Õàðüêîâå, Äîíåöêå è Ëóãàíñêå, – íèæå ñðåäíåé. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë íàðîäíûé äåïóòàò – ýêñ-ìýð Îäåññû Ýäóàðä Ãóðâèö â êîììåíòàðèè æóðíàëó «Ôîðáñ» «Ïîäîáíûå âûñòóïëåíèÿ âîçìîæíû, òîëüêî åñëè ìåñòíûå âëàñòè áóäóò ïîòàêàòü ñåïàðàòèñòàì è ñîçäàäóò èì óñëîâèÿ äëÿ ìàíåâðîâ, - öèòèðóåò ÷ëåíà ïàðëàìåíòñêîé ôðàêöèè îò ïàðòèè «ÓÄÀÐ Âèòàëèÿ Êëè÷êî» èçäàíèå http://forbes.ua/opinions/1369075-eduard-gurvic-o-veroyatnosti-separatizma-v-odesse. Ïîëèòèê ïîä÷åðêíóë: «Åñëè ñî ñòîðîíû ñèëîâûõ ñòðóêòóð áóäåò àäåêâàòíàÿ ðåàêöèÿ íà ëþäåé, êîòîðûå ñ ôëàãîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàñõàæèâàþò ïî óêðàèíñêîìó ãîðîäó, òî ÿ íå âèæó íè ìàëåéøèõ ïðåäïîñûëîê ê âîçíèêíîâåíèþ ñåïàðàòèñòñêèõ íàñòðîåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì «ïðèâîçíûõ». Ñåé÷àñ êàê íèêîãäà âûñîêà âàæíîñòü ïîëíîöåííîãî è êà÷åñòâåííîãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ãëàâàìè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë, Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû è ãîðîäñêèõ îðãàíîâ âëàñòè – âñåìè òåìè, êòî äîëæåí ïðåïÿòñòâîâàòü è ïîäàâëÿòü ïîäîáíûå ÿâëåíèÿ, ñ÷èòàåò Ý.Ãóðâèö. Íàðîäíûé äåïóòàò êîíñòàòèðîâàë, ÷òî â ãîðîäå ïîêà äîñòàòî÷íî ñïîêîéíàÿ ñèòóàöèÿ. Õîòÿ, çàìåòèë îí, «ñïîêîéñòâèå îäåññèòîâ îáóñëîâëåíî íå òåì, ÷òî ó íàñ êàêîé-òî ýêîíîìè÷åñêèé îàçèñ è áëàãîäåíñòâèå. Ìû, êàê è æèòåëè äðóãèõ ãîðîäîâ, îïàñàåìñÿ ðîññèéñêîãî âòîðæåíèÿ, îáâàëà ãðèâíè, íåñïîñîáíîñòè ãîñóäàðñòâà îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíóþ è ñâîåâðåìåííóþ âûäà÷ó çàðïëàò è ïåíñèé. Êîíå÷íî, íàñ âñå ýòî òðåâîæèò. Íî ìû, îäåññèòû, ïñèõîëîãè÷åñêè áîëåå óñòîé÷èâû ê óãðîçàì, ñêëîêàì è òðåâîãàì òàêîãî ðîäà». Ïîëèòèê àêöåíòèðîâàë: «Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ ëþáûõ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé ñ öåëüþ ïîâëèÿòü íà íàñòðîåíèÿ ëþäåé, äëÿ ñîçäàíèÿ èñêóññòâåííûõ ñåïàðàòèñòñêèõ íàñòðîåíèé. Ó íàñ êàæäûé ïîñòóïàåò òàê, êàê õî÷åò. Ê ñîæàëåíèþ, òàê æå äåéñòâóåò è Ðîññèÿ. Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà âñþ íàøó ïñèõîëîãè÷åñêóþ óñòîé÷èâîñòü, ðåãèîí äîëæåí áûòü ïîñòîÿííî â çîíå âíèìàíèÿ âëàñòåé».

9.04.2014, 19:47

×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà

×èñëåííà îõîðîíà òà ñóïðîâîäæóþ÷³ ïðèõèëüíèêè Ïóò³íà, â òîìó ÷èñë³ îäåñèò Àðòåì Äàâèä÷åíêî, áðàò ÿêîãî äຠïîêàçè ùîäî ñåïàðàòèçìó â ѲÇÎ, íå âðÿòóâàëà àí³ êîñòþì \"ðîñ³éñüêîãî ôàøèñòà Öàðüîâà\" â³ä ÿºöü, àí³ éîãî ôåéñó â³ä ëÿïàñ³â ìèêîëà¿âñüêèõ îïîë÷åíö³â - ïàòð³îò³â Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ àêö³¿ ïðîòåñòó. ßê çàçíà÷ຠâèäàííÿ «ÍèêÂåñòè», îä³îçíèé åêñ-ðåã³îíàë, êàíäèäàò íà ïîñò ïðåçèäåíòà Îëåã Öàðüîâ ìàðíî íàìàãàâñÿ 9 êâ³òíÿ ïðîâ³äàòè ñåïàðàòèñò³â, ÿêèõ íàïåðåäîäí³ ðîç³ãíàëè îïîë÷åíö³ Ìèêîëàºâà, ùî â³äñòîþþòü ºäèíó Óêðà¿íó. Öàðüîâ ïðè¿õàâ òóäè ç ãåîð㳿âñüêîþ ñòð³÷êîþ â ñóïðîâîä³ ÷èñëåííî¿ îõîðîíè òà äîâ³ðåíèõ îñ³á, ñåðåä ÿêèõ æóðíàë³ñòè çàô³êñóâàëè é îäíîãî ç îäåñüêèõ ïðèõèëüíèê³â Ïóò³íà ³ äîâ³ðåíó îñîáó êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòè Àðòåìà Äàâèä÷åíêà. Êîëè ïðîðîñ³éñüêèé ïîë³òèê ïðèáóâ äî ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè, ùîá â³äâ³äàòè ñâî¿õ ïðèá³÷íèê³â - ì³ñöåâèõ ñåïàðàòèñò³â, ïîñòðàæäàëèõ ï³ä ÷àñ ðîçãîíó àíòèóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿, éîãî çóñòð³ëà âåëèêà ãðóïà íåâäîâîëåíèõ ìåøêàíö³â Ìèêîëàºâà. Îäèí ç ë³äåð³â Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ Ìèêîëàºâà Îëåêñàíäð ßíöåí íå ñòàâ öåðåìîíèòèñÿ ³ ïðÿìî ñïèòàâ Öàðüîâà: «Íàâ³ùî òè ñþäè ïðè¿õàâ?» ϳñëÿ öüîãî ïî÷àëàñÿ ñëîâåñíà ïåðåïàëêà ç âèêîðèñòàííÿì íåíîðìàòèâíî¿ ëåêñèêè, ùî ÷àñîì ïåðåðîñòàëà â á³éêó. Ëþäè íàçèâàëè Öàðüîâà «ðîñ³éñüêèì ôàøèñòîì», ñêàíäóâàëè «Ôàøèçì íå ïðîéäå!», îá êîñòþì äåïóòàòà ðîçáèëîñÿ ê³ëüêà êóðÿ÷èõ ÿºöü... Æèòåë³ îáëöåíòðà êðè÷àëè «Ãåòü ³ç Ìèêîëàºâà!», «×åìîäàí-Âîêçàë-Ðîññèÿ», à äåõòî íàâ³òü «Ïîøåë íà õ*é ñ Íèêîëàåâà!», óñ³ìà äîñòóïíèìè ñïîñîáàìè äàþ÷è çðîçóì³òè, ùî íå ïóñòÿòü éîãî â ë³êàðíþ, äå ïåðåáóâàþòü ì³ñöåâ³ ñåïàðàòèñòè

9.04.2014, 19:14

Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà

700 âîåííîñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ïðèáûâøèõ èç Êðûìà, ðàçìåñòèëè â Îäåññå è îáëàñòè, ïåðåäàåò ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Óêðàèíû. Âîåííîñëóæàùèõ, êîòîðûå ïðèáûëè ñ ñåìüÿìè, ðàçìåñòèëè â ñàíàòîðèÿõ «Êóÿëüíèê» è «Áåëàÿ àêàöèÿ» â Îäåññå, à òàêæå â ñàíàòîðèè «Ïîðòîâèê» â Þæíîì. Âîåííîñëóæàùèõ-êîíòðàêòíèêîâ, ïðèáûâàþùèõ áåç ñåìåé, ðàçìåñòèëè â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, à êóðñàíòîâ Àêàäåìèè ÂÌÑÓ èìåíè Íàõèìîâà - íà áàçå Îäåññêîé âîåííîé àêàäåìèè ñîîáùàåò ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó âåäîìñòâà èíòåðíåò-èçäàíèå dumskaya.net/news/v-odesskoj-oblasti-uge-razmestili-700-voennoslug-034566/ Ìåñòíûå âëàñòè îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå â ïîñòóïëåíèè äåòåé âîåííîñëóæàùèõ â øêîëû, äëÿ ÷ëåíîâ ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ îðãàíèçîâàíû êóëüòóðíûå ïðîãðàììû è ýêñêóðñèè äëÿ çíàêîìñòâà ñ ãîðîäîì. Âîëîíòåðû è îáùåñòâåííûå àêòèâèñòû ïîìîãàþò îáåñïå÷èòü ñåìüè âñåì íåîáõîäèìûì.

9.04.2014, 19:51

ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ

Ïàðëàìåíòñüêà Àñàìáëåÿ Ðàäè ªâðîïè ïðèéíÿëà ðåçîëþö³þ ³ç çàñóäæåííÿì ä³é Ðîñ³¿ ùîäî ïðèºäíàííÿ Êðèìó. \"Àñàìáëåÿ ð³øó÷å çàñóäæóº ðîñ³éñüêó â³éñüêîâó àãðåñ³þ ³ àíåêñ³þ Êðèìó, ÿêà ïîñë³äóâàëà çà íåþ, ùî º ÿâíèì ïîðóøåííÿì íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, çîêðåìà ïîëîæåíü Ñòàòóòó ÎÎÍ, Ãåëüñ³íñüêîãî àêòó ÎÁѪ òà Ñòàòóòó é îñíîâíèõ ïðàâèë Ðàäè ªâðîïè\", - éäåòüñÿ â ðåçîëþö³¿, ïðèéíÿò³é íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ÏÀЪ ó ñåðåäó, ïîâ³äîìëÿº fakty.ictv.ua. Çà ¿¿ óõâàëåííÿ ïîäàíî 154 ãîëîñè, 26 - ïðîòè ³ 14 óòðèìàëèñÿ. Íà äóìêó Àñàìáëå¿, \"æîäåí ç àðãóìåíò³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóº Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ äëÿ âèïðàâäàííÿ ñâî¿õ ä³é, íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³\". Ó ðåçîëþö³¿ ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî óëüòðàïðàâ³ ñèëè íå çàõîïëþâàëè öåíòðàëüíó âëàäó â Êèºâ³, \"³ íå áóëî í³ÿêî¿ áåçïîñåðåäíüî¿ çàãðîçè äëÿ ïðàâ ðîñ³éñüêîìîâíèõ åòí³÷íèõ ìåíøèí â êðà¿í³, â òîìó ÷èñë³, ³ íàâ³òü îñîáëèâî, â Êðèìó\". \"Àñàìáëåÿ ââàæàº, ùî ïðàãíåííÿ äî â³äîêðåìëåííÿ (Êðèìó) ³ ïðèºäíàííÿ äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ áóëî ³í³ö³éîâàíî òà ñïðîâîêîâàíî ðîñ³éñüêîþ âëàäîþ ï³ä ïðèêðèòòÿì â³éñüêîâîãî âòðó÷àííÿ\", - éäåòüñÿ â äîêóìåíò³. ÏÀЪ òàêîæ âèñëîâëþº ïîáîþâàííÿ ç ïðèâîäó ðîñ³éñüêî¿ â³éñüêîâî¿ ïðèñóòíîñò³ íà êîðäîí³ ç Óêðà¿íîþ. \"Àñàìáëåÿ âèñëîâëþº ñåðéîçíó ñòóðáîâàí³ñòü ó çâ\'ÿçêó ç íàðîùóâàííÿì ðîñ³éñüêî¿ â³éñüêîâî¿ ïðèñóòíîñò³ íà êîðäîí³ ç Óêðà¿íîþ\", - íàãîëîøóºòüñÿ â ðåçîëþö³¿. \"Àñàìáëåÿ ðåêîìåíäóº äåðæàâàì, ÿê³ ï³äïèñàëè Áóäàïåøòñüêèé ìåìîðàíäóì, à òàêîæ ³íøèì çàö³êàâëåíèì äåðæàâàì ªâðîïè ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü óêëàäàííÿ ðåàëüíèõ óãîä ç ïèòàíü áåçïåêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó ³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè\", - éäåòüñÿ â äîêóìåíò³. Êð³ì òîãî, â ðåçîëþö³¿ ôàêòè÷íî ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî çà ñíàéïåðàìè, ÿê³ ñòð³ëÿëè ó ëþäåé íà Ìàéäàí³, ñòîÿëà êîëèøíÿ âëàäà Óêðà¿íè. \"Àñàìáëåÿ æîðñòêî çàñóäæóº çàëó÷åííÿ ñíàéïåð³â òà çàñòîñóâàííÿ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ ïðîòè ïðîòåñòóâàëüíèê³â óêðà¿íñüêîþ âëàäîþ. Ïîä³áíîãî ðîäó 䳿 íåïðèéíÿòí³\", - íàãîëîøóºòüñÿ â äîêóìåíò³. Ó íüîìó òàêîæ éäåòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåñòè ðåòåëüíå ðîçñë³äóâàííÿ âñ³õ ñìåðòåé, à òàêîæ óñ³õ âèïàäê³â ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè ó çâ\'ÿçêó ç ïîä³ÿìè íà Ìàéäàí³ ³ âèÿâèòè âèííèõ, íàñàìïåðåä òèõ, õòî â³ääàâàâ êîìàíäè, ³ ïðèòÿãòè ¿õ äî ñóäó. Ó ðåçîëþö³¿ ðåôåðåíäóì â Êðèìó 16 áåðåçíÿ âèçíàºòüñÿ íå â³äïîâ³äíèì Êîíñòèòóö³ÿìè Êðèìó ³ Óêðà¿íè. \"Êð³ì òîãî, çàÿâëåíà ÿâêà ³ ðåçóëüòàòè º íåïðàâäîïîä³áíèìè\", - éäåòüñÿ â äîêóìåíò³. ßê çàçíà÷ຠÏÀЪ, \"ðåçóëüòàòè ðåôåðåíäóìó ³ íåçàêîííà àíåêñ³ÿ òåðèòî𳿠ç áîêó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íå ìàþòü þðèäè÷íî¿ ñèëè ³ íå âèçíàþòüñÿ Ðàäîþ ªâðîïè\". Ó äîêóìåíò³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî Àñàìáëåÿ ïîâí³ñòþ âèçíຠëåã³òèìí³ñòü íîâî¿ âëàäè â Êèºâ³ ³ çàêîíí³ñòü ïðèéíÿòèõ íèìè ð³øåíü.

9.04.2014, 20:57