îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
11.04.2014
13:12 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
13:00Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå
09:44Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè
09:39Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
9.04.2014
20:57ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ
19:51Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà
19:47Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé
19:14×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà
8.04.2014
17:48Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
15:59Â Îäåññå «åâðîìàéäàíîâöû» çàäåðæàëè âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ, à ìèëèöèÿ îòïóñòèëà
15:36Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà
15:29Ýäóàðä Ãóðâèö ïðèçâàë ïðåñåêàòü äåéñòâèÿ ñåïàðàòèñòîâ â Îäåññå
14:34Îäåññêèì ñåïàðàòèñòàì íà Êóëèêîâîì ïîëå îòíûíå ãðîçèò òþðåìíûé ñðîê - îò 5 äî 10 ëåò

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, ââåäåííûå ïðàâèòåëüñòâîì â îòâåò íà ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ïðîòåñòóþùèìè è ìèëèöèåé â Êèåâå. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðëàìåíòñêèõ äåáàòîâ ìèíèñòð ãðàæäàíñòâà è èììèãðàöèè Êàíàäû Êðèñ Àëåêñàíäåð.
«Ìû ââåëè îãðàíè÷åíèÿ – ñ íåìåäëåííûì âñòóïëåíèåì â ñèëó – äëÿ âúåçäà â Êàíàäó êëþ÷åâûõ óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå áûëè îòâåòñòâåííû çà ïîäàâëåíèå è çàìàë÷èâàíèå ïðîòåñòíûõ ãîëîñîâ», – ïðèâîäèò êîììåíòàðèé Ê.Àëåêñàíäåðà ÑBC News.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áûëî âûíóæäåíî ïðèíÿòü äàííûå ìåðû â ñâÿçè ñ «êðàéíå ïðèñêîðáíûìè äåéñòâèÿìè ÷ëåíîâ óêðàèíñêîé ïðàâÿùåé ýëèòû ïåðåä ëèöîì ìàññîâûõ è íàðàñòàþùèõ ïðîòåñòîâ».
«Êàíàäà ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü óêðàèíñêèé íàðîä â èõ îòâàæíîé è ñìåëîé ïîääåðæêå ñâîáîäû è äåìîêðàòèè», – ñêàçàë ãëàâà ìèíèììèãðàöèè ñòðàíû.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Îäåññêèì ñåïàðàòèñòàì íà Êóëèêîâîì ïîëå îòíûíå ãðîçèò òþðåìíûé ñðîê - îò 5 äî 10 ëåò

Âåðõîâíàÿ Ðàäà óñèëèëà îòâåòñòâåííîñòü çà ïîñÿãàòåëüñòâî íà òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü è ãîñèçìåíó, ïðèíÿâ 8 àïðåëÿ Çàêîí Óêðàèíû «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óãîëîâíûé êîäåêñ Óêðàèíû» (ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 4524-1). Çà ýòî ðåøåíèå ïðîãîëîñîâàë 231 èç 263 íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â ñåññèîííîì çàëå, â òîì ÷èñëå 12 äåïóòàòîâ-îäåññèòîâ. Ñîãëàñíî çàêîíó, óâåëè÷èâàþòñÿ ñðîêè ëèøåíèÿ ñâîáîäû çà ñîâåðøåíèå òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ îñíîâ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû — ïîñÿãàòåëüñòâî íà òåððèòîðèàëüíóþ öåëîñòíîñòü è íåïðèêîñíîâåííîñòü Óêðàèíû, äèâåðñèè, øïèîíàæ è ãîñèçìåíó.

8.04.2014, 14:34

Ýäóàðä Ãóðâèö ïðèçâàë ïðåñåêàòü äåéñòâèÿ ñåïàðàòèñòîâ â Îäåññå

Íàðîäíûé äåïóòàò îò ïàðòèè \"ÓÄÀÐ\", áûâøèé ìýð Îäåññû Ýäóàðä Ãóðâèö óâåðåí, ÷òî \"ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, õîòü îíà ñåé÷àñ è íåïðîñòàÿ, ðàçðåøèòñÿ â ïîëüçó Óêðàèíû\". Îá ýòîì îí çàÿâèë â êîììåíòàðèè \"Gordonua.com\" è ïðèçâàë âëàñòü ê áîëåå ðåøèòåëüíûì äåéñòâèÿì. \"Õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî âëàñòü äîëæíà äåéñòâîâàòü áîëåå ðåøèòåëüíî, íå ïîòàêàÿ ñåïàðàòèñòàì, à åñëè ãîâîðèòü îá Îäåññå, òî è õóëèãàíàì. Õîæäåíèå ïî ãîðîäó ñ ôëàãîì Ðîññèè, ïðèçûâû ê Ïóòèíó èçáàâèòü îò óêðàèíñêîé íåçàâèñèìîñòè íóæíî ïðåñåêàòü. Ïîðà çàêàí÷èâàòü âîëüíèöó òåõ, êòî íåíàâèäèò ñâîþ ñòðàíó\", – ïîä÷åðêíóë äåïóòàò. Îí òàêæå âûðàçèë ìíåíèå, ÷òî ìíîãèå èç ó÷àñòíèêîâ ñåïàðàòèñòñêèõ ìèòèíãîâ, â ÷àñòíîñòè â Îäåññå, \"íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ãîðîäó íå èìåþò\". \"Åñëè âíèìàòåëüíî ñëåäèòü çà ïðîèñõîäÿùèì íà óëèöàõ, áóäåò âèäíî, ÷òî ÷àñòü ýòèõ ïðîòåñòóþùèõ íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê Îäåññå íå èìååò. Ñëåäîâàòåëüíî, îðãàíèçàöèåé, ñòèìóëèðîâàíèåì èõ âûñòóïëåíèé çàíèìàþòñÿ ñïåöèàëüíûå ëþäè, êîòîðûå ïîäâîçÿò ó÷àñòíèêîâ íà ìèòèíãè, ïëàòÿò èì. È ïî÷åìó-òî ñ ýòèìè ëþäüìè íèêòî íå áîðåòñÿ: âñå çàíèìàþòñÿ ïðåçèäåíòñêèìè âûáîðàìè è èíòåðåñóþòñÿ òîëüêî ñîáñòâåííûìè äåëàìè, à íå ñóäüáîé ñòðàíû. Ýòî ìîæåò îêàçàòüñÿ î÷åíü îïàñíûì\", – çàÿâèë Ý.Ãóðâèö.

8.04.2014, 15:29

Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà

Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà Îäåññèòû ïèêåòèðîâàëè âî âòîðíèê Êàáìèí è ïàðëàìåíò Óêðàèíû, âûäâèíóâ òðåáîâàíèÿ - ëèøèòü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû Ãåííàäèÿ Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà è ïðèâëå÷ü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè è.î. ãîðîäñêîãî ãîëîâû Îäåññû Îëåãà Áðûíäàêà. Êàê ñîîáùàåò èíòåðíåò-èçäàíèå «Âçãëÿä èç Îäåññû», ó÷àñòíèêè àêöèè ïîä÷åðêèâàþò, ÷òî «èìåííî Áðûíäàê â ãîäû ïðàâëåíèÿ ßíóêîâè÷à ñàíêöèîíèðîâàë ñèëîâîé ðàçãîí Îäåññêîãî Åâðîìàéäàíà. Ñåé÷àñ îí âñÿ÷åñêè ñîäåéñòâóåò ðàçãóëó ñåïàðàòèçìà â ãîðîäå è íå ïðåäïðèíèìàåò ìåð äëÿ ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè». «Ìû òðåáóåì îò âëàñòåé ñòðàíû æåñòêî íàêàçàòü òåõ, êòî ïîêðîâèòåëüñòâóåò îêêóïàíòàì», - çàÿâèëè ó÷àñòíèêè àêöèè, óòî÷íÿåò od-news.com/index.php?option=com_content&task=view&id=40353&Itemid=2

8.04.2014, 15:36

 Îäåññå «åâðîìàéäàíîâöû» çàäåðæàëè âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ, à ìèëèöèÿ îòïóñòèëà

Ñàìîîáîðîíà Ìàéäàíà çàäåðæàëà âîçëå ïàìÿòíèêà Äþêó â Îäåññå ïÿòåðûõ ïðîâîêàòîðîâ-ñåïàðàòèñòîâ, ïûòàâøèõñÿ ñïðîâîöèðîâàòü áåñïîðÿäêè âî âðåìÿ ìèòèíãà åâðîìàéäàíîâöåâ.  ÷àñòíîñòè, îíè äîñòàëè ãàçîâûå áàëëîí÷èêè è áðûçãàëè ëþäÿì â ëèöà. Ñàìîîáîðîíà çàäåðæàëà ïðîâîêàòîðîâ, ïîâàëèëà íàðóøèòåëåé ïðàâîïîðÿäêà íà çåìëþ è óäåðæèâàëà äî ïðèåçäà ìèëèöèè. Ó íèõ áûëè 2 ïèñòîëåòà, ãàçîâûå áàëëîí÷èêè, ïåòàðäû, íîæè è ïðî÷èå àòðèáóòû äëÿ íàïàäåíèÿ. Ïðàâîîõðàíèòåëè óâåçëè ïðîâîêàòîðîâ â Ïðèìîðñêèé ðàéîòäåë ìèëèöèè Îäåññû . Êàê ñîîáùèëà ñòàðøèé èíñïåêòîð ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ ãîðÓÌÂÄ Òàòüÿíà Õìåëüíèöêàÿ, äîñòàâëåííûå 7 àïðåëÿ â Ïðèìîðñêèé ðàéîòäåë ìèëèöèè ìóæ÷èíû «îïðîøåíû è îòïóùåíû, èõ ëè÷íîñòè óñòàíîâëåíû». «Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì íîâîãî ÓÏÊ, îñíîâàíèé äëÿ èõ ñîäåðæàíèÿ â ðàéîòäåëå íå áûëî. Ó íèõ èçúÿò ïèñòîëåò, êîòîðûé îòïðàâëåí íà ýêñïåðòèçó. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ýòî – îðóæèå òðàâìàòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Äàííûå ãðàæäàíå – æèòåëè Îäåññêîãî ðåãèîíà», - ñêàçàëà Ò.Õìåëüíèöêàÿ.

8.04.2014, 15:59

Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ

«Ïîâòîðåííÿ êðèìñüêîãî ñöåíàð³þ â Îäåñ³, Õàðêîâ³, Ëóãàíñüêó ÷è Äîíåöüêó íå áóäå. Çîêðåìà, â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì», - çàÿâèâ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî ï³ä ÷àñ çä³éñíåíî¿ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî Îäåñüêî¿ îáëàñò³. ßê ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà Ï.Ïîðîøåíêà, ïðè÷èíîþ òåðì³íîâîãî ïðèáóòòÿ ïîë³òèêà íà ϳâäåíü áóëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äãîòîâêó ñåïàðàòèñòñüêîãî ì³òèíãó â Îäåñ³ 10 êâ³òíÿ. Öüîãî äíÿ ïðîâîêàòîðè ïëàíóâàëè çàõîïëåííÿ âëàäíèõ áóä³âåëü, òàê ÿê ðîáèëè ñåïàðàòèñòè â Äîíåöüêó òà Ëóãàíñüêó. Ïîðîøåíêî ïðîâ³â íàðàäó ç ãîëîâîþ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèðîì Íåìèðîâñüêèì òà êåð³âíèêàìè ñèëîâèõ â³äîìñòâ Îäåñüêî¿ îáëàñò³. «Íà çóñòð³÷àõ, ÿê³ â³äáóëèñÿ â Îäåñ³ ç êåð³âíèöòâîì îáëàñò³, ÌÂÑ òà ÑÁÓ, ÷³òêî âèçíà÷åí³ êðîêè ç ïîïåðåäæåííÿ çàõîïëåííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè òà áóäü-ÿêèõ ñåïàðàòèñòñüêèõ ä³é. Òðåáà íå äîçâîëèòè ïñåâäîòóðèñòàì äåñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ. Âîíè ìàþòü ïîíåñòè ïîêàðàííÿ çà ñâî¿ ïðîâîêàòîðñüê³ ä³¿. Öüîãî æ ìè âèìàãàºìî â Äîíåöüêó, â Ëóãàíñüêó, â Õàðêîâ³ ³ ïî âñ³é Óêðà¿í³», - çàóâàæèâ Ïîðîøåíêî. ³í äîäàâ, ùî ñüîãîäí³ öå º ãîëîâíèì çàâäàííÿì äëÿ ïðàâîîõîðîíö³â. Çà ñëîâàìè Ïîðîøåíêà, ï³âòîðà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ïîä³é íà Ìàéäàí³ – öå äîñòàòí³é ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá ç³áðàòè ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà ñïåöñëóæáè â ºäèíèé êóëàê, ÿêèé çäàòíèé çàâäàâàòè íèù³âíîãî óäàðó ïî òèõ, õòî çàç³õຠíà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè.

8.04.2014, 16:30

Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ

«Ïîâòîðåííÿ êðèìñüêîãî ñöåíàð³þ â Îäåñ³, Õàðêîâ³, Ëóãàíñüêó ÷è Äîíåöüêó íå áóäå. Çîêðåìà, â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì», - çàÿâèâ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî ï³ä ÷àñ çä³éñíåíî¿ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî Îäåñüêî¿ îáëàñò³. ßê ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà Ï.Ïîðîøåíêà, ïðè÷èíîþ òåðì³íîâîãî ïðèáóòòÿ ïîë³òèêà íà ϳâäåíü áóëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äãîòîâêó ñåïàðàòèñòñüêîãî ì³òèíãó â Îäåñ³ 10 êâ³òíÿ. Öüîãî äíÿ ïðîâîêàòîðè ïëàíóâàëè çàõîïëåííÿ âëàäíèõ áóä³âåëü, òàê ÿê ðîáèëè ñåïàðàòèñòè â Äîíåöüêó òà Ëóãàíñüêó. Ïîðîøåíêî ïðîâ³â íàðàäó ç ãîëîâîþ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèðîì Íåìèðîâñüêèì òà êåð³âíèêàìè ñèëîâèõ â³äîìñòâ Îäåñüêî¿ îáëàñò³. «Íà çóñòð³÷àõ, ÿê³ â³äáóëèñÿ â Îäåñ³ ç êåð³âíèöòâîì îáëàñò³, ÌÂÑ òà ÑÁÓ, ÷³òêî âèçíà÷åí³ êðîêè ç ïîïåðåäæåííÿ çàõîïëåííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè òà áóäü-ÿêèõ ñåïàðàòèñòñüêèõ ä³é. Òðåáà íå äîçâîëèòè ïñåâäîòóðèñòàì äåñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ. Âîíè ìàþòü ïîíåñòè ïîêàðàííÿ çà ñâî¿ ïðîâîêàòîðñüê³ ä³¿. Öüîãî æ ìè âèìàãàºìî â Äîíåöüêó, â Ëóãàíñüêó, â Õàðêîâ³ ³ ïî âñ³é Óêðà¿í³», - çàóâàæèâ Ïîðîøåíêî. ³í äîäàâ, ùî ñüîãîäí³ öå º ãîëîâíèì çàâäàííÿì äëÿ ïðàâîîõîðîíö³â. Çà ñëîâàìè Ïîðîøåíêà, ï³âòîðà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ïîä³é íà Ìàéäàí³ – öå äîñòàòí³é ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá ç³áðàòè ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà ñïåöñëóæáè â ºäèíèé êóëàê, ÿêèé çäàòíèé çàâäàâàòè íèù³âíîãî óäàðó ïî òèõ, õòî çàç³õຠíà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè.

8.04.2014, 16:30

Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»

Ñòîðîííèêè îäåññêîãî àíòèìàéäàíà äîëæíû ñâåðíóòü ê 9 ìàÿ ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê íà Êóëèêîâîì ïîëå, åñëè îíè ïàòðèîòû ãîðîäà íà äåëå, à íå íà ñëîâàõ. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Îäåññêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèð Íåìèðîâñêèé íà ñâîåé ñòðàíèöå â ñåòè Facebook. «Ìû ÷óâñòâóåì, ÷òî ìíîãèõ îäåññèòîâ ðàçäðàæàåò ýòîò ôåñòèâàëü íå ñïåøàùèõ äîìîé, æèâóùèõ ïðÿìî íà óëèöå ñóáúåêòîâ. ×óâñòâóåì. ß óæå ãîâîðèë, ÷òî ïàëàòêè íà Êóëèêîâîì ïîëå - âíå çàêîíà. Íè÷åãî íå èçìåíèëîñü. È ñ êàæäûì äíåì ìû âñå áëèæå ê Äíþ Âåëèêîé Ïîáåäû. 9-ãî ìàÿ, ïî îäåññêîé òðàäèöèè, íà Êóëèêîâîì ïîëå ïðîéäåò ìàñøòàáíûé âîåííûé ïàðàä. Áóäóò âåòåðàíû, áóäóò äåòè, áóäåò êðàñèâàÿ âîåííàÿ òåõíèêà. È åñëè êòî-òî, íàçûâàþùèé ñåáÿ ïàòðèîòîì Îäåññû, âçäóìàåò ñîðâàòü âåëèêèé ïðàçäíèê íàøèõ âåòåðàíîâ, îí áóäåò èìåòü äåëî ëè÷íî ñî ìíîé. 9-ãî ìàÿ â Îäåññå áóäåò òîëüêî ïàìÿòü è óâàæåíèå», - ñêàçàë Â.Íåìèðîâñêèé.

8.04.2014, 17:48