îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
11.04.2014
13:12 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
13:00Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå
09:44Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè
09:39Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
9.04.2014
20:57ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ
19:51Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà
19:47Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé
19:14×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà
8.04.2014
17:48Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
15:59Â Îäåññå «åâðîìàéäàíîâöû» çàäåðæàëè âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ, à ìèëèöèÿ îòïóñòèëà
15:36Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà
15:29Ýäóàðä Ãóðâèö ïðèçâàë ïðåñåêàòü äåéñòâèÿ ñåïàðàòèñòîâ â Îäåññå
14:34Îäåññêèì ñåïàðàòèñòàì íà Êóëèêîâîì ïîëå îòíûíå ãðîçèò òþðåìíûé ñðîê - îò 5 äî 10 ëåò

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, ââåäåííûå ïðàâèòåëüñòâîì â îòâåò íà ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ïðîòåñòóþùèìè è ìèëèöèåé â Êèåâå. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðëàìåíòñêèõ äåáàòîâ ìèíèñòð ãðàæäàíñòâà è èììèãðàöèè Êàíàäû Êðèñ Àëåêñàíäåð.
«Ìû ââåëè îãðàíè÷åíèÿ – ñ íåìåäëåííûì âñòóïëåíèåì â ñèëó – äëÿ âúåçäà â Êàíàäó êëþ÷åâûõ óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå áûëè îòâåòñòâåííû çà ïîäàâëåíèå è çàìàë÷èâàíèå ïðîòåñòíûõ ãîëîñîâ», – ïðèâîäèò êîììåíòàðèé Ê.Àëåêñàíäåðà ÑBC News.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áûëî âûíóæäåíî ïðèíÿòü äàííûå ìåðû â ñâÿçè ñ «êðàéíå ïðèñêîðáíûìè äåéñòâèÿìè ÷ëåíîâ óêðàèíñêîé ïðàâÿùåé ýëèòû ïåðåä ëèöîì ìàññîâûõ è íàðàñòàþùèõ ïðîòåñòîâ».
«Êàíàäà ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü óêðàèíñêèé íàðîä â èõ îòâàæíîé è ñìåëîé ïîääåðæêå ñâîáîäû è äåìîêðàòèè», – ñêàçàë ãëàâà ìèíèììèãðàöèè ñòðàíû.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Äìèòðî Òèì÷óê: Ïóò³í ç 90-ïðîöåíòíîþ éìîâ³ðí³ñòþ ðîç³ãðຠíà ñõîä³ Óêðà¿íè «êðèìñüêèé ñöåíàð³é»

ͳÿêîãî çìåíøåííÿ ðîñ³éñüêèõ â³éñüê ó ñõ³äíèõ êîðäîí³â Óêðà¿íè íåìàº. ª \"âèäèìå\" çìåíøåííÿ, òîáòî â ìåæàõ 50-ê³ëîìåòðîâî¿ çîíè, à ðåøòà â³éñüê ïðîñòî â³ääàëåí³ â³ä êîðäîíó íà â³äñòàíü 4-6 ãîäèí ïîõ³äíîãî ìàðøó. Ïîâåðíåííÿ ðîñ³éñüêèõ â³éñüê äî ì³ñöü ñâ äèñëîêàö³¿ íå ñòàëîñÿ. ² öå ùå ðàç ï³äòâåðäæóº òîé ôàêò, ùî Ðîñ³ÿ ãîòîâà äî âòîðãíåííÿ. Îäíàê íå äî òàêîãî, ÿêå çä³éñíèâ âåðìàõò ó 1941 ðîö³. Òàêó äóìêó â êîìåíòàð³ ÓÍÍâèñëîâèâ êåð³âíèê öåíòðó â³éñüêîâî-ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü Äìèòðî Òèì÷óê. \"...Ðîñ³ÿ ïðîäîâæóº ðîç³ãðóâàòè êàðòó \"ïîâåðíåííÿ ßíóêîâè÷à\". Îäíàê Ïóò³í âæå íå íàö³ëåíèé íà âñþ Óêðà¿íó, ÿê öå áóëî ñïî÷àòêó ³ íå ðîçãëÿäຠïîâåðíåííÿ ßíóêîâè÷à ÿê ëåã³òèìíîãî ïðåçèäåíòà, à ðîçãëÿäàºòüñÿ ñåïàðàòèñòñüêèé âàð³àíò - ðåôåðåíäóìè ïðî â³äîêðåìëåííÿ ï³âäåííî-ñõ³äíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. ² ñüîãîäí³ ïî÷àëàñÿ äðóãà õâèëÿ ö³º¿ \"ãðè\". Òîáòî, ÿêùî ðîñ³éñüê³ â³éñüêà ³ ïðèéäóòü, òî ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè ï³äòðèìêó ïðîâåäåííÿ òàêèõ ðåôåðåíäóì³â\". Ïðîòå ³ ïèòàííÿ ïðî ïðèºäíàííÿ äî Ðîñ³¿ ùå ÿêèõîñü òåðèòîð³é Óêðà¿íè òàêîæ íå áóäå ðîçãëÿäàòèñÿ, îñê³ëüêè Ðîñ³ÿ ïðîñòî \"íå ïåðåòðàâèòü\" öåé øìàòîê ó âèãëÿä³ ï³âäåííî-ñõ³äíèõ îáëàñòåé Óêðà¿íè\", - ñêàçàâ â³í. Íà éîãî äóìêó, çàðàç éäå ðîáîòà â íàïðÿìêó òîãî, ùîá ñàìå ñåïàðàòèñòñüê³ îðãàí³çàö³¿ çàõîïèëè âëàäó â öèõ ðåã³îíàõ. \"À êîëè öå ç äîïîìîãîþ Ðîñ³¿ â³äáóäåòüñÿ, òî ìîæëèâå ïðîãîëîøåííÿ ÿêî¿ñü îêðåìî¿ íåçàëåæíî¿ äåðæàâè ï³ä ïðîòåêòîðàòîì ÐÔ. Òîìó ßíóêîâè÷ çàðàç ïîòð³áåí Ïóò³íó ò³ëüêè äëÿ òîãî, ùîá ïîêàçàòè ÿêóñü çàêîíí³ñòü ââåäåííÿ ðîñ³éñüêèõ â³éñüê\", - ñêàçàâ Ä.Òèì÷óê.

3.04.2014, 11:34

Ñèëîâèêè íàêîíåö çàäåðæàëè áåðêóòîâöåâ, ïîäîçðåâàåìûõ â ðàññòðåëå ëþäåé

Ñîòðóäíèêè Ãåíïðîêóðàòóðû, ÑÁÓ è ÌÂÄ çàäåðæàëè 3 ñîòðóäíèêîâ ñïåöïîäðàçäåëåíèÿ «Áåðêóò» ïî ïîäîçðåíèþ â ìàññîâîì ðàññòðåëå ëþäåé íà óëèöå Èíñòèòóòñêîé â Êèåâå 20 ôåâðàëÿ. Îá ýòîì ñîîáùàåò http://argumentua.com/novosti/sotrudniki-genprokuratury-sbu-i-mvd-zaderzhali-berkutovtsev-kotorykh-podozrevayut-v-rasstrel ñî ññûëêîé íà è.î. ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Îëåãà Ìàõíèöêîãî. Êàê óòî÷íÿþò Óêðà¿íñüê³ íîâèíè, çàäåðæàííûå ÿâëÿþòñÿ ñîòðóäíèêàìè êèåâñêîé ñïåöðîòû «Áåðêóòà», òàê íàçûâàåìîé «÷åðíîé ðîòû». Îíè ïîäîçðåâàþòñÿ â ìàññîâîì óáèéñòâå ëþäåé. Ïðè ýòîì, ïî äàííûì Ãåíïðîêóðàòóðû, ñíàéïåðû, êîòîðûå ñòðåëÿëè â ëþäåé èç ãîñòèíèöû «Óêðàèíà», ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè èìåííî ýòîé êèåâñêîé «÷åðíîé ðîòû» «Áåðêóòà».  ñðåäó ïðàâîîõðàíèòåëè ïðîâîäèëè ñïåöîïåðàöèþ, ìàñøòàáíûå ñëåäñòâåííî-îïåðàòèâíûå äåéñòâèÿ, îòêðûòî óãîëîâíîå ïðîèçâîäñòâî. Âñëåäñòâèå ýòèõ äåéñòâèé è çàäåðæàíû ñîòðóäíèêè «Áåðêóòà», êîòîðûå îáâèíÿþòñÿ â óáèéñòâå íåïîñðåäñòâåííî. Íà äàííîå âðåìÿ óñòàíîâëåí ðÿä äðóãèõ ëèö, êîòîðûå ïîäîçðåâàþòñÿ â ïðè÷àñòíîñòè ê ñîáûòèÿì 20 ôåâðàëÿ.  ÷àñòíîñòè, îòðàáàòûâàþòñÿ äåâÿòü ëèö, òðîå èç êîòîðûõ óæå çàäåðæàíû, à ñ øåñòåðûìè ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ.

3.04.2014, 09:46

 Îäåññå óâîëåí îäèîçíûé çàìãëàâû ÎÃÀ Îðëîâ

Ãóáåðíàòîð Îäåññêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Íåìèðîâñêèé óâîëèë ñâîåãî çàìåñòèòåëÿ Àëåêñàíäðà Îðëîâà. Bìåííî åãî ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè ñ÷èòàþò ïðè÷àñòíûì ê îðãàíèçàöèè ôîðìèðîâàíèé \"òèòóøåê\", à òàêæå ÿâíûì ëîááèñòîì èíòåðåñîâ ïðîøëîãî ðåæèìà. Îòñòàâêè Îðëîâà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, òðåáîâàëè åâðîìàéäàíîâöû.

3.04.2014, 09:53

Îäåññêèé ãóáåðíàòîð óòâåðäèë ïëàí áîåâîé ïîäãîòîâêè äîáðîâîëüöåâ äëÿ çàùèòû ãîðîäà

Ãëàâà Îäåññêîé îáëàñòíîé ãîñóäàðñòâåííîé àäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèð Íåìèðîâñêèé óòâåðäèë ïëàí ïîäãîòîâêè äîáðîâîëüöåâ. Îá ýòîì ÷èíîâíèê ñîîáùèë íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook. «Ïî ïîâîäó òåõ, êòî õî÷åò çàùèùàòü Îäåññó, åùå íå áóäó÷è ìîáèëèçîâàííûì. Ìû ýòèõ ëþäåé îäåíåì, îáóåì, â îïðåäåëåííûå äíè áóäåì òðåíèðîâàòü, ïðîâîäèòü ïîäãîòîâêó è áîåâîå ñëàæèâàíèå. Çàòåì ãðàæäàíå áóäóò íàïðàâëåíû íà îõðàíó ñòðàòåãè÷åñêèõ îáúåêòîâ, óêðåïëåíèå ãðàíèö, à òàêæå íà âîññòàíîâëåíèå âîåííûõ ãîðîäêîâ è òåõíè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó äâèæèìîé òåõíèêè», – óòî÷íèë Â.Íåìèðîâñêèé. Ïðè ýòîì ÷èíîâíèê óæå óòâåðäèë ïëàí è ïåðåäàë åãî íà ñîãëàñîâàíèå Âîîðóæåííûì Ñèëàì.

3.04.2014, 11:30

Ó áåðåãîâ Îäåññû ðîññèÿíå âåäóò ðàçâåäêó, íåîáõîäèìóþ äëÿ äåñàíòíîé îïåðàöèè

Ñðåäíèé ðàçâåäûâàòåëüíûé («ãèäðîãðàôè÷åñêèé») êîðàáëü «Ëèìàí» 519-ãî îòäåëüíîãî äèâèçèîíà ÐÊ ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáíàðóæåí â 23-õ êèëîìåòðàõ îò Îäåññû. Îá ýòîì ñîîáùàåò «Äóìñêàÿ» ñî ññûëêîé íà èñòî÷íèê â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ Óêðàèíû. Êîðàáëü íàõîäèòñÿ â íåéòðàëüíûõ âîäàõ è çàíèìàåòñÿ ðàäèîýëåêòðîííîé ðàçâåäêîé òåððèòîðèè þãî-çàïàäíîé ÷àñòè Óêðàèíû, êîíòðîëèðóÿ ïåðåäâèæåíèÿ âîåííîé òåõíèêè, ñàìîëåòîâ, êîðàáëåé è ñóäîâ. Òàêæå, ïî äàííûì íàøåãî èñòî÷íèêà, ñ ïîìîùüþ ñâîèõ ãèäðîàêóñòè÷åñêèõ ñòàíöèé îí âåäåò ðàçâåäêó øåëüôà àêâàòîðèè. Êîðàáëü ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà \"Ëèìàí\" ïåðèîäè÷åñêè ïðèáëèæàåòñÿ ê 12-ìèëüíîé çîíå, îäíàêî ïðè ïðèáëèæåíèè êîðàáëåé óêðàèíñêèõ ÂÌÑ îòõîäèò äàëüøå â ìîðå. Òàêèå äåéñòâèÿ ìîãóò îçíà÷àòü ïîäãîòîâêó ê äåñàíòíîé îïåðàöèè.

3.04.2014, 08:46

Ìóñòàôà Äæåìèëåâ: áóäóùåå Êðûìà - àâòîíîìèÿ â ñîñòàâå Óêðàèíû

Ìû âèäèì áóäóùåå Êðûìà â âèäå àâòîíîìèè â ñîñòàâå Óêðàèíû – òàêîâà ïîçèöèÿ ëèäåðà êðûìñêèõ òàòàð, íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðàèíû Ìóñòàôû Äæåìèëåâà, êîòîðóþ îí âûñêàçàë â ýêñêëþçèâíîì èíòåðâüþ Óêðèíôîðìó. Ì.Äæåìèëåâ íà ýòîé íåäåëå ïðèíÿë ó÷àñòèå â íåôîðìàëüíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ ïî Êðûìó, ñîçâàííîìó ïî èíèöèàòèâå Ëèòâû. Ïîñëå Íüþ-Éîðêà îí ïîñåòèë Âàøèíãòîí, ãäå òàêæå ïðîâåë ðÿä âàæíûõ âñòðå÷. - Ïîñïðåä Ëèòâû ïðè ÎÎÍ Ðèòà Êàçðàãèåíå ñêàçàëà, ÷òî çàñåäàíèå â Íüþ-Éîðêå ïðèáëèçèëî ÷ëåíîâ Ñîâåòà ê ïðàâäå. Êàê Âû îöåíèâàåòå, íàñêîëüêî óäàëîñü äîíåñòè èíôîðìàöèþ î ñîáûòèÿõ â Êðûìó äî ïðåäñòàâèòåëåé Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè? - Áûëà ïðåäñòàâëåíà õîðîøàÿ âîçìîæíîñòü. Ìîå âûñòóïëåíèå äëèëîñü ìèíóò äâàäöàòü, â íåì ÿ èçëîæèë îò íà÷àëà è äî êîíöà ñâîè ïîçèöèè ïî âñåì âîïðîñàì, ïî ðåôåðåíäóìó è ïî îêêóïàöèè, à òàêæå ñâîå âèäåíèå òîãî, ÷òî áû ìû õîòåëè îò Çàïàäà. Çàòåì áûëî ìíîãî óòî÷íÿþùèõ âîïðîñîâ. Äóìàþ, ýòà âñòðå÷à áûëà ïîëåçíîé. Æàëü, ÷òî òàì íå áûëî ïðåäñòàâèòåëåé Ðîññèè è Êèòàÿ, íî ýòî âåäü èõ ïðàâî. - 1 àïðåëÿ Ìåäæëèñ ïðèíÿë ðåøåíèå î äåëåãèðîâàíèè äâóõ ïðåäñòàâèòåëåé êðûìñêèõ òàòàð äëÿ ó÷àñòèÿ â ðîññèéñêèõ îðãàíàõ âëàñòè íà ïîëóîñòðîâå. Êàêîâà Âàøà ïîçèöèÿ ïî ýòîìó ïîâîäó? - ß íå ðàçäåëÿþ ýòó òî÷êó çðåíèÿ, âî âñÿêîì ñëó÷àå, íà äàííîì ýòàïå. Íî îíè ñäåëàëè òàêîå çàÿâëåíèå, èõ íàäî ïîíÿòü, ïîòîìó ÷òî ýòî ïðîáëåìû 300 òûñ. ÷åëîâåê, êîòîðûå íåîáõîäèìî êàê-òî ðåøàòü. Áûëî ñäåëàíî çàÿâëåíèå, ÷òî íà îïðåäåëåííîå âðåìÿ îíè íàïðàâëÿþò ñâîèõ ëþäåé - îäíîãî ÷åëîâåêà â êà÷åñòâå âèöå-ïðåìüåðà, äðóãîãî - íà äîëæíîñòü ãëàâû êîìèòåòà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé è äåïîðòèðîâàííûõ ãðàæäàí. Íî â òî æå âðåìÿ îíè çàÿâèëè, ÷òî ýòî íè â êîåé ìåðå íå îçíà÷àåò ïðèçíàíèÿ Ìåäæëèñîì ñëîæèâøåãîñÿ ñòàòóñà Êðûìà, òî åñòü îí îñòàåòñÿ îêêóïèðîâàííûì. Õîòÿ ëè÷íî ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî íå íóæíî áûëî áû ýòîãî äåëàòü, îäíàêî ïîíèìàþ, ñ êàêèìè ñëîæíîñòÿìè ýòè ëþäè ñòàëêèâàþòñÿ. Ñêàçàòü íà 100%, ÷òî âîò ýòî ïðàâèëüíî, à ýòî - íåò, î÷åíü òðóäíî. Ìíå-òî, íàïðèìåð, ëåãêî ãîâîðèòü, êîãäà ÿ æèâó â Êèåâå è îáåñïå÷åí çàðïëàòîé, íî êàêîâî ìîèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì òàì. Îíè æèâóò â îêêóïàöèîííîì ðåæèìå, è íåèçâåñòíî, ÷òî áóäåò, åñëè íå ïðèíÿòü íèêàêèõ çàùèòíûõ ìåð. Ïîýòîìó îñóæäàòü èõ îñîáî ÿ íå ñîáèðàþñü.

3.04.2014, 11:54

Âïåðâûå â Óêðàèíå: Îäåññêèé ôàí-êëóá «Modern Talking» ïðîâåäåò âå÷åð ïàìÿòè óøåäøèõ èç æèçíè ìóçûêàíòîâ ñòèëÿ «Äèñêîòåêà 80-õ»

Îäåññêèé ôàí-êëóá «Modern Talking» íàìåðåí ñîçäàòü èíòåðíåò-ñàéò, ïîñâÿùåííûé óøåäøèì èç æèçíè ìóçûêàíòàì ñòèëÿ «Äèñêîòåêà 80-õ». Îá ýòîì ÎÄÅÑÈÍÔÎÐÌó ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ôàí-êëóáà.

3.04.2014, 16:55