îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
11.04.2014
13:12 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
13:00Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå
09:44Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè
09:39Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
9.04.2014
20:57ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ
19:51Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà
19:47Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé
19:14×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà
8.04.2014
17:48Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
15:59Â Îäåññå «åâðîìàéäàíîâöû» çàäåðæàëè âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ, à ìèëèöèÿ îòïóñòèëà
15:36Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà
15:29Ýäóàðä Ãóðâèö ïðèçâàë ïðåñåêàòü äåéñòâèÿ ñåïàðàòèñòîâ â Îäåññå
14:34Îäåññêèì ñåïàðàòèñòàì íà Êóëèêîâîì ïîëå îòíûíå ãðîçèò òþðåìíûé ñðîê - îò 5 äî 10 ëåò

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, ââåäåííûå ïðàâèòåëüñòâîì â îòâåò íà ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ïðîòåñòóþùèìè è ìèëèöèåé â Êèåâå. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðëàìåíòñêèõ äåáàòîâ ìèíèñòð ãðàæäàíñòâà è èììèãðàöèè Êàíàäû Êðèñ Àëåêñàíäåð.
«Ìû ââåëè îãðàíè÷åíèÿ – ñ íåìåäëåííûì âñòóïëåíèåì â ñèëó – äëÿ âúåçäà â Êàíàäó êëþ÷åâûõ óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå áûëè îòâåòñòâåííû çà ïîäàâëåíèå è çàìàë÷èâàíèå ïðîòåñòíûõ ãîëîñîâ», – ïðèâîäèò êîììåíòàðèé Ê.Àëåêñàíäåðà ÑBC News.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áûëî âûíóæäåíî ïðèíÿòü äàííûå ìåðû â ñâÿçè ñ «êðàéíå ïðèñêîðáíûìè äåéñòâèÿìè ÷ëåíîâ óêðàèíñêîé ïðàâÿùåé ýëèòû ïåðåä ëèöîì ìàññîâûõ è íàðàñòàþùèõ ïðîòåñòîâ».
«Êàíàäà ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü óêðàèíñêèé íàðîä â èõ îòâàæíîé è ñìåëîé ïîääåðæêå ñâîáîäû è äåìîêðàòèè», – ñêàçàë ãëàâà ìèíèììèãðàöèè ñòðàíû.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ

Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè - ñòðàäàë îò ðàêà ëåãêèõ – ñêîí÷àëñÿ 10 àïðåëÿ Áîðèñ Äàâèäîâè÷ Ëèòâàê, îñíîâàâøèé öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ \"Áóäóùåå\" èëè òàê íàçûâàåìûé \"Äîì ñ àíãåëîì\". Ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ öåíòðà â íåì ïîëó÷èëè ïîìîùü ñâûøå 25 òûñÿ÷ äåòåé, ñòðàäàþùèõ öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì è äðóãèìè íåéðîôèçèîëîãè÷åñêèìè îòêëîíåíèÿìè. Æèçíåííûì äåâèçîì Á.Ëèòâàêà, êîòîðîãî ìíîãèå ñ÷èòàþò Ñîâåñòüþ ãîðîäà, áûëè ñëîâà: \"Äîáðî íóæíî äåëàòü òèõî. ×òîáû îá ýòîì íèêòî íå çíàë\".

11.04.2014, 09:39

Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè

Ïðåäñòàâèòåëè åâðåéñêîé îáùèíû è àêòèâèñòû ÓÍÑÎ óáðàëè àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè ñ óëèö Îäåññû, ñîîáùèë ïðåññ-ñåêðåòàðü åâðåéñêîé îáùèíû «Õàáàä» Áîëåñëàâ Êàïóëêèí. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ óáîðêè óëèö îò àíòèñåìèòñêîé «íàñêàëüíîé æèâîïèñè» - ñâàñòèêè, ïðèçûâîâ «Ñìåðòü æèäàì!» è ïð. – áûëè òàêæå ãëàâíûé ðàââèí Îäåññû è Þãà Óêðàèíû Àâðààì Âîëüô è êîìàíäèð ÓÍÑÎ Âàëåðèé Çàãîðîäíèé, ñîîáùàåò èíòåðíåò-èçäàíèå viknaodessa.od.ua/news/?news=92040 Â.Çàãîðîäíèé çàâåðèë ðàââèíà À.Âîëüôà â òîì, ÷òî «Ïðàâûé ñåêòîð» è ÓÍÑÎ íå èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ïðîèçîøåäøåìó è îñóæäàþò ýòîò ìåðçêèé àêò, êîòîðûì, î÷åâèäíî, õîòåëè âáèòü êëèí ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè óêðàèíñêîé è åâðåéñêîé îáùèí ãîðîäà. Ðàíåå â îäåññêîé îðãàíèçàöèè «Ïðàâîãî ñåêòîðà» è åâðåéñêîé îáùèíå íàçâàëè ñëó÷èâøååñÿ «î÷åâèäíîé ïðîâîêàöèåé» http://youtu.be/3lIXzTTdmzw  îáëàñòíîì óïðàâëåíèè ìèëèöèè ñîîáùèëè, ÷òî ïðåäâàðèòåëüíî ïðàâîíàðóøåíèå êâàëèôèöèðîâàíî ïî ÷.1 ñò.296 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû (õóëèãàíñòâî). Ìèëèöèÿ îáåùàåò, ÷òî âèíîâíûå áóäóò óñòàíîâëåíû è ïðèâëå÷åíû ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ïî äàííûì ÓÌÂÄ â Îäåññêîé îáëàñòè, íåèçâåñòíûå â òå÷åíèå 8-9 àïðåëÿ îáðèñîâàëè ïåùåðíûìè ãðàôôèòè ìåìîðèàë â ïàìÿòü æåðòâ Õîëîêîñòà (â ðàéîíå ïëîùàäè Òîëáóõèíà), åâðåéñêèå çàõîðîíåíèÿ íà Òàèðîâñêîì êëàäáèùå, à òàêæå ñòåíû ìíîãèõ îäåññêèõ äîìîâ. Íåäðóãè åâðåéñêîãî íàðîäà è óêðàèíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè îñòàâèëè èçîáðàæåíèÿ ñâàñòèêè, «âîë÷üåãî êðþ÷êà», íàäïèñè «Ïðàâûé ñåêòîð» è «Ñëàâà Óêðà¿í³».

11.04.2014, 09:44

Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå

«Ïðîïàâøèé» íàðäåï Îëåã Öàðåâ, îòìå÷åííûé â êîíöå ìèíóâøåé íåäåëè «çíàêàìè ëþáâè» íèêîëàåâöåâ, à â âîñêðåñåíüå ñáåæàâøèé ïðè ïîìîùè ñîòðóäíèêîâ «Àëüôû» îò «ëþáâè» îäåññèòîâ, îáúÿâèëñÿ â ïîíåäåëüíèê â Äíåïðîïåòðîâñêå. Ñ ó÷åòîì ðàñïðîñòðàíåííîãî ñîáñòâåííîé ïðåññ-ñëóæáîé ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî Öàðåâ èñ÷åç ïîñëå ñîçäàíèÿ ñïåöïîäðàçäåëåíèåì ÑÁÓ æèâîãî êîðèäîðà äëÿ ïîëèòèêà è âûâîçà èç çàáëîêèðîâàííîé «Ïðàâûì ñåêòîðîì» èç îäåññêîé ãîñòèíèöû «Ïðîìåíàä», ïîëèòèê ðåøèë îò÷èòàòüñÿ ïåðåä îáùåñòâåííîñòüþ. Èç ñîîáùåíèÿ ñëåäóåò, ÷òî ïîñëå íåóäà÷íîé ïîåçäêè â Îäåññó, ãäå íàìåðåâàëñÿ ïîó÷àñòâîâàòü â ïðàçäíîâàíèè 70-ëåòèÿ îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà îò ãèòëåðîâöåâ, îí áûë âûâåçåí â Äíåïðîïåòðîâñê - âî èçáåæàíèå âñòðå÷è è î÷åðåäíûõ «çíàêîâ ïðèçíàíèÿ» îò îäåññèòîâ, êîòîðûå íå ñêðûâàþò, ÷òî òîæå íå â âîñòîðãå îò ñåïàðàòèñòñêèõ äåÿíèé «ðîññèéñêèõ ôàøèñòîâ».  èòîãå – ïîó÷àñòâîâàòü â îäåññêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ Öàðåâó íå ïðèøëîñü, çàòî, îòìåòèë ïîëèòèê, óêëîíèëñÿ îò íàïàäåíèÿ àêòèâèñòîâ «Ïðàâîãî ñåêòîðà» è íå çàïà÷êàí ðàçáèòûìè êóðèíûìè ÿéöàìè êîñòþì. «Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Îäåññû… îòìåòèëè ó ìåíÿ äîìà ïîä óòðî. Âûïèëè è çàêóñèëè...» - ñîîáùèë â ïîíåäåëüíèê Öàðåâ íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook.

11.04.2014, 13:00

 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿

Ñï³âðîá³òíèêàìè ÓÑÁ ÃÓ Ì³íäîõîä³â â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ çàòðèìàíî ÷èíîâíèêà Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿, ùî âèìàãàâ ³ îòðèìàâ õàáàðÿ â îáñÿãó 40 òèñ. ãðí. çà íåíàêëàäåííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é íà ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, ïî³íôîðìóâàëè ÎÄÅѲÍÔÎÐÌ ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Ïðè çä³éñíåíí³ ïëàíîâî¿ âè¿çíî¿ ïåðåâ³ðêè ç äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà íà ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâ³ íà÷àëüíèê îäíîãî ç óïðàâë³íü Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çàïðîïîíóâàâ êåð³âíèöòâó ïðèâàòíî¿ ñòðóêòóðè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó – íå íàðàõîâóâàòè çíà÷íèõ øòðàôíèõ ñàíêö³é çà í³áèòî âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, ÿêùî îòðèìຠõàáàð â ñóì³ 40 òèñ. ãðí., óòî÷íèëè â ïðåñ-ñëóæá³.

11.04.2014, 13:12