îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
26.11.2013
15:31Îäåññêàÿ «Òåððèòîðèÿ äåëîâûõ ëþäåé» ïðîâåëà âòîðîé êîíêóðñ ìîëîäåæíûõ èäåé è ïðîåêòîâ
 
22.11.2013
12:54Îäåññèòû îðãàíèçîâàëè ó çäàíèÿ ìýðèè ñâîé «Åâðîìàéäàí»
12:52Ñèëîâîå óïðàâëåíèå Îäåññêîé ÎÃÀ âîçãëàâèò ðóêîâîäèòåëü ñïåöîïåðàöèè ïî äîñòàâêå èç Êàíàäû óêðàèíñêîé âàëþòû
11:51Îäåññèòû ó÷àñòâóþò â àêöèè «Åâðîìàéäàí»
09:29Îäåññèòû ñîáèðàþòñÿ íà Äóìñêîé ïëîùàäè ïîääåðæàòü àññîöèàöèþ Óêðàèíû ñ ÅÑ
19.11.2013
19:24Îäåññêèå ôàíàòû «Modern Talking» åäóò â Ìîñêâó, ÷òîáû ïîäàðèòü Òîìàñó Àíäåðñó àáîíåìåíòû íà äîìàøíèå ìàò÷è «×åðíîìîðöà»
16.11.2013
14:53Ñîãëàñîâàí ïëàí ïðîâåäåíèÿ ó÷åíèé «Áðèç-2014»
14:52Ìóçåé ôëîòà âîññòàíîâÿò íà ìåñòå ñãîðåâøåãî
14:50Ñêîðèê è Îáîðñêèé âîçãëàâèëè ÿ÷åéêè ÏÐ â Îäåññêîì ðåãèîíå
15.11.2013
18:22Îäåññêèé þðèñò: Âçèìàíèå ñ ãðàæäàí ÍÄÑ - îãðàáëåíèå ïî-óêðàèíñêè
14.11.2013
22:02Îäåññêèå ôàíàòû «Modern Talking» ïîïðîñÿò Òîìàñà Àíäåðñà ïðèåõàòü ñ êîíöåðòîì â Ðàçäåëüíóþ
13.11.2013
21:51ÁÊ "Îäåññà» óâåðåííî îáûãðàë ëüâîâñêóþ «Ãàëè÷èíó»
30.10.2013
10:44Ìàìà Âëàäèìèðà Ïðåñíÿêîâà-ìëàäøåãî ïîîáåùàëà ïîñåòèòü âå÷åðèíêó îäåññêîãî ôàí-êëóáà äóýòà «Modern Talking» â òåàòðå Ïåðóöêîãî
22.10.2013
00:42Þðèé Êóçíåöîâ îòìåòèò þáèëåé íà ñöåíå Îäåññêîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè
20.10.2013
00:25Â Îäåññêîì Îïåðíîì òåàòðå «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÁÀËÅÒÀ» ïðåäñòàâÿò ÃÐÀÍÄ «ÒÀÍÃÎ ÃÀËÀ»

Ãàçîâûå àâàðèè â Îäåññå âûñâåòèëè ñòàâêó íà «àâîñü» ïðè ïðîêëàäêå êîììóíèêàöèé

Äâå àâãóñòîâñêèå àâàðèè â Îäåññå, âûçâàííûå ïîâðåæäåíèÿìè ãàçîïðîâîäà âûñîêîãî äàâëåíèÿ, îáîøëèñü áåç æåðòâ. Ñïàñàòåëè Ì×Ñ îãðàíè÷èëèñü áëîêèðîâàíèÿìè äâèæåíèÿ â æèëûõ êâàðòàëàõ, ãäå ïðîèçîøëè óòå÷êè, à ÏÀÎ «Îäåññàãàç» - ñóòî÷íûìè îòêëþ÷åíèÿìè ãàçîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèþ. Õîòÿ ïðè óïîìèíàíèè îá àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ íà Ëþñòäîðôñêîé äîðîãå, 86 è Áîëüøîé Àðíàóòñêîé óëèöå, 83 èíñïåêòîðû òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ «Ãîñãîðïðîìíàäçîð» â Îäåññêîé îáëàñòè ïðîñÿò íå çàáûâàòü î òðàãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ âçðûâîâ ãàçà â Óæãîðîäå è Äíåïðîïåòðîâñêå…
Îñíîâàòåëüíûé «ðàçáîð ïîëåòîâ» ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ âèíîâíèêîâ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà êîììóíàëüíîì ãàçîïðîâîäå ýêñïåðòû «Ãîñãîðïðîìíàäçîðà» ïðîäîëæàþò âåñòè ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè ÏÀÎ «Îäåññàãàç», ÎÀÎ «Îäåññàîáëýíåðãî» è êîìïàíèè «Êîìïëåêñýíåðãîìîíòàæ». Âïðî÷åì, ðàññòàâèòü âñå òî÷êè íà «³» ïîêà íå óäàëîñü. Ê ïðèìåðó, ïðåòåíçèè ê ðàáîòíèêàì «Îäåññàîáëýíåðãî», êîòîðûõ ìåñòíûå ãàçîâèêè ñ÷èòàþò âèíîâíèêàìè ïîâðåæäåíèÿ ãàçîïðîâîäà äèàìåòðîì 500 ìì íà Ëþñòäîðôñêîé äîðîãå, 86, ñ ïîðîãà îòìåòàåò þðèäè÷åñêàÿ ñëóæáà ýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè. Ïðåäëàãàÿ, ïðåæäå âñåãî, ïðåäúÿâèòü «çàêëþ÷åíèå èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîé ýêñïåðòèçû î ïðè÷èíàõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ àâàðèè», à òàêæå «ïðîåêòíî-òåõíè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ» íà ñòðîèòåëüñòâî óêàçàííîãî ó÷àñòêà ãàçîïðîâîäà.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 Îäåñ³ ïðåçåíòóâàëè Áëàãîä³éíèé ôîíä ñïðèÿííÿ ³í³ö³àòèâàì ãàçåòè «Äåíü»

Ïðåçåíòàö³ÿ Áëàãîä³éíîãî ôîíäó ñïðèÿííÿ ³í³ö³àòèâàì ãàçåòè «Äåíü» â³äáóëàñÿ ó ñòàðîâèííîìó áóäèíêó íà âóëèö³ Ïóøê³íñüê³é ó ïðåñ-öåíòð³ îäåñüêî¿ ô³ë³¿ òóðô³ðìè «Àêâàâ³òà». ²í³ö³àòîð àêö³¿ - ÷ëåí ôîíäó äèðåêòîð ô³ðìè ÒΠ«Àêâàâ³òà», óêðà¿íñüêèé ïàòð³îò òà ìåöåíàò Òåòÿíà Þðêîâà. Ãîñòÿìè âå÷îðà áóëè ïðåçèäåíò ôîíäó, ïîåò òà æóðíàë³ñò, Ìèêîëà Ãðèöåíêî, ïðåäñòàâíèêè îäåñüêî¿ á³çíåñ-åë³òè – äèðåêòîð ô³ðìè «²íòåðáðîêåð», óêðà¿íñüêèé ìåöåíàò ³òàë³é Îïëà÷êî, ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ä³ëîâèõ æ³íîê ²ëîíà Çãóðîâà, ïðåçèäåíò Îäåñüêî¿ Àñîö³àö³¿ òóðîïåðàòîð³â òà àãåíö³é Îëåêñàíäð Ãðàáîâñüêèé, äèðåêòîð Îäåñüêî¿ ô³ë³¿ ÒΠ«Àêâàâ³òà» ²ðèíà Ãîíòàðåíêî

3.09.2013, 13:10

 Îäåñ³ ðåàë³çóþòü ïðîåêò ªÑ «Ì³æíàðîäíèé ñòóäöåíòð ðåêðåàö³¿ òà òóðèçìó: øëÿõ äî çäîðîâ'ÿ íàö³¿»

Ðîçïî÷àòî ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó «Ì³æíàðîäíèé ñòóäåíòñüêèé öåíòð ðåêðåàö³¿ òà òóðèçìó: øëÿõ äî çäîðîâ'ÿ íàö³¿ (ISCRT)» MIS ETC-1118 â ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ Ïðîãðàìè òðàíñêîðäîííîãî ñï³âðîá³òíèöòâà Ðóìóí³ÿ - Óêðà¿íà - Ðåñïóáë³êà Ìîëäîâà 2007-2013 ï³ä äåâ³çîì «Ñï³ëüí³ êîðäîíè. Ñï³ëüí³ ð³øåííÿ».
ßê ïåðåäຠêîðåñïîíäåíò ÎÄÅѲÍÔÎÐÌ, ðåêòîð Îäåñüêîãî Íàö³îíàëüíîãî ïîë³òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Ãåííàä³é Îáîðñüêèé çàÿâèâ ïðî öå íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ «Ðîçâ’ÿçàííÿ ïðîáëåì îçäîðîâëåííÿ ñòóäåíò³â ³ ðîçâèòîê ìîëîä³æíîãî òóðèçìó. ªâðîïåéñüêèé äîñâ³ä òà àäàïòàö³ÿ éîãî â Óêðà¿í³». Çà ñëîâàìè Ã.Îáîðñêîãî, «â Óêðà¿íó íàä³éøîâ ïåðøèé òðàíø ªÑ â îáñÿãó áëèçüêî 518 òèñ. ºâðî (ïîíàä 5 ìëí. 345 òèñ. ãðí) äëÿ ðåàë³çàö³¿ öüîãî ïðîåêòó ªÑ. À âñüîãî íà ðåêîíñòðóêö³þ óí³âåðñèòåòñüêîãî ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó «×àéêà», äå áóäóòü ñòâîðåí³ óìîâè äëÿ îçäîðîâëåííÿ áëèçüêî òèñÿ÷³ ñòóäåíò³â ç Óêðà¿íè òà Ðóìóí³¿, à òàêîæ íà ñòâîðåííÿ Òóðèñòè÷íîãî ³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó, âåá-ïîðòàëó òà ³íø³ çàõîäè ªâðîñîþçîì ïåðåäáà÷åíî ñïðÿìóâàòè ïðîòÿãîì 2012-2014 ðîê³â 1 ìëí. 788 òèñ. 590 ºâðî (ïðèáëèçíî 18 ìëí. 465 òèñ. ãðí)».
ßê çàçíà÷èâ Ã.Îáîðñêèé, «ôàõ³âö³ âæå ðîçïî÷àëè ïðîåêòí³ òà áóä³âåëüí³ ðîáîòè ç³ ñïîðóäæåííÿ íà 21,5-ãåêòàðí³é ïðèìîðñüê³é òåðèòî𳿠Îäåñüêî¿ ïîë³òåõí³êè øåñòè ñó÷àñíèõ 2-ïîâåðõîâèõ áóäèíê³â, â òîìó ÷èñë³ ë³òíüî¿ îñâ³òíüî¿ øêîëè, êîíôåðåíö-õîëó äëÿ çóñòð³÷åé ³ äèñêóñ³é, ðåêîíñòðóêö³¿ 58 ñòóäåíòñüêèõ êîòåäæ³â ³ îíîâëåííþ çà ºâðîïåéñüêèìè ñòàíäàðòàìè ñïîðòèâíèõ ñïîðóä îçäîðîâ÷îãî öåíòðó».

31.10.2012, 17:51

Åâðîêîìèññàð Ýòòèíãåð: Áåç íåçàâèñèìîãî ñóäà Óêðàèíà íå ñòàíåò áëèæå ê Åâðîñîþçó

Óêðàèíà äîëæíà ñîçäàòü äåéñòâèòåëüíî íåçàâèñèìóþ ñóäåáíóþ ñèñòåìó, åñëè îíà õî÷åò áûòü áëèæå ê ÅÑ.
Êàê ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÓÍÈÀÍ, îá ýòîì çàÿâèë êîìèññàð ÅÑ ïî âîïðîñàì ýíåðãåòèêè Ãþíòåð Ýòòèíãåð, âûñòóïàÿ îò èìåíè Åâðîêîìèññèè íà çàñåäàíèè Åâðîïàðëàìåíòà âî âðåìÿ äåáàòîâ î ñèòóàöèè â Óêðàèíå.
“Ñòðàíà õî÷åò äâèãàòüñÿ âïåðåä ê áîëüøåé àññîöèàöèè è ýêîíîìè÷åñêîé èíòåãðàöèè, íî ìû õîòèì èìåòü íåçàâèñèìóþ ñóäåáíóþ ñèñòåìó, è ýòî ïðåäïîñûëêà äëÿ ñáëèæåíèÿ â äðóãèõ ñôåðàõ”, - ñêàçàë êîìèññàð.

16.07.2012, 09:35

Àëåíà Ãåòüìàí÷óê: Ïîñëåäíÿÿ æåëòàÿ êàðòî÷êà äëÿ Óêðàèíû

«Ïðåçèäåíò Ïîëüøè âûïîëíèë ñâîþ ìèññèþ - ñîîáùèë ßíóêîâè÷ó ëè÷íî, êàê íà ñàìîì äåëå ïðîöåññ íàä Òèìîøåíêî ìîæåò ïîâëèÿòü íà îòíîøåíèÿ ñ Åâðîñîþçîì. Êîíêðåòíî - íà ïîäïèñàíèå Ñîãëàøåíèÿ î çîíå ñâîáîäíîé òîðãîâëè è Ñîãëàøåíèÿ îá àññîöèàöèè â öåëîì. Î÷åíü íàäåþñü, - îòìå÷àåò â "Ãëàâêîì" äèðåêòîð Èíñòèòóòà ìèðîâîé ïîëèòèêè (Institute of World Policy) Àëåíà Ãåòüìàí÷óê, - ÷òî ßíóêîâè÷ íàêîíåö ïîíÿë, ÷òî åñëè óæ î ïðîáëåìàõ ñ ÅÑ ïîñëå àðåñòà Òèìîøåíêî íàñòîëüêî îòêðîâåííî çàãîâîðèë ïðåçèäåíò Ïîëüøè - ñòðàíû, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ åäèíñòâåííàÿ â Åâðîñîþçå ðâåò íà ñåáå òåëüíÿøêó, ÷òîáû ñîãëàøåíèå áûëî ïàðàôèðîâàíî â äåêàáðå íà ñàììèòå Óêðàèíà-ÅÑ - òî äåëà ó óêðàèíñêîãî ïðåçèäåíòà íà åâðîïåéñêîì ôðîíòå äåéñòâèòåëüíî ïëîõè».

12.06.2012, 17:47

ÍÊÇÓ ïðèçûâàåò ââåñòè ñàíêöèè

Íàðîäíûé êîìèòåò çàùèòû Óêðàèíû îáðàùàåòñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì äåìîêðàòè÷åñêèõ ñòðàí ñ ïðîñüáîé ââåñòè ñàíêöèè ïðîòèâ óêðàèíñêèõ äîëæíîñòíûõ ëèö çà ïîëèòè÷åñêèå ïðåñëåäîâàíèÿ.
Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â îáðàùåíèè ÍÊÇÓ î ïîëèòè÷åñêèõ ïðåñëåäîâàíèÿõ â ñòðàíå, òåêñò êîòîðîãî ïåðåäàí ÓÍÈÀÍ.
Ïî ñëîâàì àâòîðîâ äîêóìåíòà, «çà ïîëòîðà ãîäà ïðåáûâàíèÿ ïðè âëàñòè, ðåæèì ßíóêîâè÷à ñîñðåäîòî÷èëñÿ íà ïîñòðîåíèè â Óêðàèíå àâòîðèòàðíîé, êîððóïöèîííîé ìîäåëè âëàñòè. Ïðè ýòîì óñèëåííî ñâåðòûâàåòñÿ âñå äåìîêðàòè÷åñêîå äîñòîÿíèå, â ðåçóëüòàòå çàêîíîäàòåëüíûõ èçìåíåíèé ñóäåáíàÿ ñèñòåìà ïîëíîñòüþ ïîä÷èíåíà ãëàâå ãîñóäàðñòâà, ïî÷òè óíè÷òîæåíà ñâîáîäà ñëîâà, èìåþò ìåñòî ïîëèòè÷åñêèå ïðåñëåäîâàíèÿ.  Óêðàèíå âïåðâûå ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí ïîÿâèëèñü íîâåéøèå ïîëèòçàêëþ÷åííûå».

11.06.2012, 22:38

Êàê ãëàâðåä «Ýõà Ìîñêâû» â íàóêó ê îäåññêîìó àðõèåðåþ ïîïàë

Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî áåñåäà îïûòíûõ æóðíàëèñòîâ â ïðÿìîì ýôèðå “Ýõà Ìîñêâû” àóêíåòñÿ ðåçîíàíñíûì îïðîâåðæåíèåì! Áîëåå òîãî – äåðçêîé ïîïûòêîé äàòü ïóáëè÷íûé óðîê îäíîìó èç ìýòðîâ ðîññèéñêîé æóðíàëèñòèêè – Àëåêñåþ Âåíåäèêòîâó, êîòîðûé íåäàâíî îñóùåñòâèë ìíîãîäíåâíûé òâîð÷åñêèé âîÿæ â Óêðàèíó. È â ïðèäà÷ó êî âñåìó ðåøèë ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè ñ âåäóùåé ïåðåäà÷è è àóäèòîðèåé, èëëþñòðèðóÿ ïåðåæèòîå è óâèäåííîå ôðàãìåíòàìè ñâîèõ áåñåä êàê ñ êèåâñêèìè ïîëèòèêàìè, òàê è ñ ìýðîì Îäåññû è ãëàâîé ìåñòíîé åïàðõèè ÓÏÖ ÌÏ.

11.06.2012, 10:42

Íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ: ìèôû è ðåàëüíîñòü

Äèñêóññèè íà ýòó òåìó â ïåðèîäè÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ èçäàíèÿõ íå óòèõàþò. Âûñêàçûâàþòñÿ ñàìûå ðàçíûå ìíåíèÿ, îòìå÷àåò ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà Èíñòèòóòà íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ Þðèé Ðàäóõèí. Îäíè ñ÷èòàþò, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ (ÍÈ) – ýòî ñóõîå èäåîëîãè÷åñêîå êëèøå. Ó äðóãèõ îíà àññîöèèðóåòñÿ ñ ÷åì-òî áîëåå ïîëåçíûì, è îíè óòâåðæäàþò, ÷òî ÍÈ – ýòî âñåãî ëèøü òîâàðíûé áðåíä. Åãî ôóíêöèÿ âîçäåéñòâîâàòü íà íàöèþ è îêðóæàþùèé ìèð êàê ðàñêðó÷åííîå íàçâàíèå äîðîãîé âûïèâêè èëè åäû, ÷àñîâ èëè îäåæäû.

09.06.2012, 12:22

Åâðîïàðëàìåíò çàÿâèë îá îáåñïîêîåííîñòè èçáèðàòåëüíûì ïðàâîñóäèåì â Óêðàèíå - ðåçîëþöèÿ

Åâðîïåéñêèé ïàðëàìåíò âûðàçèë îçàáî÷åííîñòü èçáèðàòåëüíûì ïðàâîñóäèåì â Óêðàèíå.
Êàê ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÓÍÈÀÍ, îá ýòîì èäåò ðå÷ü â ðåçîëþöèè î ñèòóàöèè â Óêðàèíå «Äåëà Þëèè Òèìîøåíêî è äðóãèõ ÷ëåíîâ áûâøåãî ïðàâèòåëüñòâà», ïðèíÿòîé ñåãîäíÿ, 9 èþíÿ, íà ñåññèè Åâðîïàðëàìåíòà â Ñòðàñáóðãå.

08.06.2012, 08:23

 Îäåññå ãîòîâÿò àêöèþ ïðîòèâ ïðîäàæè çåìëè

Âñåóêðàèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñâîáîäà» íàìåðåíà ïðîâåñòè 21 ìàÿ â öåíòðå Îäåññû ìàðø ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ çàêîíà î ñâîáîäíîì ðûíêå çåìëè, à òàêæå ïðîòèâ íîâîãî Íàëîãîâîãî è Æèëèùíîãî êîäåêñîâ è Ïåíñèîííîé ðåôîðìû. Îá ýòîì çàÿâèë ïðåññ-ñåêðåòàðü îäåññêîé îáëîðãàíèçàöèè ïàðòèè Âàñèëèé Ñèäîðàê.
«Çåìåëüíûé âîïðîñ ñåé÷àñ ÷ðåçâû÷àéíî àêòóàëåí, - ñ÷èòàåò ãëàâà îáëàñòíîé ÿ÷åéêè ÂÎ «Ñâîáîäà» Ïàâåë Êèðèëåíêî. - Âëàñòü ñòðåìèòñÿ îòâëå÷ü îáùåñòâî îò êàòàñòðîôè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé ïñåâäîðåôîðì è óõóäøàþùåãîñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ, â òîì ÷èñëå òàêèìè îïàñíûìè ïðîâîêàöèÿìè, êîòîðûå áûëè èíñïèðèðîâàíû åþ 9 ìàÿ âî Ëüâîâå. Ïîýòîìó ìû õîòèì ïîäíÿòü óêðàèíöåâ íà áîðüáó, ïîêàçàòü, ÷òî åñòü ïðèíöèïèàëüíàÿ, ïîñëåäîâàòåëüíàÿ, îòâåòñòâåííàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëû, êîòîðàÿ áîðåòñÿ çà óñòàíîâëåíèå ñïðàâåäëèâîñòè â Óêðàèíñêîì ãîñóäàðñòâå».

07.06.2012, 16:11

Ñâÿùåííîñëóæèòåëè âñåõ êîíôåññèé ïðîèçíåñëè ñîâìåñòíóþ Ìîëèòâó Ïàìÿòè ïî ïîãèáøèì

Ñåãîäíÿ ñâÿùåííîñëóæèòåëè âñåõ êîíôåññèé è âåðîèñïîâåäàíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Îäåñùèíû, ïðèáûëè â ñåëî Ìàÿêè ïðèãîðîäíîãî Áåëÿåâñêîãî ðàéîíà è ñîòâîðèëè ñîâìåñòíóþ Ìîëèòâó Ïàìÿòè íà ïëîùàäè ïåðåä Ìåìîðèàëüíûì êîìïëåêñîì ïîãèáøèì âîèíàì â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.
Êàê ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÎÄÅÑÈÍÔÎÐÌà, «Óêðàèíñêèé êëóá Îäåññû» êàê ñòðóêòóðà ôîðìèðóþùåãîñÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà çàèíòåðåñîâàí «â âîçâðàùåíèè ëþäÿì ïîäëèííîé ïàìÿòè î âîåííûõ ñîáûòèÿõ, ÷òîáû çåìëÿêè ñêëîíèëè ãîëîâû ïåðåä ñâåòëîé ïàìÿòüþ âñåõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, â òîì ÷èñëå è òàê íàçûâàåìûõ «ðàçîâûõ ñîëäàòîâ».

05.06.2012, 20:05

 Îäåññêîé îáëàñòè âëàñòè óíè÷òîæàþò òåëåêîìïàíèþ «Ðàéîííîå òåëåâèäåíèå» – çàÿâëåíèå

Ãëàâà Êîìèíòåðíîâñêîé ðàéãîñàäìèíèñòðàöèè Îäåññêîé îáëàñòè Èâàí Ìàðçàê ïðè ïîääåðæêå ðàéîííîãî ïðîêóðîðà Äìèòðèÿ Êàâóíà îòêðûòî ïðåäïðèíèìàåò óñèëèÿ «ê óíè÷òîæåíèþ òåëåêîìïàíèè «Ðàéîííîå òåëåâèäåíèå», îñóùåñòâëÿþùåé âåùàíèå íà 35-äåöèìåòðîâîì êàíàëå».
Òàêîå çàÿâëåíèå ðàñïðîñòðàíèë ñåãîäíÿ äèðåêòîð Êîìèíòåðíîâñêîé òåëåêîìïàíèè «Ðàéîííîå òåëåâèäåíèå» Ðóñëàí Ñèðîòþê.
«Äåÿòåëüíîñòü òåëåêîìïàíèè íåîäíîêðàòíî ïðîâåðÿëè è ïðîäîëæàþò ïðîâåðÿòü ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ èíñòàíöèé, - ïîä÷åðêèâàåòñÿ â çàÿâëåíèè, – âñå äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. «Ðàéîííîå òåëåâèäåíèå» ÿâëÿåòñÿ èñïðàâíûì ïëàòåëüùèêîì íàëîãîâ. Îäíàêî ãëàâó Êîìèíòåðíîâñêîé ÐÃÀ íå óñòðàèâàåò» äåÿòåëüíîñòü òåëåêîìïàíèè. Ïðîòèâ ìåñòíûõ «ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðûå ïðèãëàøàþò ñúåìî÷íûå ãðóïïû äëÿ îñâåùåíèÿ òåõ èëè èíûõ ñîáûòèé, âëàñòè óñòðàèâàþò íàñòîÿùèé òåððîð».

05.06.2012, 12:15

Æåðòâàìè ïðåñòóïëåíèé â Óêðàèíå ÷àùå âñåãî ñòàþò æóðíàëèñòû

Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïîñòðàäàâøèõ îò ïðåñòóïëåíèé, çà ïåðâûé êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà óâåëè÷èëàñü íà 242,9% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ìèíóâøåãî ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùàþò «Óêðàèíñêèå íîâîñòè» ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó íàðîäíîãî äåïóòàòà îò ÍÓÍÑ Ãåííàäèÿ Ìîñêàëÿ.

11.05.2012, 12:25

Êîíãðåññ ðóññêèõ îáùèí Îäåññû âûñòóïèë ïðîòèâ ðåàáèëèòàöèè ñîâåòñêîé ñèìâîëèêè è èäåîëîãèè

Êîíãðåññ ðóññêèõ îáùèí Îäåññû «âîçìóùåí ðåøåíèåì Âåðõîâíîé Ðàäû î âûâåøèâàíèè êðàñíûõ ñîâåòñêèõ ôëàãîâ íà àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèÿõ», ãîâîðèòñÿ â çàÿâëåíèè Êîíãðåññà, ðàñïðîñòðàíåííîì åãî ïðåññ-ñëóæáîé, êîïèåé êîòîðîãî ðàñïîëàãàåò ÎÄÅÑÈÍÔÎÐÌ.
«Âìåñòî ÷åñòâîâàíèÿ ïàìÿòè î ëþäÿõ, êîòîðûå ïîãèáëè â ñàìîé ñòðàøíîé âîéíå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, íàì ïîäñîâûâàþò àíòè÷åëîâå÷åñêóþ èäåîëîãèþ, çàâåðíóòóþ â îáåðòêó «çíàìåíè ïîáåäû», - ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.
«Ïðèíÿòûì ðåøåíèåì äåïóòàòû Âåðõîâíîé Ðàäû îñêâåðíÿþò ïàìÿòü ìèëëèîíîâ è ìèëëèîíîâ ëþäåé, çàìó÷åííûõ êîììóíèñòàìè «äî», «âî âðåìÿ» è «ïîñëå» Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, - àêöåíòèðóþò àâòîðû çàÿâëåíèÿ.

7.05.2012, 11:37

Ìîëèòâà Ïàìÿòè â Ìàÿêàõ Îäåññêîé îáëàñòè ñîñòîèòñÿ â 12.00 8 ìàÿ

 Äåíü ïàìÿòè è ïðèìèðåíèÿ âïåðâûå â Óêðàèíå – â ñåëå Ìàÿêàõ íà Îäåñùèíå - ñîñòîèòñÿ ñîâìåñòíàÿ Ìîëèòâà Ïàìÿòè.
Ñîâìåñòíàÿ ïàíèõèäà ïî çåìëÿêàì, ïîãèáøèõ â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, íà÷íåòñÿ â 12.00 8 ìàÿ 2011 ãîäà íà ïëîùàäè ó ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà ïîãèáøèì âîèíàì ñåëà Ìàÿêè Áåëÿåâñêîãî ðàéîíà è ïðåäóñìàòðèâàåò ìîëèòâåííîå îáðàùåíèå ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ êîíôåññèé è âåðîèñïîâåäàíèé â ïàìÿòü ïîãèáøèõ çåìëÿêîâ, êîòîðûå ïðèíàäëåæàëè ê ðàçíûì êîíôåññèÿì è ðåëèãèÿì.

6.05.2011, 22:15

«Óêðàèíñêèé êëóá Îäåññû» èíèöèèðóåò ïðîâåäåíèå 8 ìàÿ ñîâìåñòíîé Ïîìèíàëüíîé Ìîëèòâû

«Óêðàèíñêèé êëóá Îäåññû» èíèöèèðóåò ïðîâåäåíèå 8 ìàÿ ñîâìåñòíîé Ïîìèíàëüíîé Ìîëèòâû ñâÿùåííèêîâ ðàçëè÷íûõ êîíôåññèé ïî æåðòâàì Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû.

5.05.2011, 17:01

Îäèí èç èäåîëîãîâ òåìíèêîâ îáâèíÿåò æóðíàëèñòîâ â ... ñïåöîïåðàöèè

Ïðèçíàíèå ïðåçèäåíòà Âèêòîðà ßíóêîâè÷à âðàãîì ¹ 1 ïðåññû 2010 ãîäà - ýòî ñèñòåìíàÿ ñïåöîïåðàöèÿ ïðîòèâ ãëàâû ãîñóäàðñòâà, çàÿâèë Âÿ÷åñëàâ Ïèõîâøåê â ýôèðå "5 êàíàëà" âî âòîðíèê, ñîîáùàåò Èíòåðôàêñ-Óêðàèíà.
Êàê èçâåñòíî, çàìå÷àåò "Óêðàèíñêàÿ ïðàâäà", Ïèõîâøåê ÿâëÿåòñÿ ïèàð-êîíñóëüòàíòîì, êîòîðûé ïîñëåäîâàòåëüíî ïîääåðæèâàåò ßíóêîâè÷à.Åãî òàêæå íàçûâàþò îäíèì èç èäåîëîãîâ òåìíèêîâ - äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ðàññûëàëèñü âî âðåìåíà ïðåçèäåíòà Ëåîíèäà Êó÷ìû ñ àäìèíèñòðàöèè Ìåäâåä÷óêà, ãäå óêàçûâàëîñü, êàê è ñêîëüêî îñâåùàòü ñîáûòèÿ â Óêðàèíå è äàæå çà ðóáåæîì".

4.05.2011, 17:28