îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
15.03.2016
16:10Öÿ âåðñ³ÿ ñàéòó íå îíîâëþºòüñÿ
14.03.2016
14:00Îäåññêàÿ îáëàñòíàÿ ôåäåðàöèÿ óøó ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó äåòåé è âçðîñëûõ
10:57Â ìóçêîìåäèè îäåññèòàì ïîêàæóò êàê «Äî íåáà ðóêîé ïîäàòü»
10:00«×åðíîìîðåö» ïîòåðïåë ðàçãðîìíîå ïîðàæåíèå îò «Çàðè»
11.03.2016
10:24Ïðèãëàøàåì ïîñìîòðåòü íà «Íîâûå Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîëîáêà»
9.03.2016
14:14Îäåññêèõ æåíùèí ñ 8 ìàðòà ïîçäðàâèëè çîëîòûå ãîëîñà ìóçûêàëüíîãî êâàðòåòà «Tenors BEL\'CANTO»
13:39Â Îäåññå ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî áàñêåòáîëó, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Áîðèñà Ëèòâàêà
13:13Îäåññêàÿ «ÁÈÏÀ» íåîæèäàííî óñòóïèëà ÁÊ «Çàïîðîæüå»
7.03.2016
20:52Çàâòðà â ôèëàðìîíèè äëÿ îäåññêèõ æåíùèí ñïîåò ôðàíöóçñêèé øàíñîíüå Íèëüäà Ôåðíàíäåç
20:48«×åðíîìîðåö» íà ñâîåì ïîëå ñûãðàë âíè÷üþ ñ ëüâîâñêèìè «Êàðïàòàìè»
4.03.2016
13:13 Îäåññó ïðèåçæàåò óêðàèíñêèé íàðîäíûé õîð èì. Ãðèãîðèÿ Âåð¸âêè
12:16Ôóòáîëèñòû îäåññêîãî «×åðíîìîðöà» ñõîäèëè íà áàñêåòáîë
3.03.2016
15:23Ñïîðòñìåíû îáëàñòíîé ôåäåðàöèè óøó äîáûëè ìåäàëè íà ÷åìïèîíàòå â Áðîâàðàõ
2.03.2016
18:46Òåàòð Òåíåé «Teulis» ïðèãëàøàåò íà íîâóþ òàíöåâàëüíóþ ïðîãðàììó
1.03.2016
14:01Â îäåññêîé ôèëàðìîíèè âñïîìíèëè ïîëüñêóþ ïåâèöó Àííó Ãåðìàí

Þë³ÿ Ìàðóøåâñüêà: Êîðóïö³éí³ ñõåìè çàì³íèìî ìåðåæåþ ïðîçîðèõ òåðì³íàë³â

Êåð³âíèê Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ Þë³ÿ Ìàðóøåâñüêà, ùî ïðàöþº ö³é ïîñàä³ ç 16 æîâòíÿ, ïîáîðíèê ïðîãðåñèâíèõ çì³í ïðè çä³éñíåíí³ ìèòíèõ ïðîöåäóð òà îôîðìëåíí³ âàíòàæ³â íà ìèòíèõ ïóíêòàõ.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Îäåññêàÿ «ÁÈÏÀ» íåîæèäàííî óñòóïèëà ÁÊ «Çàïîðîæüå»

Îäåññêàÿ «ÁÈÏÀ» â î÷åðåäíîì ïîåäèíêå ÷åìïèîíàòà Óêðàèíû íà ñâîåé ïëîùàäêå ïðîèãðàë ÁÊ «Çàïîðîæüå» ñî ñ÷åòîì 56:69.
Êàê ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà êëóáà, âñëåä çà ïðîòèâîñòîÿíèåì ñ ëèäåðîì ÷åìïèîíàòà «ÁÈÏÓ» æäàë ìàò÷ ñ íåïîñðåäñòâåííûì ñîñåäîì ïî òóðíèðíîé òàáëèöå. È åñëè âî âñòðå÷å ñ «Êðèâáàññîì» îäåññèòàì íóæíî áûëî ïîêàçàòü õîðîøóþ èãðó è, êîíå÷íî, ïî âîçìîæíîñòè âûèãðàòü, òî â ìàò÷å ñ «Çàïîðîæüåì» îò õîçÿåâ îáÿçàòåëüíî òðåáîâàëàñü ïîáåäà. Ïîíÿòíî, ÷òî ñîâñåì íå ïðî÷ü óåõàòü ñ äâóìÿ î÷êàìè áûëè è ãîñòè, òàê ÷òî ëþáèòåëåé áàñêåòáîëà îæèäàëî çàõâàòûâàþùåå çðåëèùå.
Íà ñòàðòå ïîåäèíêà ÿâíî áðîñàëîñü â ãëàçà ÷ðåçìåðíîå âîëíåíèå, ïðèâîäèâøåå ê îáèëèþ îøèáîê ñ îáåèõ ñòîðîí, íî ïåðâûìè ñóìåëè ñïðàâèòüñÿ ñ íèì ãîñòè, âûøåäøèå âïåð¸ä è ïðîäîëæèâøèå íàðàùèâàòü ïåðåâåñ. Çàïîðîæöû óæ êàê-òî ñëèøêîì ñâîáîäíî ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ â öåíòðàëüíîé çîíå ïåðåä êîëüöîì, ïîëüçóÿñü ýòèì è ñòàáèëüíî íàáèðàÿ î÷êè áðîñêàìè ñî ñðåäíåé äèñòàíöèè.
Ó «ÁÈÏÛ» î÷åíü êñòàòè ïðèøëèñü òð¸õî÷êîâûå Êîñòþ÷åíêî è Íàéêî, ïîñêîëüêó ñ çàòÿæíûìè ðîçûãðûøàìè ìÿ÷à îäåññèòû ëàäèëè ïîêà ÷òî íå ëó÷øèì îáðàçîì. Ñ÷¸ò 6:7 âûãëÿäåë íå òàê óæ óñòðàøàþùå, íî âîò êîãäà äâà êðÿäó áðîñêà ïîëó÷èëèñü ó Çìèòðîâè÷à, à Êîíäðàêîâ ïîïàë â öåëü â çàâåðøåíèè èíäèâèäóàëüíîãî ñêîðîñòíîãî ïðîõîäà, öèôðû íà òàáëî óæå ñîâñåì íå ðàäîâàëè – 6:14. Òàéì-àóò îäåññèòîâ âûãëÿäåë î÷åíü ñâîåâðåìåííûì.
Ïîñëå ïàóçû «ÁÈÏÀ» çíà÷èòåëüíî ïðèáàâèëà â äâèæåíèè, óâåëè÷èâ ñêîðîñòü, è çàïîðîæöàì ñòàíîâèëîñü â îáîðîíå âñ¸ ñëîæíåå è ñëîæíåå. Ïðèõîäèëîñü íåìàëî ôîëèòü, è â òîì ÷èñëå áëàãîäàðÿ øòðàôíûì áðîñêàì ïîäîïå÷íûå Âàäèìà Ïóäçûðåÿ ñòàëè ñîêðàùàòü îòñòàâàíèå. Ê îêîí÷àíèþ ïåðâîé äåñÿòèìèíóòêè ñ÷¸ò íà òàáëî áûë 14:19, è âñÿ áîðüáà áûëà âïåðåäè.
Ñ íà÷àëîì âòîðîé ÷åòâåðòè îäåññèòû, ïîäãîíÿåìûå òðàäèöèîííî àêòèâíûìè áîëåëüùèêàìè, ïîíåñëèñü âïåð¸ä íà âñåõ ïàðóñàõ, äåéñòâèòåëüíî ïîðàæàÿ ìîùüþ èãðû. Íåäàâíèå óñïåõè «Çàïîðîæüÿ» âûãëÿäåëè êàêèì-òî íåäîðàçóìåíèåì, ïîñêîëüêó «ÁÈÏÀ» òåïåðü àáñîëþòíî íè÷åãî íå ïîçâîëÿëà îïïîíåíòàì.  òå÷åíèå äâóõ ñ ïîëîâèíîé (!) èãðîâûõ ìèíóò õîçÿåâà ñóìåëè âïåðâûå â ïîåäèíêå çàõâàòèòü ëèäåðñòâî, è ïîñëå ïîïàäàíèÿ Õîäîâà ñ÷¸ò ñòàë 21:19.
Çàèãðàâ â ñâîé ïðèâû÷íûé áàñêåòáîë, «ÁÈÏÅ» íóæíî áûëî íå òåðÿòü íèòåé èãðû, â òîì æå ðóñëå ïðîäîëæàÿ äåðæàòü ìàò÷ ïîä êîíòðîëåì. Ïîíà÷àëó ýòî âûõîäèëî, îäíàêî çàòåì ó õîçÿåâ âíîâü ïîÿâèëàñü êàêàÿ-òî ðàññëàáëåííîñòü, è «Çàïîðîæüå», ïî÷óÿâ ýòî, òóò æå ïðèáðàëî èíèöèàòèâó ê ñâîèì ðóêàì. Ó ãîñòåé ïðîõîäèëè ïðîíèêàþùèå êîìáèíàöèè, øëè ëþáûå áðîñêè è íåïëîõî ïîëó÷àëîñü ñ ïîäáîðàìè.  îáùåì, ðûâîê êîìàíäû Äìèòðèÿ Ùèãëèíñêîãî âûãëÿäåë äåéñòâèòåëüíî âïå÷àòëÿþùå: ê íà÷àëó áîëüøîãî ïåðåðûâà ñ÷¸ò áûë 27:41! Íàéêî ñèíõðîííî ñ ñèðåíîé ýôôåêòíûì áðîñêîì óäàëîñü ïîïàñòü â êîëüöî, íî àðáèòðû ïîñëå ðàçäóìèé åãî íå çàñ÷èòàëè.
Áåçðàäîñòíî äëÿ áîëåëüùèêîâ íà÷àëàñü è òðåòüÿ ÷åòâåðòü: Çìèòðîâè÷ â ïåðâîé æå àòàêå çàáðîñèë «òð¸øêó», îäíàêî òóò æå Ïàðâàäîâ ñ óãëà ïëîùàäêè òàêæå ïîïàë â êîëüöî èçäàëè – 30:44. «ÁÈÏÅ» íèêàê íå óäàâàëîñü ïåðåëîìèòü õîä ñîáûòèé, õîòÿ è áîëüøåãî ïðîâàëà îäåññèòû òàêæå íå äîïóñêàëè. Äîèãðàâ â òàêîì äóõå òðåòüþ äåñÿòèìèíóòêó, ñîïåðíèêè îñòàâèëè èíòðèãó íà çàêëþ÷èòåëüíóþ ÷åòâåðòü – 47:59, îòìå÷àåì ðàçûãðàâøåãîñÿ ïîä êîíåö ÷åòâåðòè Òêà÷åíêî.
Ìàëî ÷òî èçìåíèëîñü è â ïîñëåäíåé ÷åòâåðòè. Ñêëàäûâàëîñü âïå÷àòëåíèå, áóäòî îäåññèòàì íå õâàòàåò ýìîöèé, ÷òîáû çàâåñòèñü è íàêîíåö çàäàòü èãðå íóæíûé ðèòì. Ôðàãìåíòàìè ÷òî-òî óäàâàëîñü, íî ýòîãî áûëî ìàëî äàæå äëÿ òîãî, ÷òîáû õîòÿ áû ïðèáëèçèòüñÿ ê ñîïåðíèêàì â ñ÷¸òå, íå ãîâîðÿ óæå î ÷¸ì-òî áîëüøåì. «-10» ñòàëè íåêîé ïëàíêîé, çà êîòîðóþ «Çàïîðîæüå» íå ïóñêàëî õîçÿåâ ïëîùàäêè. Ïîñëåäíåå ñëîâî â ìàò÷å áûëî òàêæå çà ïîäîïå÷íûìè Äìèòðèÿ Ùèãëèíñêîãî: Êàìóñàêè õëàäíîêðîâíî ðåàëèçîâàë øòðàôíûå áðîñêè – 56:69.
Ñâîé ñëåäóþùèé ìàò÷ «ÁÈÏÀ» ïðîâåä¸ò â âîñêðåñåíüå, 13 ìàðòà, â Ëóöêå, ãäå íàøåé êîìàíäå áóäåò ïðîòèâîñòîÿòü «Âîëûíüáàñêåò».
Ñîñòàâû êîìàíä.
«ÁÈÏÀ»: ÑÊÐÈÏÅÖ, ÏÀÐÂÀÄΠ– 7 î÷êîâ, ÊÎÑÒÞ×ÅÍÊÎ – 3 î÷êà, ÁÀËÀØΠ– 2 î÷êà, ÊÀÐÒÅÐ – 10 î÷êîâ, 9 ïåðåäà÷; Õîäî⠖ 15 î÷êîâ, 7 ïîäáîðîâ, Ðîçåíöâèò, ßãîäèí – 4 î÷êà, Òêà÷åíêî – 7 î÷êîâ, 8 ïîäáîðîâ, Íàéêî – 4 î÷êà, Æóê, Âîë÷àíî⠖ 4 î÷êà.
Ãëàâíûé òðåíåð — Âàäèì Ïóäçûðåé.
ÁÊ «Çàïîðîæüå»: ÊÎÍÄÐÀÊΠ– 13 î÷êîâ, ÐÛÁÀËÊÎ – 10 î÷êîâ, ÇÌÈÒÐÎÂÈ× – 18 î÷êîâ, 6 ïîäáîðîâ, ÊÀÌÓÑÀÊÈ – 4 î÷êà, 5 ïîäáîðîâ, ÁÓÖ – 2 î÷êà, 9 ïîäáîðîâ; Òåðÿíèê, Áûêîâ, Ñàåíêî – 15 î÷êîâ, Ôîìè÷îâ, Îâäååíêî – 7 î÷êîâ.
Ãëàâíûé òðåíåð — Äìèòðèé Ùèãëèíñêèé.

9.03.2016, 13:13