îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
15.03.2016
16:10Öÿ âåðñ³ÿ ñàéòó íå îíîâëþºòüñÿ
14.03.2016
14:00Îäåññêàÿ îáëàñòíàÿ ôåäåðàöèÿ óøó ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó äåòåé è âçðîñëûõ
10:57Â ìóçêîìåäèè îäåññèòàì ïîêàæóò êàê «Äî íåáà ðóêîé ïîäàòü»
10:00«×åðíîìîðåö» ïîòåðïåë ðàçãðîìíîå ïîðàæåíèå îò «Çàðè»
11.03.2016
10:24Ïðèãëàøàåì ïîñìîòðåòü íà «Íîâûå Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîëîáêà»
9.03.2016
14:14Îäåññêèõ æåíùèí ñ 8 ìàðòà ïîçäðàâèëè çîëîòûå ãîëîñà ìóçûêàëüíîãî êâàðòåòà «Tenors BEL\'CANTO»
13:39Â Îäåññå ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî áàñêåòáîëó, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Áîðèñà Ëèòâàêà
13:13Îäåññêàÿ «ÁÈÏÀ» íåîæèäàííî óñòóïèëà ÁÊ «Çàïîðîæüå»
7.03.2016
20:52Çàâòðà â ôèëàðìîíèè äëÿ îäåññêèõ æåíùèí ñïîåò ôðàíöóçñêèé øàíñîíüå Íèëüäà Ôåðíàíäåç
20:48«×åðíîìîðåö» íà ñâîåì ïîëå ñûãðàë âíè÷üþ ñ ëüâîâñêèìè «Êàðïàòàìè»
4.03.2016
13:13 Îäåññó ïðèåçæàåò óêðàèíñêèé íàðîäíûé õîð èì. Ãðèãîðèÿ Âåð¸âêè
12:16Ôóòáîëèñòû îäåññêîãî «×åðíîìîðöà» ñõîäèëè íà áàñêåòáîë
3.03.2016
15:23Ñïîðòñìåíû îáëàñòíîé ôåäåðàöèè óøó äîáûëè ìåäàëè íà ÷åìïèîíàòå â Áðîâàðàõ
2.03.2016
18:46Òåàòð Òåíåé «Teulis» ïðèãëàøàåò íà íîâóþ òàíöåâàëüíóþ ïðîãðàììó
1.03.2016
14:01Â îäåññêîé ôèëàðìîíèè âñïîìíèëè ïîëüñêóþ ïåâèöó Àííó Ãåðìàí

Þë³ÿ Ìàðóøåâñüêà: Êîðóïö³éí³ ñõåìè çàì³íèìî ìåðåæåþ ïðîçîðèõ òåðì³íàë³â

Êåð³âíèê Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ Þë³ÿ Ìàðóøåâñüêà, ùî ïðàöþº ö³é ïîñàä³ ç 16 æîâòíÿ, ïîáîðíèê ïðîãðåñèâíèõ çì³í ïðè çä³éñíåíí³ ìèòíèõ ïðîöåäóð òà îôîðìëåíí³ âàíòàæ³â íà ìèòíèõ ïóíêòàõ.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Çàâòðà â ôèëàðìîíèè äëÿ îäåññêèõ æåíùèí ñïîåò ôðàíöóçñêèé øàíñîíüå Íèëüäà Ôåðíàíäåç

8 ìàðòà â îäåññêîé ôèëàðìîíèè ñîñòîèòñÿ êîíöåðò èçâåñòíîãî ôðàíöóçñêîãî øàíñîíüå Íèëüäà Ôåðíàíäåçà. Îðãàíèçàòîð ìåðîïðèÿòèÿ – êîíöåðòíîå àãåíòñòâî «Star-podium» (starpodium.com.ua).
Êàê ñîîáùàþò îðãàíèçàòîðû ïðåêðàñíîãî ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà, ôðàíöóç ñ èñïàíñêèì ïàñïîðòîì Íèëüäà Ôåðíàíäåç óçíàâàåì ñëóøàòåëÿìè áëàãîäàðÿ ñâîåìó óíèêàëüíîìó, íåîáû÷íîìó ãîëîñó è îñîáîé ýêñòðàâàãàíòíîé ìàíåðå èñïîëíåíèÿ. Íåïðåäñêàçóåìûé, ñ ðîìàíòè÷åñêèì îáëèêîì ïåâöà-òðóáàäóðà, ïîþùåãî ñâîè áàëëàäû ïî-ôðàíöóçñêè òàêæå õîðîøî, êàê è ïî-èñïàíñêè, îí ïîêîðèë íå òîëüêî Åâðîïó, íî è Ëàòèíñêóþ Àìåðèêó è ÑØÀ.  åãî óñòàõ îäèíàêîâî õîðîøî ìîãóò çâó÷àòü ïåñíè, âäîõíîâëåííûå òðàäèöèÿìè ôðàíöóçñêîãî øàíñîíà, òâîð÷åñòâîì Ôåäåðèêî Ãàðñèà Ëîðêè èëè Àíòîíèî Ìà÷àäî, à â ìåëîäèÿõ èñïàíî-ôðàíöóçñêîãî øàíñîíüå ñëûøíû ðèòìû ëàòèíî è äæàçà, ôëàìåíêî è ðîìàíñà, ðîê-í-ðîëëà è áîññà-íîâû. Êîãäà, â ñàìîì íà÷àëå êàðüåðû, Ôåðíàíäåç âûñòóïàë â êà÷åñòâå ñïåöèàëüíîãî ãîñòÿ íà êîíöåðòå ëåãåíäàðíîãî Ñòèíãà, òîò íå óäåðæàëñÿ îò ëè÷íîãî êîìïëèìåíòà: «Òî, ÷òî òû äåëàåøü – î÷åíü, î÷åíü ìóçûêàëüíî».
Íà÷àëî â 19.00.

7.03.2016, 20:52