îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
15.03.2016
16:10Öÿ âåðñ³ÿ ñàéòó íå îíîâëþºòüñÿ
14.03.2016
14:00Îäåññêàÿ îáëàñòíàÿ ôåäåðàöèÿ óøó ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó äåòåé è âçðîñëûõ
10:57Â ìóçêîìåäèè îäåññèòàì ïîêàæóò êàê «Äî íåáà ðóêîé ïîäàòü»
10:00«×åðíîìîðåö» ïîòåðïåë ðàçãðîìíîå ïîðàæåíèå îò «Çàðè»
11.03.2016
10:24Ïðèãëàøàåì ïîñìîòðåòü íà «Íîâûå Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîëîáêà»
9.03.2016
14:14Îäåññêèõ æåíùèí ñ 8 ìàðòà ïîçäðàâèëè çîëîòûå ãîëîñà ìóçûêàëüíîãî êâàðòåòà «Tenors BEL\'CANTO»
13:39Â Îäåññå ïðîéäåò ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð ïî áàñêåòáîëó, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè Áîðèñà Ëèòâàêà
13:13Îäåññêàÿ «ÁÈÏÀ» íåîæèäàííî óñòóïèëà ÁÊ «Çàïîðîæüå»
7.03.2016
20:52Çàâòðà â ôèëàðìîíèè äëÿ îäåññêèõ æåíùèí ñïîåò ôðàíöóçñêèé øàíñîíüå Íèëüäà Ôåðíàíäåç
20:48«×åðíîìîðåö» íà ñâîåì ïîëå ñûãðàë âíè÷üþ ñ ëüâîâñêèìè «Êàðïàòàìè»
4.03.2016
13:13 Îäåññó ïðèåçæàåò óêðàèíñêèé íàðîäíûé õîð èì. Ãðèãîðèÿ Âåð¸âêè
12:16Ôóòáîëèñòû îäåññêîãî «×åðíîìîðöà» ñõîäèëè íà áàñêåòáîë
3.03.2016
15:23Ñïîðòñìåíû îáëàñòíîé ôåäåðàöèè óøó äîáûëè ìåäàëè íà ÷åìïèîíàòå â Áðîâàðàõ
2.03.2016
18:46Òåàòð Òåíåé «Teulis» ïðèãëàøàåò íà íîâóþ òàíöåâàëüíóþ ïðîãðàììó
1.03.2016
14:01Â îäåññêîé ôèëàðìîíèè âñïîìíèëè ïîëüñêóþ ïåâèöó Àííó Ãåðìàí

Þë³ÿ Ìàðóøåâñüêà: Êîðóïö³éí³ ñõåìè çàì³íèìî ìåðåæåþ ïðîçîðèõ òåðì³íàë³â

Êåð³âíèê Îäåñüêî¿ ìèòíèö³ Þë³ÿ Ìàðóøåâñüêà, ùî ïðàöþº ö³é ïîñàä³ ç 16 æîâòíÿ, ïîáîðíèê ïðîãðåñèâíèõ çì³í ïðè çä³éñíåíí³ ìèòíèõ ïðîöåäóð òà îôîðìëåíí³ âàíòàæ³â íà ìèòíèõ ïóíêòàõ.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

«×åðíîìîðåö» íà ñâîåì ïîëå ñûãðàë âíè÷üþ ñ ëüâîâñêèìè «Êàðïàòàìè»

5 ìàðòà îäåññêèé «×åðíîìîðåö» ïðîâåë ïåðâûé îôèöèàëüíûé ìàò÷ â ýòîì ãîäó. Íà êëóáíîì ñòàäèîíå â ïàðêå Øåâ÷åíêî ïîäîïå÷íûå Àëåêñàíäðà Áàáè÷à â ðàìêàõ î÷åðåäíîãî òóðà âòîðîé ÷àñòè ÷åìïèîíàòà ïðèíèìàëè ëüâîâñêèå «Êàðïàòû».
Ñîñòàâ «×åðíîìîðöà»: Áåçðóê, Àçàöêèé, Êîâàëåö (Ñìèðíîâ, 82), Õîáëåíêî (Áàðèëêî, 80), Ôèëèìîíîâ, Òàòàðêîâ (Ñèëüâèî, 86), Êóöåíêî, Êàáàåâ, Ìàðòûíåíêî, Ìàòåóñ, Äàí÷åíêî.
Ñîïåðíèê ïåðåä ìàò÷åì â Îäåññå çàíèìàë 7-å ìåñòî â òóðíèðíîé òàáëèöå. Îäåññèòû, óæå äàâíî íàõîäÿùèåñÿ â íèæíåé ÷àñòè òàáëèöå, ðàñïîëàãàëèñü íà 12-é ïîçèöèè. Îäíàêî, ïî ïðîãíîçàì ñïåöèàëèñòîâ, ÿâíîãî ôàâîðèòà â ïîåäèíêå íå áûëî, â òîì ÷èñëå èç-çà òîãî, ÷òî â ñîñòàâàõ îáåèõ êîìàíä â çèìíåå ìåæñåçîíüå ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ è çàðàíåå ïðåäñêàçàòü ïðåèìóùåñòâî òîé èëè èíîé êîìàíäû áûëî íåâîçìîæíî. È ëüâîâÿíå è îäåññèòû óêðåïèëèñü ìíîãèìè ôóòáîëèñòàìè, â òîì ÷èñëå èç Þæíîé Àìåðèêè. Êñòàòè, îáà ñîïåðíèêà ïðîâåëè ñâîè òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû â Òóðöèè, ñûãðàâ îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî ìàò÷åé – 8.
 ïîåäèíêå ïåðâîãî êðóãà â Ëüâîâå «×åðíîìîðåö» ïîòåðïåë ðàçãðîìíîå ïîðàæåíèå 4:0. Ãîðÿùèå æåëàíèåì ðåâàíøà, îäåññèòû ñ ïåðâûõ ìèíóò ðèíóëèñü â àòàêó. Ïåðâûé óäàð íàøè ôóòáîëèñòû íàíåñëè óæå íà 4-é ìèíóòå: ëåâîãî óãëà øòðàôíîé ïëîùàäè Êàáàåâ ïðîáèë, íî ãîëêèïåð ãîñòåé Ìûñàê áûë íà÷åêó. ×åðåç ïÿòü ìèíóò ïðîâåðèë áäèòåëüíîñòü Ìûñàêà Êîâàëåö. Ó ëüâîâÿí äâóìÿ øòðàôíûìè óäàðàìè çàïîìíèëñÿ Êàðíîçà. À òðåòèé øòðàôíîé â åãî èñïîëíåíèè ÷óòü áûëî íå ïðèâåë ê íåïðèÿòíîñòÿì, íî, ê ñ÷àñòüþ õîçÿåâ, Áëàíêî-Ëåùóê ïðîìàõíóëñÿ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îïàñíûõ ìîìåíòîâ â ïåðâîì òàéìå íå âîçíèêàëî, íî óæå â äîáàâëåííîå âðåìÿ âîçíèêëà ñïîðíàÿ ñèòóàöèÿ. Îäèí èç çàùèòíèêîâ «Êàðïàò» ñûãðàë ðóêîé â ñâîåé øòðàôíîé ïëîùàäè, íî àðáèòð Èâàí Áîíäàðü íå ðåøèëñÿ íàçíà÷èòü ïåíàëüòè, õîòÿ èìåë äëÿ ýòîãî âñå îñíîâàíèÿ.
Âî âòîðîì òàéìå èãðà äîëãîå âðåìÿ øëà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, áåç âîðîò. Íàïðÿæåíèå â øòðàôíûõ ïëîùàäêàõ, â îñíîâíîì, âîçíèêàëî ïîñëå ðîçûãðûøà ñòàíäàðòíûõ ïîëîæåíèé. Îäèí èç íèõ ÷óòü áûëî íå ïðèâåë ê ãîëó. Êîâàëåö êîâàðíî çàêðóòèë ìÿ÷ â íàïðàâëåíèè äàëüíåé «äåâÿòêè», íî ìÿ÷ ïðîñòî êàêèì-òî ÷óäîì íå ïîïàë â âîðîòà.
 ñâîþ î÷åðåäü «Êàðïàòû» ÷óòü áûëî íå äîáèëèñü óñïåõà òàêæå ïîñëå «ñòàíäàðòà». Ïîñëå îäíî èç àòàê, ñîâåðøåííî ñâîáîäíûé îò îïåêè ×à÷óà, ïðîáèë ïî âîðîòàì Áåçðóêà ñ 10-òè ìåòðîâ, íî òàêæå ÷óäîì ïðîìàõíóëñÿ.
Îáåèì êîìàíäàì íåëüçÿ áûëî îòêàçàòü â æåëàíèè äîáèòüñÿ ïîáåäû, íî ìàò÷ ïîêàçàë, ÷òî ôóòáîëèñòû ëó÷øåé ôîðìû ïîêà íå äîñòèãëè.  èòîãå – ñïðàâåäëèâàÿ áîåâàÿ íè÷üÿ 0:0.
Ïîñëå 17 òóðîâ îäåññèòû íàáðàëè 11 î÷êîâ è ïî ïðåæíåìó çàíèìàþò 12-þ ñòðî÷êó â òóðíèðíîé òàáëèöå. Ñëåäóþùèé ìàò÷ «×åðíîìîðåö» ñûãðàåò 12 ìàðòà â Çàïîðîæüå ñ ëóãàíñêîé «Çàðåé».

7.03.2016, 20:48