îïðîñ

Êîãî âû ïîääåðæèòå íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû?

• Îëüãà Áîãîìîëåö
• Þðèé Áîéêî
• Ìèõàèë Äîáêèí
• Àíàòîëèé Ãðèöåíêî
• Àëåêñàíäð Êëèìåíêî
• Âàëåðèé Êîíîâàëþê
• Ðåíàò Êóçüìèí
• Âàñèëèé Êóéáèäà
• Îëåã Ëÿøêî
• Íèêîëàé Ìàëîìóæ
• ϸòð Ïîðîøåíêî
• Âàäèì Ðàáèíîâè÷
• Âëàäèìèð Ñàðàíîâ
• ϸòð Ñèìîíåíêî
• Þëèÿ Òèìîøåíêî
• Ñåðãåé Òèãèïêî
• Îëåã Òÿãíèáîê
• Âàñèëèé Öóøêî
• Äìèòðèé ßðîø
• Äàðò Âåéäåð
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
16.02.2015
15:36 Îäåñ³ çàòðèìàíîãî çà õóë³ãàíñòâî кçâóøê³íà ìîæóòü âèïóñòèòè ç ²ÒÒ ï³ä çàñòàâó
12:20Îäåñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè êîëèøíüîãî ºâðîìàéäàí³âöÿ
12:20Îäåñüêèé ïðîêóðîð Ïðèç çóñòð³âñÿ ç ï³êåòóâàëüíèêàìè, ùî âèìàãàþòü çâ³ëüíåííÿ ó÷àñíèêà íàïàäó íà òåëåêàíàë
13.02.2015
10:46 Îäåñ³ âîëîíòåðè çàïîá³ãëè ñïàëåííþ àâòîìîá³ëÿ ãðîìàäÿíèíîì ÐÔ
09:15 Îäåñüêèé ïîðò äîñòàâëåíà ïåðøà ïàðò³ÿ ç 75 çàìîâëåíèõ ó Áðèòàí³¿ áðîíüîâèê³â
09:14Îäåñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ ïðèñ³êëè âèãîòîâëåííÿ ï³äðîáëåíîãî \"øàìïàíñüêîãî\"
12.02.2015
17:10Óðÿä Áîëãà𳿠ïðèçíà÷èâ ijì³òàðà Òó÷êîâà êåð³âíèêîì ãåíêîíñóëüñòâà â Îäåñ³
15:53Íà Îäåùèí³ ïîðóøåíî 300 êðèì³íàëüíèõ ñïðàâ ïðîòè \"óõèëüíèê³â\" â³ä ìîá³ë³çàö³¿ - îáëâ³éñüêêîìàò
14:25Îäåñüê³ ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè àâòîìîá³ëü ç ãðàíàòàìè òà áîºïðèïàñàìè
14:13Îäåñüêà ê³íîñòóä³ÿ â³äíîâëþº âèïóñê âëàñíèõ ô³ëüì³â
14:13Îäåñüê³ ï³äïðèºìö³ ïåðåäàëè ïðèêîðäîííèêàì ñó÷àñíó òåõí³êó íà 1 ìëí ãðí.
14:12Îäåñüêà ïðîêóðàòóðà äîìîãëàñÿ ïîâåðíåííÿ äåðæàâ³ 7 ãåêòàð³â çåìë³ âîäíîãî ôîíäó
11.02.2015
18:04Ó Êîäèì³ Îäåñüêî¿ îáëàñò³ äåìîíòóâàëè ïàì\'ÿòíèê Ëåí³íó
15:54Ïðàâîîõîðîíö³ Îäåùèíè âèëó÷èëè â äîõîä äåðæàâè ö³ííîñòåé ïîíàä 4 ìëí ãðí.
13:25Îäåñüêèé ðåæèñåð Ìèõàéëî Õåðñîíñüêèé ïðèñïóñêàº, ùî òåðîðèñòè õîò³ëè ï³ä³ðâàòè éîãî ïîìåøêàííÿ

Ëèëèÿ Øåâöîâà: ðàçðûâ ìåæäó ÑØÀ è Ãåðìàíèåé â îòíîøåíèè ñàíêöèé ê Ðîññèè óñèëèâàåòñÿ

Ïðèíÿòûå Ñîâåòîì ÅÑ è ÑØÀ ðåøåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì. ×òî ðàçðûâ ìåæäó ÑØÀ è Ãåðìàíèåé â îòíîøåíèè ñàíêöèé ê Ðîññèè óñèëèâàåòñÿ, ñ÷èòàåò âåäóùèé àíàëèòèê Ìîñêîâñêîãî Öåíòðà Êàðíåãè Ëèëèÿ Øåâöîâà.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Ëèëèÿ Øåâöîâà: ðàçðûâ ìåæäó ÑØÀ è Ãåðìàíèåé â îòíîøåíèè ñàíêöèé ê Ðîññèè óñèëèâàåòñÿ

Ïðèíÿòûå Ñîâåòîì ÅÑ è ÑØÀ ðåøåíèÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì. ×òî ðàçðûâ ìåæäó ÑØÀ è Ãåðìàíèåé â îòíîøåíèè ñàíêöèé ê Ðîññèè óñèëèâàåòñÿ, ñ÷èòàåò âåäóùèé àíàëèòèê Ìîñêîâñêîãî Öåíòðà Êàðíåãè Ëèëèÿ Øåâöîâà.
1) Ðàçðûâ ìåæäó êëþ÷åâûìè åâðîïåéñêèìè ãîñóäàðñòâàìè (ïðåæäå âñåãî Ãåðìàíèåé) è ÑØÀ ïî âîïðîñó îòíîøåíèÿ ê Ðîññèè è åå ðîëè â äåñòàáèëèçàöèè Óêðàèíû óñèëèâàåòñÿ. Íî è âíóòðè ÅÑ ïðîèçîøëî ðàçìåæåâàíèå.
2) Ïîêà åâðîïåéñêèå ëèäåðû ñìîãëè óäåðæàòü Åâðîïó â ðàìêàõ ïîëèòèêè "óãðîçû ñåêòîðàëüíûõ ñàíêöèé". ÑØÀ ïîøëè íà ìÿãêèå ñåêòîðàëüíûå ñàíêöèè ñ óãðîçîé èõ ïåðåõîäà â áîëåå æåñòêèé ôîðìàò. Íî è íà ýòîé ôàçå àìåðèêàíñêèå ñàíêöèè óæå èìåþò ñèñòåìíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ðîññèéñêîé îáîðîíêè, ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåêòîðà è áàíêîâñêîé ñèñòåìû, îáñëóæèâàþùåé ãàç è íåôòü.
3) Åùå áîëåå çíà÷èìî òî, ÷òî àìåðèêàíñêèå ñàíêöèè íàïðàâëåíû ïðîòèâ ïóòèíñêîé "Ñåìüè". Ïðàâäà, óäàð ïîêà íå ñìåðòåëüíûé, à ïðåäóïðåäèòåëüíûé. Òàê, ñå÷èíñêàÿ Ðîñíåôòü ìîæåò ïðîäîëæàòü ñîòðóäíè÷àòü ñ Exxon. Íî åå êðåäèòíàÿ ëèíèÿ îãðàíè÷åíà 90 äíÿìè!
4) Ðàçëè÷èÿ â ïîäõîäå ê ñàíêöèÿì âûçâàíû íå òîëüêî ëè÷íûìè âçãëÿäàìè ëèäåðîâ. Ðå÷ü èäåò î ðàçíûõ ìîäåëÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ. ÅÑ ñèñòåìíî íå ãîòîâ ê ïîëèòèêå ñäåðæèâàíèÿ è êîíôðîíòàöèè, à òåì áîëåå ñ Ðîññèåé. Íåò ìåõàíèçìà ïðèíÿòèÿ æåñòêèõ âîëåâûõ ðåøåíèé. ëèäåðû ðàáîòàþò â ìîäåëè ñòàòóñ êâî. Áèçíåñ ëîááèðóåò èíòåðåñû Êðåìëÿ.
ÑØÀ íà÷àëè áîëüøå çàäóìûâàòüñÿ î äåâàëüâàöèè ñâîåé ðîëè è âìåðèêàíñêàÿ ñèñòåìà âêëþ÷àåò ìåõàíèçìû ñäåðæèâàíèÿ.Ïðåäóïðåæäåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ çàêîíà î "ïðåäîòâðàùåíèÿ ðîññèéñêîé àãðåññèè" è ïðåäîæåíèè Óêðàèíå, Ãðóçèè è Ìîëäîâå ñòàòóñà "ñîþçíèêà ÑØÀ" áåç ÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ- ýòî ýëåìåíò òàêîãî ìåõàíèçìà. Ïîêà â ðàìêàõ òîëüêî ïðåäóïðåæäåíèÿ- íå áîëüøå!!!
5) Ïî- âèäèìîìó, íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ ôàçà- åñëè ìÿãêîå ïðåäóïðåæäåíèå Çàïàäà âûçîâåò ðîññèéñêîå âîçìåçäèå, íà÷íåòñÿ öåïíàÿ ðåàêöèÿ. Îñòàíîâèòü åå áóäåò òðóäíî. Íåÿñíî â êàêîé ñòåïåíè ýòî ïîíèìàåò Êðåìëü.