îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
11.04.2014
13:12 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
13:00Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå
09:44Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè
09:39Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
9.04.2014
20:57ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ
19:51Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà
19:47Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé
19:14×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà
8.04.2014
17:48Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
15:59Â Îäåññå «åâðîìàéäàíîâöû» çàäåðæàëè âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ, à ìèëèöèÿ îòïóñòèëà
15:36Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà
15:29Ýäóàðä Ãóðâèö ïðèçâàë ïðåñåêàòü äåéñòâèÿ ñåïàðàòèñòîâ â Îäåññå
14:34Îäåññêèì ñåïàðàòèñòàì íà Êóëèêîâîì ïîëå îòíûíå ãðîçèò òþðåìíûé ñðîê - îò 5 äî 10 ëåò

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, ââåäåííûå ïðàâèòåëüñòâîì â îòâåò íà ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ïðîòåñòóþùèìè è ìèëèöèåé â Êèåâå. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðëàìåíòñêèõ äåáàòîâ ìèíèñòð ãðàæäàíñòâà è èììèãðàöèè Êàíàäû Êðèñ Àëåêñàíäåð.
«Ìû ââåëè îãðàíè÷åíèÿ – ñ íåìåäëåííûì âñòóïëåíèåì â ñèëó – äëÿ âúåçäà â Êàíàäó êëþ÷åâûõ óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå áûëè îòâåòñòâåííû çà ïîäàâëåíèå è çàìàë÷èâàíèå ïðîòåñòíûõ ãîëîñîâ», – ïðèâîäèò êîììåíòàðèé Ê.Àëåêñàíäåðà ÑBC News.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áûëî âûíóæäåíî ïðèíÿòü äàííûå ìåðû â ñâÿçè ñ «êðàéíå ïðèñêîðáíûìè äåéñòâèÿìè ÷ëåíîâ óêðàèíñêîé ïðàâÿùåé ýëèòû ïåðåä ëèöîì ìàññîâûõ è íàðàñòàþùèõ ïðîòåñòîâ».
«Êàíàäà ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü óêðàèíñêèé íàðîä â èõ îòâàæíîé è ñìåëîé ïîääåðæêå ñâîáîäû è äåìîêðàòèè», – ñêàçàë ãëàâà ìèíèììèãðàöèè ñòðàíû.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà

×èñëåííà îõîðîíà òà ñóïðîâîäæóþ÷³ ïðèõèëüíèêè Ïóò³íà, â òîìó ÷èñë³ îäåñèò Àðòåì Äàâèä÷åíêî, áðàò ÿêîãî äຠïîêàçè ùîäî ñåïàðàòèçìó â ѲÇÎ, íå âðÿòóâàëà àí³ êîñòþì "ðîñ³éñüêîãî ôàøèñòà Öàðüîâà" â³ä ÿºöü, àí³ éîãî ôåéñó â³ä ëÿïàñ³â ìèêîëà¿âñüêèõ îïîë÷åíö³â - ïàòð³îò³â Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ àêö³¿ ïðîòåñòó.
ßê çàçíà÷ຠâèäàííÿ «ÍèêÂåñòè», îä³îçíèé åêñ-ðåã³îíàë, êàíäèäàò íà ïîñò ïðåçèäåíòà Îëåã Öàðüîâ ìàðíî íàìàãàâñÿ 9 êâ³òíÿ ïðîâ³äàòè ñåïàðàòèñò³â, ÿêèõ íàïåðåäîäí³ ðîç³ãíàëè îïîë÷åíö³ Ìèêîëàºâà, ùî â³äñòîþþòü ºäèíó Óêðà¿íó.
Öàðüîâ ïðè¿õàâ òóäè ç ãåîð㳿âñüêîþ ñòð³÷êîþ â ñóïðîâîä³ ÷èñëåííî¿ îõîðîíè òà äîâ³ðåíèõ îñ³á, ñåðåä ÿêèõ æóðíàë³ñòè çàô³êñóâàëè é îäíîãî ç îäåñüêèõ ïðèõèëüíèê³â Ïóò³íà ³ äîâ³ðåíó îñîáó êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòè Àðòåìà Äàâèä÷åíêà.
Êîëè ïðîðîñ³éñüêèé ïîë³òèê ïðèáóâ äî ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè, ùîá â³äâ³äàòè ñâî¿õ ïðèá³÷íèê³â - ì³ñöåâèõ ñåïàðàòèñò³â, ïîñòðàæäàëèõ ï³ä ÷àñ ðîçãîíó àíòèóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿, éîãî çóñòð³ëà âåëèêà ãðóïà íåâäîâîëåíèõ ìåøêàíö³â Ìèêîëàºâà. Îäèí ç ë³äåð³â Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ Ìèêîëàºâà Îëåêñàíäð ßíöåí íå ñòàâ öåðåìîíèòèñÿ ³ ïðÿìî ñïèòàâ Öàðüîâà: «Íàâ³ùî òè ñþäè ïðè¿õàâ?»
ϳñëÿ öüîãî ïî÷àëàñÿ ñëîâåñíà ïåðåïàëêà ç âèêîðèñòàííÿì íåíîðìàòèâíî¿ ëåêñèêè, ùî ÷àñîì ïåðåðîñòàëà â á³éêó. Ëþäè íàçèâàëè Öàðüîâà «ðîñ³éñüêèì ôàøèñòîì», ñêàíäóâàëè «Ôàøèçì íå ïðîéäå!», îá êîñòþì äåïóòàòà ðîçáèëîñÿ ê³ëüêà êóðÿ÷èõ ÿºöü…
Æèòåë³ îáëöåíòðà êðè÷àëè «Ãåòü ³ç Ìèêîëàºâà!», «×åìîäàí-Âîêçàë-Ðîññèÿ», à äåõòî íàâ³òü «Ïîøåë íà õ*é ñ Íèêîëàåâà!», óñ³ìà äîñòóïíèìè ñïîñîáàìè äàþ÷è çðîçóì³òè, ùî íå ïóñòÿòü éîãî â ë³êàðíþ, äå ïåðåáóâàþòü ì³ñöåâ³ ñåïàðàòèñòè
Öàðüîâ íàð³êàâ íà «íåãîñòèíí³ñòü» ìèêîëà¿âö³â, çâåðòàþ÷èñü äî æóðíàë³ñò³â, îäíàê â³äìîâëÿâñÿ â³äïîâ³äàòè íà ¿õí³ çàïèòàííÿ, ÷åêàþ÷è ïîêè ïðèáóäå ñàìå ïðèáóëèé ç íèì òåëåîïåðàòîð. «Ïîêëè÷òå êàìåðó ñþäè», - ãóêàâ ðîçãóáëåíèì ïîì³÷íèêàì.
ϳçí³øå, âæå ï³ä ë³êàðíåþ, âõ³ä äî ÿêî¿ çàáëîêóâàëè æèòåë³ ì³ñòà, äî äåïóòàòà ç ñèíÿêàìè íà îáëè÷÷³, îõîðîíö³â, äîâ³ðåíèõ îñ³á òà æèòåë³â îáëöåíòðà âèéøîâ êåð³âíèê ïðåñ-ñëóæáè Ìèêîëà¿âñüêîãî îáëóïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Þð³é Áàãðÿíöåâ ³ çàêëèêàâ óñ³õ, â òîìó ÷èñë³ é Öàðüîâà, ïîêèíóòè òåðèòîð³þ ë³êàðí³, ùîá íå çàâàæàòè ìåäèêàì íàäàâàòè íåîáõ³äíó ìåäè÷íó äîïîìîãó õâîðèì.
ϳñëÿ öüîãî ï³ä âèãóêè «Ãàíüáà!», «Çàïàì’ÿòàé, ùî òàêå Ìèêîëà¿â!» ç áîêó ìèêîëà¿âö³â Öàðüîâ ïîêèíóâ òåðèòîð³þ ë³êàðí³, àäðåñóþ÷è ïîãðîçè ëþäÿì: «Âëàäà ùå çì³íèòüñÿ…»

9.04.2014, 19:14