îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
11.04.2014
13:12 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
13:00Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå
09:44Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè
09:39Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
9.04.2014
20:57ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ
19:51Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà
19:47Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé
19:14×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà
8.04.2014
17:48Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
15:59Â Îäåññå «åâðîìàéäàíîâöû» çàäåðæàëè âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ, à ìèëèöèÿ îòïóñòèëà
15:36Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà
15:29Ýäóàðä Ãóðâèö ïðèçâàë ïðåñåêàòü äåéñòâèÿ ñåïàðàòèñòîâ â Îäåññå
14:34Îäåññêèì ñåïàðàòèñòàì íà Êóëèêîâîì ïîëå îòíûíå ãðîçèò òþðåìíûé ñðîê - îò 5 äî 10 ëåò

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, ââåäåííûå ïðàâèòåëüñòâîì â îòâåò íà ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ïðîòåñòóþùèìè è ìèëèöèåé â Êèåâå. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðëàìåíòñêèõ äåáàòîâ ìèíèñòð ãðàæäàíñòâà è èììèãðàöèè Êàíàäû Êðèñ Àëåêñàíäåð.
«Ìû ââåëè îãðàíè÷åíèÿ – ñ íåìåäëåííûì âñòóïëåíèåì â ñèëó – äëÿ âúåçäà â Êàíàäó êëþ÷åâûõ óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå áûëè îòâåòñòâåííû çà ïîäàâëåíèå è çàìàë÷èâàíèå ïðîòåñòíûõ ãîëîñîâ», – ïðèâîäèò êîììåíòàðèé Ê.Àëåêñàíäåðà ÑBC News.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áûëî âûíóæäåíî ïðèíÿòü äàííûå ìåðû â ñâÿçè ñ «êðàéíå ïðèñêîðáíûìè äåéñòâèÿìè ÷ëåíîâ óêðàèíñêîé ïðàâÿùåé ýëèòû ïåðåä ëèöîì ìàññîâûõ è íàðàñòàþùèõ ïðîòåñòîâ».
«Êàíàäà ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü óêðàèíñêèé íàðîä â èõ îòâàæíîé è ñìåëîé ïîääåðæêå ñâîáîäû è äåìîêðàòèè», – ñêàçàë ãëàâà ìèíèììèãðàöèè ñòðàíû.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ

«Ïîâòîðåííÿ êðèìñüêîãî ñöåíàð³þ â Îäåñ³, Õàðêîâ³, Ëóãàíñüêó ÷è Äîíåöüêó íå áóäå. Çîêðåìà, â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì», - çàÿâèâ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî ï³ä ÷àñ çä³éñíåíî¿ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî Îäåñüêî¿ îáëàñò³.
ßê ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà Ï.Ïîðîøåíêà, ïðè÷èíîþ òåðì³íîâîãî ïðèáóòòÿ ïîë³òèêà íà ϳâäåíü áóëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äãîòîâêó ñåïàðàòèñòñüêîãî ì³òèíãó â Îäåñ³ 10 êâ³òíÿ. Öüîãî äíÿ ïðîâîêàòîðè ïëàíóâàëè çàõîïëåííÿ âëàäíèõ áóä³âåëü, òàê ÿê ðîáèëè ñåïàðàòèñòè â Äîíåöüêó òà Ëóãàíñüêó.
Ïîðîøåíêî ïðîâ³â íàðàäó ç ãîëîâîþ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèðîì Íåìèðîâñüêèì òà êåð³âíèêàìè ñèëîâèõ â³äîìñòâ Îäåñüêî¿ îáëàñò³.
«Íà çóñòð³÷àõ, ÿê³ â³äáóëèñÿ â Îäåñ³ ç êåð³âíèöòâîì îáëàñò³, ÌÂÑ òà ÑÁÓ, ÷³òêî âèçíà÷åí³ êðîêè ç ïîïåðåäæåííÿ çàõîïëåííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè òà áóäü-ÿêèõ ñåïàðàòèñòñüêèõ ä³é. Òðåáà íå äîçâîëèòè ïñåâäîòóðèñòàì äåñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ. Âîíè ìàþòü ïîíåñòè ïîêàðàííÿ çà ñâî¿ ïðîâîêàòîðñüê³ ä³¿. Öüîãî æ ìè âèìàãàºìî â Äîíåöüêó, â Ëóãàíñüêó, â Õàðêîâ³ ³ ïî âñ³é Óêðà¿í³», - çàóâàæèâ Ïîðîøåíêî. ³í äîäàâ, ùî ñüîãîäí³ öå º ãîëîâíèì çàâäàííÿì äëÿ ïðàâîîõîðîíö³â.
Çà ñëîâàìè Ïîðîøåíêà, ï³âòîðà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ïîä³é íà Ìàéäàí³ – öå äîñòàòí³é ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá ç³áðàòè ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà ñïåöñëóæáè â ºäèíèé êóëàê, ÿêèé çäàòíèé çàâäàâàòè íèù³âíîãî óäàðó ïî òèõ, õòî çàç³õຠíà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè.
«Äî îðãàí³çàö³¿ òà ô³íàíñóâàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèõ çàâîðóøåíü ïðè÷åòí³ ³ äåÿê³ ë³äåðè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, êîòð³ çíàéøëè ñîá³ ì³ñöå â ðîñ³éñüêîìó ñöåíà𳿠ðîçêîëó Óêðà¿íè. Äåñòàá³ë³çàö³ÿ íà Ñõîä³, çàãðîçà çðèâó ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â ïðèíàéìí³ â ÷àñòèí³ îáëàñòåé º åëåìåíòîì öüîãî ñöåíàð³þ», - íàãîëîñèâ Ïîðîøåíêî.
ßê çàçíà÷àºòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³, ï³ä ÷àñ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè Ïîðîøåíêî ïîñï³ëêóâàâñÿ ç êóðñàíòàìè íàõ³âìîâöÿìè, ÿê³ íàïåðåäîäí³ ïðèáóëè ç Ñåâàñòîïîëÿ, à òàêîæ îçíàéîìèâñÿ ç óìîâàìè ïðîæèâàííÿ óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â, ïåðåäèñëîêîâàíèõ ç ÀÐ Êðèì äëÿ ïîäàëüøîãî ïðîõîäæåííÿ ñëóæáè íà ìàòåðèêîâ³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè.

8.04.2014, 16:30