îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
11.04.2014
13:12 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
13:00Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå
09:44Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè
09:39Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
9.04.2014
20:57ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ
19:51Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà
19:47Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé
19:14×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà
8.04.2014
17:48Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
15:59Â Îäåññå «åâðîìàéäàíîâöû» çàäåðæàëè âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ, à ìèëèöèÿ îòïóñòèëà
15:36Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà
15:29Ýäóàðä Ãóðâèö ïðèçâàë ïðåñåêàòü äåéñòâèÿ ñåïàðàòèñòîâ â Îäåññå
14:34Îäåññêèì ñåïàðàòèñòàì íà Êóëèêîâîì ïîëå îòíûíå ãðîçèò òþðåìíûé ñðîê - îò 5 äî 10 ëåò

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, ââåäåííûå ïðàâèòåëüñòâîì â îòâåò íà ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ïðîòåñòóþùèìè è ìèëèöèåé â Êèåâå. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðëàìåíòñêèõ äåáàòîâ ìèíèñòð ãðàæäàíñòâà è èììèãðàöèè Êàíàäû Êðèñ Àëåêñàíäåð.
«Ìû ââåëè îãðàíè÷åíèÿ – ñ íåìåäëåííûì âñòóïëåíèåì â ñèëó – äëÿ âúåçäà â Êàíàäó êëþ÷åâûõ óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå áûëè îòâåòñòâåííû çà ïîäàâëåíèå è çàìàë÷èâàíèå ïðîòåñòíûõ ãîëîñîâ», – ïðèâîäèò êîììåíòàðèé Ê.Àëåêñàíäåðà ÑBC News.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áûëî âûíóæäåíî ïðèíÿòü äàííûå ìåðû â ñâÿçè ñ «êðàéíå ïðèñêîðáíûìè äåéñòâèÿìè ÷ëåíîâ óêðàèíñêîé ïðàâÿùåé ýëèòû ïåðåä ëèöîì ìàññîâûõ è íàðàñòàþùèõ ïðîòåñòîâ».
«Êàíàäà ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü óêðàèíñêèé íàðîä â èõ îòâàæíîé è ñìåëîé ïîääåðæêå ñâîáîäû è äåìîêðàòèè», – ñêàçàë ãëàâà ìèíèììèãðàöèè ñòðàíû.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Ëèëèÿ Ëåáåäåâà: Ìû «èìåëè ñ÷àñòüå» íàáëþäàòü íà óãëó Åêàòåðèíèíñêîé-Äåðèáàñîâñêîé ïðîðîññèéñêèé ìàðø

«30 ìàðòà â Îäåññå ïðîøëè äâà ìàðøà - àíòèâîåííûé è ïðîðîññèéñêèé. Íàø, àíòèâîåííûé, íà÷àëñÿ ðàíüøå. Âîò çàðèñîâêà ñ íàòóðû, - ñîîáùèëà â ñâîåé ñòðàíèöå Ôåéñáóêà Ëèëèÿ Ëåáåäåâà. Îçàãëàâèâ âïå÷àòëåíèÿ íå òî âîïðîñîì, íå òî îáúÿñíåíèåì: «Ïî÷åìó ÿ ýòî íàïèñàëà» «Ìû ñ äî÷êîé è äðóçüÿìè, âîçâðàùàÿñü ïîñëå àíòèâîåííîãî øåñòâèÿ, - äåëèòñÿ àâòîð ïåðåæèòûì, - «èìåëè ñ÷àñòüå» óâèäåòü ÝÒÎ âîî÷èþ (òî åñòü íàáëþäàòü øåñòâèå ïðîðîññèéñêè íàñòðîåííûõ ãðàæäàí). Ïðèìåðíî â 17.30 ìû çàøëè â ìàãàçèí TERRANOVA íà óãëó Åêàòåðèíåíñêîé è Äåðèáàñîâñêîé. Óñëûøàëè ñ óëèöû êðèêè "Ïóòèí", "Ðîññèÿ" è ò.ï. Âûøëè çà äâåðè ìàãàçèíà ïîëþáîïûòñòâîâàòü. Íà íàñ, åñòåñòâåííî, áûëè æåëòî-ãîëóáûå ëåíòî÷êè, â ðóêàõ ôëàæêè. ×òî òóò íà÷àëîñü! Òîëïà ñòàëà îðàòü â íàøó ñòîðîíó îñêîðáëåíèÿ, ïîêàçûâàòü íåïðèñòîéíûå æåñòû. À êîãäà ìû ðàçâåðíóëè òðè óêðàèíñêèõ ôëàãà, èõ ïðîñòî"ïîðâàëî"! Ìàò, ñëîâåñíàÿ ãðÿçü ïðîñòî õëûíóëè ïîòîêîì, à íàñ òî "âðàãîâ è áàíäåðîâöåâ" áûëî òðè æåíùèíû, äâå äåâî÷êè 12 è 13 ëåò, äâå äåâóøêè ëåò 16 è òðîå ìîëîäûõ ìóæ÷èí (âñå âçðîñëûå èç ïåðå÷èñëåííûõ - îäåññèòû ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì). Äîëæíà ïðèçíàòüñÿ, ÷òî íèêîãäà â ñâîåé æèçíè íå âèäåëà ñòîëüêî îãîëòåëûõ ëèö, âîïÿùèõ ãàäîñòè ïðè âèäå óêðàèíñêîé ñèìâîëèêè (óæ äàæå íå çíàþ èç êàêîé ñòðàíû). À ìû âçÿëè äà çàïåëè ãèìí!..

31.03.2014, 18:13

Ëèäåð «Ñïðàâåäëèâîé Îäåññû»: ÌÂÄ íóæíî ðàçîáðàòüñÿ ñ ïðîðîññèéñêèìè ñåïàðòèñòàìè

Íåñêîëüêî ñîòåí ðàäèêàëüíî íàñòðîåííûõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðîðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé áðîñàþò âûçîâ âñåé ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îäíàêî ìèëèöèÿ áåçäåéñòâóåò. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ðàñïðîñòðàíåííîì ÑÌÈ îáðàùåíèè ëèäåðà îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Îäåññà» Äìèòðèÿ Ñïèâàêà â àäðåñ ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Óêðàèíû Àðñåíà Àâàêîâà. «Çàÿâëÿþ ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ, ÷òî áîëüøèíñòâî îäåññèòîâ äàâíî âûñêàçàëè ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ â îòíîøåíèè ëþáûõ ïîïûòîê ñåïàðàòèçìà è ôåäåðàëèçìà. Îäåññà âñåãäà áûëà, åñòü è áóäåò åâðîïåéñêèì ãîðîäîì. Îäåññèòû îäíîçíà÷íî âûñòóïàþò çà ñîõðàíåíèå åäèíîé, íåäåëèìîé è ñîáîðíîé Óêðàèíû», — îòìå÷àåò äåïóòàò Îäåññêîãî ãîðñîâåòà Ä. Ñïèâàê. «Ïî÷åìó òîãäà ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû íå ìîãóò âîñïðåïÿòñòâîâàòü ýòîé âàêõàíàëèè, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà äåñòàáèëèçàöèþ ñèòóàöèè â íàøåì ñïîêîéíîì, çàêîíîïîñëóøíîì, òîëåðàíòíîì è ìèðíîì ãîðîäå?» — ñïðàøèâàåò ó ìèíèñòðà äåïóòàò.

03.03.2014, 08:23

 îäåññêîì «Áðèñòîëå» - Âèçîâûé ñåìèíàð è âûñòàâêà «Îáðàçîâàíèå â Êàíàäå 2014»

Òðåòèé ãîä ïîäðÿä Ïîñîëüñòâî Êàíàäû â Óêðàèíå ïðèãëàøàåò âñåõ æåëàþùèõ ñ 22 ïî 25 ôåâðàëÿ ïîñåòèòü åæåãîäíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ âûñòàâêó. Ïðåäñòàâèòåëè 25 ëó÷øèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Êàíàäû ïðèáóäóò â Êèåâ, Îäåññó è Äîíåöê, ÷òîáû ïðåäëîæèòü óêðàèíñêèì ëþáîãî âîçðàñòà ïîëó÷èòü âûñîêîêà÷åñòâåííûå êàíàäñêèå äèïëîìû , ñåðòèôèêàòû, ó÷åíûå ñòåïåíè è ïîëó÷èòü íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ îò ïðîæèâàíèÿ â ìóëüòèêóëüòóðíîé è ïðèâåòëèâîé ñðåäå îäíîé èç íàèáîëåå ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà.

16.01.2014, 14:26

Ãåðîé èç «Ëèêâèäàöèè» ïîçäðàâèë îäåññêèõ ôàíàòîâ «Modern Talking» ñ Íîâûì ãîäîì

Èçâåñòíûé îäåññêèé àêòåð òåàòðà è êèíî ßêîâ Êó÷åðåâñêèé ïîçäðàâèë îäåññêèé ôàí-êëóá «Modern Talking» ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì. Îá ýòîì «Îäåñèíôîðìó» ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ôàí-êëóáà.

3.12.2013, 13:32

Íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå ïðîòåñòû ñòðîèòåëüñòâî ïîäñòàíöèè â ïàðêå Øåâ÷åíêî ïðîäîëæàåòñÿ (ÔÎÒÎ)

 ïàðêå èìåíè Ò. Øåâ÷åíêî çà êîìïëåêñîì àòòðàêöèîíîâ, íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå ïðîòåñòû ñî ñòîðîíû îäåññèòîâ, àêòèâíûìè òåìïàìè ïðîäîëæàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî íîâîé ïîäñòàíöèè "Ìàðàçëèåâñêàÿ", ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò «ÎÄÅÑÈÍÔÎÐÌà».

3.12.2013, 13:23

 Îäåññå íà÷àë ôóíêöèîíèðîâàòü Öåíòð âîëîíòåðñòâà

 êîíôåðåíö-çàëå îáëãîñàäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ Îäåññêîãî öåíòðà âîëîíòåðñòâà, ñîçäàííîãî àêòèâèñòàìè îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ ñîâìåñòíî ñ âîëîíòåðñêîé ãðóïïîé ñòóäåíòîâ è ìîëîäåæè «Âðåìÿ ïåðåìåí» â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîöèàëüíîãî çàêàçà Îäåññêîãî ãîðñîâåòà. Êàê ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò ÈÀ ÎÄÅÑÈÍÔÎÐÌ, èíèöèàòîðû ñîçäàíèÿ Öåíòðà âîëîíòåðñòâà íàìåðåíû àäàïòèðîâàòü â óñëîâèÿõ Îäåññû óñïåøíûé åâðîïåéñêèé îïûò ðàáîòû ñîâðåìåííûõ ñòðóêòóð ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è âîëîíòåðñòâà ðàäè îðãàíèçàöèè âñåñòîðîííåé ïîìîùè òûñÿ÷àì ãîðîæàí, ïðåæäå âñåãî èíâàëèäàì, îäèíîêèì è ïîæèëûì ëþäÿì, îñòðî íóæäàþùèìñÿ â ïîääåðæêå, ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè. Ïî ñëîâàì ìåíåäæåðà ïðîåêòà Åëåíû Âëàñåíêî, ïîçíàêîìèâøåé ó÷àñòíèêîâ ïðåçåíòàöèè ñ íîðìàòèâíî-çàêîíîäàòåëüíîé áàçîé âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòè â Óêðàèíå, «ñòóäåí÷åñêàÿ ìîëîäåæü â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà, ê ïðèìåðó, â ñîñåäíåé Ïîëüøå, àêòèâíî ó÷àñòâóåò â âîëîíòåðñêîì äâèæåíèè, ðàññìàòðèâàÿ åãî â êà÷åñòâå ñòóïåíÿ ê óñïåøíîé ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðå». «Ñòóäåíòû-âîëîíòåðû ïîëó÷àþò ïðèìóùåñòâà ïðè äàëüíåéøåì òðóäîóñòðîéñòâå, - îòìåòèëà Å.Âëàñåíêî. – Âåäü ýòè ìîëîäûå ëþäè óæå äîêàçàëè ñâîþ âíóòðåííþþ ïîòðåáíîñòü ïîìîãàòü ëþäÿì, íóæäàþùèìñÿ â ñîöèàëüíîé è èíîé ïîääåðæêå. Ïîýòîìó «ìèññèÿ - âîëîíòåð» çâó÷èò ãîðäî. Äîðîãà ê äîáðûì äåëàì íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîãî øàãà, êîòîðûé óæå ñäåëàëè ñòóäåíòû êàôåäð ìåíåäæìåíòà è ñîöèàëüíîé ïñèõîëîãèè Îäåññêîé ïîëèòåõíèêè è êàôåäðû æóðíàëèñòèêè ÎÍÓ èì. Ìå÷íèêîâà». Ðóêîâîäèòåëü Îäåññêîãî öåíòðà âîëîíòåðñòâà Èííà Âàëåøêîâñêàÿ ïîäåëèëàñü ïëàíàìè ðàçâåðòûâàíèÿ ìàñøòàáíîé ïîìîùè ìàëîîáåñïå÷åííûì è ïðåñòàðåëûì ëþäÿì, ñ ýòîé öåëüþ óæå íà÷àòà ðàáîòà ïî óòî÷íåíèþ àäðåñîâ ãîðîæàí, îñòðî íóæäàþùèõñÿ â ïîääåðæêå äîáðîâîëüíûõ ïîìîùíèêîâ, ïðèâåëà òàêæå ìíîæåñòâî ïðèìåðîâ ñäåëàííîãî íà ýòîì ïîïðèùå, íàïîìíèâ òàêæå î ïîìîùè îòçûâ÷èâûõ ãîðîæàí áåçäîìíûì æèâîòíûì. Âïðî÷åì, ïîä÷åðêíóëà È.Âàëåøêîâñêàÿ, «â áëèæàøèå ìåñÿöû âîëîíòåðû áóäóò óäåëÿòü áîëüøå âíèìàíèÿ ïîääåðæêå ìàëîèìóùèõ ñåìåé ãîðîæàí è îäèíîêèì ëþäÿì». Ðàäè ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê ïðîáëåìàòèêå âîëîíòåðñòâà ñîçäàí ñàéò http://volunteer.od.ua/, ñòóäåíòàìè è ìîëîäåæüþ ãîðîäà èçãîòàâëèâàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå âèäåîðîëèêè, ñîîáùèëà îäíà èç ó÷àñòíèö ïðåçåíòàöèè Öåíòðà âîëîíòåðñòâà Åêàòåðèíà Àêñàíþê. Íà ïðåçåíòàöèè òàêæå âûñòóïèëè ïðåäñåäàòåëü Îäåññêîé îáëîðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ Àëåêñàíäð Ïîáåðåæíûé, çàâåäóþùàÿ ñîöèàëüíî-èíæåíåðíîé ëàáîðàòîðèåé Öåíòðà èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèííûõ òåõíîëîãèé Þëèÿ Ñóëèìîâà, äèðåêòîð Îäåññêîãî ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé ðåàáèëèòàöèè Âèòàëèé ÊÎËÜÖÎÂ, è. î. äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà âíóòðåííåé ïîëèòèêè ãîðñîâåòà Âàëåðèé Ñîðîêà è äðóãèå. Îíè ïîæåëàëè óñïåõîâ èíèöèàòîðàì Öåíòðà â ïðèâëå÷åíèè ãîðîæàí ê ýòîé áëàãîðîäíîé ðàáîòå.

28.09.2013, 10:06

Ìîðàëüí³ àâòîðèòåòè ïîÿñíèëè, ÷îìó Óêðà¿í³ âàðòî ïðÿìóâàòè â ªâðîñîþç

Íàø âèá³ð – áóòè â³äïîâ³äàëüíèìè ÷ëåíàìè ºâðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè. Âæå âäðóãå ²í³ö³àòèâíà ãðóïà «Ïåðøîãî ãðóäíÿ» íàãàäàëà ëþäÿì ïðî ö³ííîñò³ òà âèçíà÷èëà ãîëîâíèé íàïðÿì ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà. ³äêðèòà äèñêóñ³ÿ â³äáóëàñÿ ó Ïàëàö³ ìèñòåöòâ ì³æ àâòîðèòåòíèìè òà øàíîâàíèìè â Óêðà¿í³ ëþäüìè – êàðäèíàëîì Ëþáîìèðîì (Ãóçàðîì), â³öå-ðåêòîðîì ÓÊÓ Ìèðîñëàâîì Ìàðèíîâè÷åì, ô³ëîñîôîì ³ ïèñüìåííèêîì ªâãåíîì Ñâåðñòþêîì òà äèðåêòîðîì ²íñòèòóòó ô³ëîñîô³¿ ÍÀÍ Óêðà¿íè Ìèðîñëàâîì Ïîïîâè÷åì. Óñ³ âîíè íå ðàç çàÿâëÿëè ïðî ïðàãíåííÿ áà÷èòè Óêðà¿íó ó êîë³ â³ëüíèõ ºâðîïåéñüêèõ íàðîä³â. É öüîãî ðàçó éøëîñÿ, çâ³ñíî, ïðî ºâðîïåéñüêèé âèá³ð - ç³éøëèñÿ íà òîìó, ùî Óêðà¿íà íàðàç³ ïðÿìóº ó ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó – äî ªâðîñîþçó, õî÷à äîðîãà öÿ íåïðîñòà, é óêðà¿íö³ ïîâèíí³ çðîáèòè óñå, àáè íå ðîçãóáèòè õðèñòèÿíñüê³ ö³ííîñò³. ªâãåí Ñâåðñòþê ñôîðìóëþâàâ ãîëîâíó òåìó ðîçìîâè – âèðîáëåííÿ â íàðîä³ äóõîâíî¿ ñèëè, ÿêà çäàòíà äîëàòè õâîðîáè ³ ÷èíèòè îï³ð âîðîæèì â³òðàì. «ßêùî ãîâîðèòè ïðî âèá³ð íàïðÿìó, - âèñëîâèâ ñâîþ äóìêó ª.Ñâåðñòþê, - òî ìîæíà ñêàçàòè, ùî ìè çàðàç æèâåìî â ïåð³îä ñïðèÿòëèâîãî ïîïóòíîãî â³òðó, áî ùå ð³ê òîìó, ìàáóòü, í³õòî íå ñïîä³âàâñÿ, ùî ò³ ïîë³òè÷í³ ñèëè, ÿê³ ïðè âëàä³, â³çüìóòü îð³ºíòàö³þ íà Çàõ³ä ïðîñòî ç³ ñòðàõó ïåðåä Ñõîäîì. Öåé âèá³ð áóäå çðîáëåíî, à äàë³ – ò³ëüêè ïî÷àòîê ñïðàâè. Éäåòüñÿ ïðî òðàíñôîðìàö³þ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ïðî âèðîáëåííÿ òèõ ñóñï³ëüíèõ ñòðóêòóð, ÿê³ äàþòü íàì ïî÷óòòÿ âïåâíåíîñò³ òà ñòàá³ëüíîñò³».

19.09.2013, 14:43

 Îäåññå ñîçäàþò Öåíòð âîëîíòåðñòâà äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè ãîðîæàíàì

Ãîðîäñêîé öåíòð âîëîíòåðñòâà äëÿ ïîñèëüíîé ïîìîùè ëþäÿì, îñòðî íóæäàþùèìñÿ â ïîääåðæêå, ñîçäàþò ñîöèàëüíî àêòèâíûå æèòåëè ãîðîäà - ïðåäñòàâèòåëè Îäåññêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèåé èíâàëèäîâ ñîâìåñòíî ñ âîëîíòåðñêîé ãðóïïîé «Âðåìÿ ïåðåìåí» â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîöèàëüíîãî çàêàçà Îäåññêîãî ãîðñîâåòà.  Öåíòðå âîëîíòåðñòâà áóäóò ó÷èòü ãîðîæàí, ïðåæäå âñåãî ìîëîäûõ ëþäåé, èñêóññòâó ìàêñèìàëüíîé ïîëåçíîñòè. Èíèöèàòîðû óáåæäåíû, ÷òî íåò íè÷åãî çàçîðíîãî â òîì, ÷òîáû äóìàòü î ñâîåé áóäóùåé ïðîôåññèè. Îâëàäåâàòü â âóçàõ ïðîôåññèÿìè þðèñòîâ èëè ýêîíîìèñòîâ, îáó÷àòüñÿ ðåñòîðàííîìó äåëó èëè õîðåîãðàôèè, æóðíàëèñòèêå è ïðî÷èì. Íî ïðè ýòîì ìîæíî òàêæå ó÷èòüñÿ óìåíèþ äåëèòüñÿ ñ áëèæíèì, âêëàäûâàòü â äðóãèõ. Ðå÷ü ïðåæäå âñåãî î ëè÷íîì âðåìåíè è âíèìàíèè, îá óìåíèè äåëèòüñÿ èìè è íå òðåáîâàòü íè÷åãî âçàìåí. Òàêîìó èñêóññòâó ñîáèðàþòñÿ îáó÷àòü îäåññèòîâ â Ãîðîäñêîì öåíòðå âîëîíòåðñòâà. Ñîçäàâàåìûé Öåíòð âîëîíòåðñòâà áóäåò îïèðàòüñÿ íà ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó íåáåçðàçëè÷íûõ ãîðîæàí - îòçûâ÷èâûõ ëþäåé, ãîòîâûõ îêàçàòü ôèçè÷åñêóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ñèðîòàì, èíâàëèäàì, âåòåðàíàì òðóäà, ÷ëåíàì ìíîãîäåòíûõ è íåïîëíûõ ñåìüÿì. Îäíèì - ïîäíåñòè ñóìêó ëèáî ïîìî÷ü ïðèáðàòü â êâàðòèðå, äðóãèì -ïðèãîòîâèòü îáåä èëè ïðîñòî ðàçâëå÷ü ñâîèìè òàëàíòàìè, íàïðèìåð, ïîðàäîâàòü ïðàçäíè÷íûì âûñòóïëåíèåì âåòåðàíîâ. Äà è, ïî ñóòè, åñòü åùå ìíîãî âñåãî, ÷åì îäèí ÷åëîâåê ìîæåò ïîìî÷ü äðóãîìó. Âîò ñîçäàòåëè íîâîãî Öåíòðà âîëîíòåðñòâà è õîòÿò äîêàçàòü, ÷òî â íàñ åùå æèâû äóøåâíàÿ èñêðåííîñòü, âçàèìîâûðó÷êà, æåëàíèå ñîâåðøàòü áëàãèå äåëà! Âåäü â ãîðîäå îêîëî 45 òûñÿ÷ ÷åëîâåê èíâàëèäîâ è ìàëîîáåñïå÷åííûõ ëþäåé, ñâûøå 58 òûñÿ÷ îäèíîêèõ è ïðåñòàðåëûõ, íóæäàþùèõñÿ â òîé èëè èíîé ïîääåðæêå. Âîò ìû ïîëàãàåì, ÷òî è âîëîíòåðîâ, ñïîñîáíûõ îêàçàòü èì ïîìîùü â íóæíîå âðåìÿ â íóæíîì ìåñòå, òàêæå äîëæíî áûòü áîëüøå.

16.09.2013, 17:12

 Îäåñ³ ïðåçåíòóâàëè Áëàãîä³éíèé ôîíä ñïðèÿííÿ ³í³ö³àòèâàì ãàçåòè «Äåíü»

Ïðåçåíòàö³ÿ Áëàãîä³éíîãî ôîíäó ñïðèÿííÿ ³í³ö³àòèâàì ãàçåòè «Äåíü» â³äáóëàñÿ ó ñòàðîâèííîìó áóäèíêó íà âóëèö³ Ïóøê³íñüê³é ó ïðåñ-öåíòð³ îäåñüêî¿ ô³ë³¿ òóðô³ðìè «Àêâàâ³òà». ²í³ö³àòîð àêö³¿ - ÷ëåí ôîíäó äèðåêòîð ô³ðìè ÒΠ«Àêâàâ³òà», óêðà¿íñüêèé ïàòð³îò òà ìåöåíàò Òåòÿíà Þðêîâà. Ãîñòÿìè âå÷îðà áóëè ïðåçèäåíò ôîíäó, ïîåò òà æóðíàë³ñò, Ìèêîëà Ãðèöåíêî, ïðåäñòàâíèêè îäåñüêî¿ á³çíåñ-åë³òè – äèðåêòîð ô³ðìè «²íòåðáðîêåð», óêðà¿íñüêèé ìåöåíàò ³òàë³é Îïëà÷êî, ïðåçèäåíò ªâðîïåéñüêî¿ Àñîö³àö³¿ ä³ëîâèõ æ³íîê ²ëîíà Çãóðîâà, ïðåçèäåíò Îäåñüêî¿ Àñîö³àö³¿ òóðîïåðàòîð³â òà àãåíö³é Îëåêñàíäð Ãðàáîâñüêèé, äèðåêòîð Îäåñüêî¿ ô³ë³¿ ÒΠ«Àêâàâ³òà» ²ðèíà Ãîíòàðåíêî

3.09.2013, 13:10

Æåðòâàìè ïðåñòóïëåíèé â Óêðàèíå ÷àùå âñåãî ñòàþò æóðíàëèñòû

Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ïîñòðàäàâøèõ îò ïðåñòóïëåíèé, çà ïåðâûé êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà óâåëè÷èëàñü íà 242,9% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ìèíóâøåãî ãîäà. Îá ýòîì ñîîáùàþò «Óêðàèíñêèå íîâîñòè» ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó íàðîäíîãî äåïóòàòà îò ÍÓÍÑ Ãåííàäèÿ Ìîñêàëÿ.

11.05.2013, 12:25