îïðîñ

Âû äîâîëüíû ñâîèì óðîâíåì çàðàáîòêà?

Äà, î÷åíü äîâîëåí
Äà, íî õîòåëîñü áû çàðàáàòûâàòü åùå áîëüøå
Íåò, ìíå íå õâàòàåò ñðåäñòâ íà íîðìàëüíóþ æèçíü
ß íå ðàáîòàþ
Íîâîñòè Êèíî è TV
Çàãðóçêà...
Çàãðóçêà...
ïàðòíåðû
³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî ÓͲÀÍ
Çåðêàëî íåäåëè
Ãàçåòà Óêðà¿íà ìîëîäà
11.04.2014
13:12 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿
13:00Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå
09:44Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè
09:39Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ
9.04.2014
20:57ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ
19:51Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà
19:47Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé
19:14×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà
8.04.2014
17:48Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
16:30Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ
15:59Â Îäåññå «åâðîìàéäàíîâöû» çàäåðæàëè âîîðóæåííûõ ñåïàðàòèñòîâ, à ìèëèöèÿ îòïóñòèëà
15:36Îäåññèòû ïèêåòèðóþò Êàáìèí, òðåáóÿ ëèøèòü Òðóõàíîâà äåïóòàòñêîãî ìàíäàòà
15:29Ýäóàðä Ãóðâèö ïðèçâàë ïðåñåêàòü äåéñòâèÿ ñåïàðàòèñòîâ â Îäåññå
14:34Îäåññêèì ñåïàðàòèñòàì íà Êóëèêîâîì ïîëå îòíûíå ãðîçèò òþðåìíûé ñðîê - îò 5 äî 10 ëåò

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ

 Êàíàäå äåéñòâóþò ñàíêöèè íà âúåçä â ñòðàíó óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, ââåäåííûå ïðàâèòåëüñòâîì â îòâåò íà ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ïðîòåñòóþùèìè è ìèëèöèåé â Êèåâå. Îá ýòîì çàÿâèë æóðíàëèñòàì ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïàðëàìåíòñêèõ äåáàòîâ ìèíèñòð ãðàæäàíñòâà è èììèãðàöèè Êàíàäû Êðèñ Àëåêñàíäåð.
«Ìû ââåëè îãðàíè÷åíèÿ – ñ íåìåäëåííûì âñòóïëåíèåì â ñèëó – äëÿ âúåçäà â Êàíàäó êëþ÷åâûõ óêðàèíñêèõ ÷èíîâíèêîâ, êîòîðûå áûëè îòâåòñòâåííû çà ïîäàâëåíèå è çàìàë÷èâàíèå ïðîòåñòíûõ ãîëîñîâ», – ïðèâîäèò êîììåíòàðèé Ê.Àëåêñàíäåðà ÑBC News.
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî áûëî âûíóæäåíî ïðèíÿòü äàííûå ìåðû â ñâÿçè ñ «êðàéíå ïðèñêîðáíûìè äåéñòâèÿìè ÷ëåíîâ óêðàèíñêîé ïðàâÿùåé ýëèòû ïåðåä ëèöîì ìàññîâûõ è íàðàñòàþùèõ ïðîòåñòîâ».
«Êàíàäà ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü óêðàèíñêèé íàðîä â èõ îòâàæíîé è ñìåëîé ïîääåðæêå ñâîáîäû è äåìîêðàòèè», – ñêàçàë ãëàâà ìèíèììèãðàöèè ñòðàíû.


Ïðîãíîç ïîãîäû â Îäåññå
Çàãðóçêà...
êàëåíäàðü
âñ ïí âò ñð ÷ò ïò ñá
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

 Îäåñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè íà õàáàð³ â 40 òèñ. ãðí. ÷èíîâíèêà ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿

Ñï³âðîá³òíèêàìè ÓÑÁ ÃÓ Ì³íäîõîä³â â Îäåñüê³é îáëàñò³ òà ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ çàòðèìàíî ÷èíîâíèêà Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿, ùî âèìàãàâ ³ îòðèìàâ õàáàðÿ â îáñÿãó 40 òèñ. ãðí. çà íåíàêëàäåííÿ øòðàôíèõ ñàíêö³é íà ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ, ïî³íôîðìóâàëè ÎÄÅѲÍÔÎÐÌ ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè Îäåñüêî¿ îáëàñò³. Ïðè çä³éñíåíí³ ïëàíîâî¿ âè¿çíî¿ ïåðåâ³ðêè ç äîòðèìàííÿ çàêîíîäàâñòâà íà ïðèâàòíîìó ï³äïðèºìñòâ³ íà÷àëüíèê îäíîãî ç óïðàâë³íü Á³ëãîðîä-Äí³ñòðîâñüêî¿ ïîäàòêîâî¿ ³íñïåêö³¿ çàïðîïîíóâàâ êåð³âíèöòâó ïðèâàòíî¿ ñòðóêòóðè íåïðàâîì³ðíó âèãîäó – íå íàðàõîâóâàòè çíà÷íèõ øòðàôíèõ ñàíêö³é çà í³áèòî âèÿâëåí³ ïîðóøåííÿ, ÿêùî îòðèìຠõàáàð â ñóì³ 40 òèñ. ãðí., óòî÷íèëè â ïðåñ-ñëóæá³.

11.04.2014, 13:12

Ñáåæàâøèé îò «ëþáâè» îäåññèòîâ Öàðåâ ïðèçíàëñÿ, ÷òî äî óòðà îòìå÷àë «âèçèò» â Äíåïðîïåòðîâñêå

«Ïðîïàâøèé» íàðäåï Îëåã Öàðåâ, îòìå÷åííûé â êîíöå ìèíóâøåé íåäåëè «çíàêàìè ëþáâè» íèêîëàåâöåâ, à â âîñêðåñåíüå ñáåæàâøèé ïðè ïîìîùè ñîòðóäíèêîâ «Àëüôû» îò «ëþáâè» îäåññèòîâ, îáúÿâèëñÿ â ïîíåäåëüíèê â Äíåïðîïåòðîâñêå. Ñ ó÷åòîì ðàñïðîñòðàíåííîãî ñîáñòâåííîé ïðåññ-ñëóæáîé ñîîáùåíèÿ î òîì, ÷òî Öàðåâ èñ÷åç ïîñëå ñîçäàíèÿ ñïåöïîäðàçäåëåíèåì ÑÁÓ æèâîãî êîðèäîðà äëÿ ïîëèòèêà è âûâîçà èç çàáëîêèðîâàííîé «Ïðàâûì ñåêòîðîì» èç îäåññêîé ãîñòèíèöû «Ïðîìåíàä», ïîëèòèê ðåøèë îò÷èòàòüñÿ ïåðåä îáùåñòâåííîñòüþ. Èç ñîîáùåíèÿ ñëåäóåò, ÷òî ïîñëå íåóäà÷íîé ïîåçäêè â Îäåññó, ãäå íàìåðåâàëñÿ ïîó÷àñòâîâàòü â ïðàçäíîâàíèè 70-ëåòèÿ îñâîáîæäåíèÿ ãîðîäà îò ãèòëåðîâöåâ, îí áûë âûâåçåí â Äíåïðîïåòðîâñê - âî èçáåæàíèå âñòðå÷è è î÷åðåäíûõ «çíàêîâ ïðèçíàíèÿ» îò îäåññèòîâ, êîòîðûå íå ñêðûâàþò, ÷òî òîæå íå â âîñòîðãå îò ñåïàðàòèñòñêèõ äåÿíèé «ðîññèéñêèõ ôàøèñòîâ».  èòîãå – ïîó÷àñòâîâàòü â îäåññêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ Öàðåâó íå ïðèøëîñü, çàòî, îòìåòèë ïîëèòèê, óêëîíèëñÿ îò íàïàäåíèÿ àêòèâèñòîâ «Ïðàâîãî ñåêòîðà» è íå çàïà÷êàí ðàçáèòûìè êóðèíûìè ÿéöàìè êîñòþì. «Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Îäåññû… îòìåòèëè ó ìåíÿ äîìà ïîä óòðî. Âûïèëè è çàêóñèëè...» - ñîîáùèë â ïîíåäåëüíèê Öàðåâ íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook.

11.04.2014, 13:00

Îäåññêèå åâðåè âìåñòå ñ «Ïðàâûì ñåêòîðîì» óáðàëè ñ óëèö ãîðîäà àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè

Ïðåäñòàâèòåëè åâðåéñêîé îáùèíû è àêòèâèñòû ÓÍÑÎ óáðàëè àíòèñåìèòñêèå ãðàôôèòè ñ óëèö Îäåññû, ñîîáùèë ïðåññ-ñåêðåòàðü åâðåéñêîé îáùèíû «Õàáàä» Áîëåñëàâ Êàïóëêèí. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ óáîðêè óëèö îò àíòèñåìèòñêîé «íàñêàëüíîé æèâîïèñè» - ñâàñòèêè, ïðèçûâîâ «Ñìåðòü æèäàì!» è ïð. – áûëè òàêæå ãëàâíûé ðàââèí Îäåññû è Þãà Óêðàèíû Àâðààì Âîëüô è êîìàíäèð ÓÍÑÎ Âàëåðèé Çàãîðîäíèé, ñîîáùàåò èíòåðíåò-èçäàíèå viknaodessa.od.ua/news/?news=92040 Â.Çàãîðîäíèé çàâåðèë ðàââèíà À.Âîëüôà â òîì, ÷òî «Ïðàâûé ñåêòîð» è ÓÍÑÎ íå èìåþò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ïðîèçîøåäøåìó è îñóæäàþò ýòîò ìåðçêèé àêò, êîòîðûì, î÷åâèäíî, õîòåëè âáèòü êëèí ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè óêðàèíñêîé è åâðåéñêîé îáùèí ãîðîäà. Ðàíåå â îäåññêîé îðãàíèçàöèè «Ïðàâîãî ñåêòîðà» è åâðåéñêîé îáùèíå íàçâàëè ñëó÷èâøååñÿ «î÷åâèäíîé ïðîâîêàöèåé» http://youtu.be/3lIXzTTdmzw  îáëàñòíîì óïðàâëåíèè ìèëèöèè ñîîáùèëè, ÷òî ïðåäâàðèòåëüíî ïðàâîíàðóøåíèå êâàëèôèöèðîâàíî ïî ÷.1 ñò.296 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Óêðàèíû (õóëèãàíñòâî). Ìèëèöèÿ îáåùàåò, ÷òî âèíîâíûå áóäóò óñòàíîâëåíû è ïðèâëå÷åíû ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè. Ïî äàííûì ÓÌÂÄ â Îäåññêîé îáëàñòè, íåèçâåñòíûå â òå÷åíèå 8-9 àïðåëÿ îáðèñîâàëè ïåùåðíûìè ãðàôôèòè ìåìîðèàë â ïàìÿòü æåðòâ Õîëîêîñòà (â ðàéîíå ïëîùàäè Òîëáóõèíà), åâðåéñêèå çàõîðîíåíèÿ íà Òàèðîâñêîì êëàäáèùå, à òàêæå ñòåíû ìíîãèõ îäåññêèõ äîìîâ. Íåäðóãè åâðåéñêîãî íàðîäà è óêðàèíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè îñòàâèëè èçîáðàæåíèÿ ñâàñòèêè, «âîë÷üåãî êðþ÷êà», íàäïèñè «Ïðàâûé ñåêòîð» è «Ñëàâà Óêðà¿í³».

11.04.2014, 09:44

Îäåññà ëèøèëàñü Áîðèñà Ëèòâàêà, ñîçäàâøåãî Öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ

Ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè - ñòðàäàë îò ðàêà ëåãêèõ – ñêîí÷àëñÿ 10 àïðåëÿ Áîðèñ Äàâèäîâè÷ Ëèòâàê, îñíîâàâøèé öåíòð ðåàáèëèòàöèè äåòåé-èíâàëèäîâ "Áóäóùåå" èëè òàê íàçûâàåìûé "Äîì ñ àíãåëîì". Ñ ìîìåíòà îòêðûòèÿ öåíòðà â íåì ïîëó÷èëè ïîìîùü ñâûøå 25 òûñÿ÷ äåòåé, ñòðàäàþùèõ öåðåáðàëüíûì ïàðàëè÷îì è äðóãèìè íåéðîôèçèîëîãè÷åñêèìè îòêëîíåíèÿìè. Æèçíåííûì äåâèçîì Á.Ëèòâàêà, êîòîðîãî ìíîãèå ñ÷èòàþò Ñîâåñòüþ ãîðîäà, áûëè ñëîâà: "Äîáðî íóæíî äåëàòü òèõî. ×òîáû îá ýòîì íèêòî íå çíàë".

11.04.2014, 09:39

ÏÀЪ çàñóäèëà àíåêñ³þ Êðèìó Ðîñ³ºþ ³ ïîâí³ñòþ âèçíàëà íîâó âëàäó â Êèºâ³ - ðåçîëþö³ÿ

Ïàðëàìåíòñüêà Àñàìáëåÿ Ðàäè ªâðîïè ïðèéíÿëà ðåçîëþö³þ ³ç çàñóäæåííÿì ä³é Ðîñ³¿ ùîäî ïðèºäíàííÿ Êðèìó. "Àñàìáëåÿ ð³øó÷å çàñóäæóº ðîñ³éñüêó â³éñüêîâó àãðåñ³þ ³ àíåêñ³þ Êðèìó, ÿêà ïîñë³äóâàëà çà íåþ, ùî º ÿâíèì ïîðóøåííÿì íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà, çîêðåìà ïîëîæåíü Ñòàòóòó ÎÎÍ, Ãåëüñ³íñüêîãî àêòó ÎÁѪ òà Ñòàòóòó é îñíîâíèõ ïðàâèë Ðàäè ªâðîïè", - éäåòüñÿ â ðåçîëþö³¿, ïðèéíÿò³é íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ÏÀЪ ó ñåðåäó, ïîâ³äîìëÿº fakty.ictv.ua. Çà ¿¿ óõâàëåííÿ ïîäàíî 154 ãîëîñè, 26 - ïðîòè ³ 14 óòðèìàëèñÿ. Íà äóìêó Àñàìáëå¿, "æîäåí ç àðãóìåíò³â, ÿê³ âèêîðèñòîâóº Ðîñ³éñüêà Ôåäåðàö³ÿ äëÿ âèïðàâäàííÿ ñâî¿õ ä³é, íå â³äïîâ³äຠä³éñíîñò³". Ó ðåçîëþö³¿ ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî óëüòðàïðàâ³ ñèëè íå çàõîïëþâàëè öåíòðàëüíó âëàäó â Êèºâ³, "³ íå áóëî í³ÿêî¿ áåçïîñåðåäíüî¿ çàãðîçè äëÿ ïðàâ ðîñ³éñüêîìîâíèõ åòí³÷íèõ ìåíøèí â êðà¿í³, â òîìó ÷èñë³, ³ íàâ³òü îñîáëèâî, â Êðèìó". "Àñàìáëåÿ ââàæàº, ùî ïðàãíåííÿ äî â³äîêðåìëåííÿ (Êðèìó) ³ ïðèºäíàííÿ äî Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ áóëî ³í³ö³éîâàíî òà ñïðîâîêîâàíî ðîñ³éñüêîþ âëàäîþ ï³ä ïðèêðèòòÿì â³éñüêîâîãî âòðó÷àííÿ", - éäåòüñÿ â äîêóìåíò³. ÏÀЪ òàêîæ âèñëîâëþº ïîáîþâàííÿ ç ïðèâîäó ðîñ³éñüêî¿ â³éñüêîâî¿ ïðèñóòíîñò³ íà êîðäîí³ ç Óêðà¿íîþ. "Àñàìáëåÿ âèñëîâëþº ñåðéîçíó ñòóðáîâàí³ñòü ó çâ'ÿçêó ç íàðîùóâàííÿì ðîñ³éñüêî¿ â³éñüêîâî¿ ïðèñóòíîñò³ íà êîðäîí³ ç Óêðà¿íîþ", - íàãîëîøóºòüñÿ â ðåçîëþö³¿. "Àñàìáëåÿ ðåêîìåíäóº äåðæàâàì, ÿê³ ï³äïèñàëè Áóäàïåøòñüêèé ìåìîðàíäóì, à òàêîæ ³íøèì çàö³êàâëåíèì äåðæàâàì ªâðîïè ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü óêëàäàííÿ ðåàëüíèõ óãîä ç ïèòàíü áåçïåêè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íåçàëåæíîñò³, ñóâåðåí³òåòó ³ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè", - éäåòüñÿ â äîêóìåíò³. Êð³ì òîãî, â ðåçîëþö³¿ ôàêòè÷íî ñòâåðäæóºòüñÿ, ùî çà ñíàéïåðàìè, ÿê³ ñòð³ëÿëè ó ëþäåé íà Ìàéäàí³, ñòîÿëà êîëèøíÿ âëàäà Óêðà¿íè. "Àñàìáëåÿ æîðñòêî çàñóäæóº çàëó÷åííÿ ñíàéïåð³â òà çàñòîñóâàííÿ âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ ïðîòè ïðîòåñòóâàëüíèê³â óêðà¿íñüêîþ âëàäîþ. Ïîä³áíîãî ðîäó 䳿 íåïðèéíÿòí³", - íàãîëîøóºòüñÿ â äîêóìåíò³. Ó íüîìó òàêîæ éäåòüñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðîâåñòè ðåòåëüíå ðîçñë³äóâàííÿ âñ³õ ñìåðòåé, à òàêîæ óñ³õ âèïàäê³â ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè ó çâ'ÿçêó ç ïîä³ÿìè íà Ìàéäàí³ ³ âèÿâèòè âèííèõ, íàñàìïåðåä òèõ, õòî â³ääàâàâ êîìàíäè, ³ ïðèòÿãòè ¿õ äî ñóäó. Ó ðåçîëþö³¿ ðåôåðåíäóì â Êðèìó 16 áåðåçíÿ âèçíàºòüñÿ íå â³äïîâ³äíèì Êîíñòèòóö³ÿìè Êðèìó ³ Óêðà¿íè. "Êð³ì òîãî, çàÿâëåíà ÿâêà ³ ðåçóëüòàòè º íåïðàâäîïîä³áíèìè", - éäåòüñÿ â äîêóìåíò³. ßê çàçíà÷ຠÏÀЪ, "ðåçóëüòàòè ðåôåðåíäóìó ³ íåçàêîííà àíåêñ³ÿ òåðèòî𳿠ç áîêó Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ íå ìàþòü þðèäè÷íî¿ ñèëè ³ íå âèçíàþòüñÿ Ðàäîþ ªâðîïè". Ó äîêóìåíò³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî Àñàìáëåÿ ïîâí³ñòþ âèçíຠëåã³òèìí³ñòü íîâî¿ âëàäè â Êèºâ³ ³ çàêîíí³ñòü ïðèéíÿòèõ íèìè ð³øåíü.

9.04.2014, 20:57

Íà Îäåñùèíå ðàçìåùåíû 700 âîåííîñëóæàùèõ, ïðèáûâøèõ ñ ñåìüÿìè èç Êðûìà

700 âîåííîñëóæàùèõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, ïðèáûâøèõ èç Êðûìà, ðàçìåñòèëè â Îäåññå è îáëàñòè, ïåðåäàåò ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Óêðàèíû. Âîåííîñëóæàùèõ, êîòîðûå ïðèáûëè ñ ñåìüÿìè, ðàçìåñòèëè â ñàíàòîðèÿõ «Êóÿëüíèê» è «Áåëàÿ àêàöèÿ» â Îäåññå, à òàêæå â ñàíàòîðèè «Ïîðòîâèê» â Þæíîì. Âîåííîñëóæàùèõ-êîíòðàêòíèêîâ, ïðèáûâàþùèõ áåç ñåìåé, ðàçìåñòèëè â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, à êóðñàíòîâ Àêàäåìèè ÂÌÑÓ èìåíè Íàõèìîâà - íà áàçå Îäåññêîé âîåííîé àêàäåìèè ñîîáùàåò ñî ññûëêîé íà ïðåññ-ñëóæáó âåäîìñòâà èíòåðíåò-èçäàíèå dumskaya.net/news/v-odesskoj-oblasti-uge-razmestili-700-voennoslug-034566/ Ìåñòíûå âëàñòè îêàçûâàþò ñîäåéñòâèå â ïîñòóïëåíèè äåòåé âîåííîñëóæàùèõ â øêîëû, äëÿ ÷ëåíîâ ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ îðãàíèçîâàíû êóëüòóðíûå ïðîãðàììû è ýêñêóðñèè äëÿ çíàêîìñòâà ñ ãîðîäîì. Âîëîíòåðû è îáùåñòâåííûå àêòèâèñòû ïîìîãàþò îáåñïå÷èòü ñåìüè âñåì íåîáõîäèìûì.

9.04.2014, 19:51

Ýäóàðä Ãóðâèö: Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé

Âåðîÿòíîñòü â Îäåññå «ìèðíûõ» ìèòèíãîâ, ïîäîáíûõ òåì, êîòîðûå íåäàâíî ïðîøëè â Õàðüêîâå, Äîíåöêå è Ëóãàíñêå, – íèæå ñðåäíåé. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë íàðîäíûé äåïóòàò – ýêñ-ìýð Îäåññû Ýäóàðä Ãóðâèö â êîììåíòàðèè æóðíàëó «Ôîðáñ» «Ïîäîáíûå âûñòóïëåíèÿ âîçìîæíû, òîëüêî åñëè ìåñòíûå âëàñòè áóäóò ïîòàêàòü ñåïàðàòèñòàì è ñîçäàäóò èì óñëîâèÿ äëÿ ìàíåâðîâ, - öèòèðóåò ÷ëåíà ïàðëàìåíòñêîé ôðàêöèè îò ïàðòèè «ÓÄÀÐ Âèòàëèÿ Êëè÷êî» èçäàíèå http://forbes.ua/opinions/1369075-eduard-gurvic-o-veroyatnosti-separatizma-v-odesse. Ïîëèòèê ïîä÷åðêíóë: «Åñëè ñî ñòîðîíû ñèëîâûõ ñòðóêòóð áóäåò àäåêâàòíàÿ ðåàêöèÿ íà ëþäåé, êîòîðûå ñ ôëàãîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàñõàæèâàþò ïî óêðàèíñêîìó ãîðîäó, òî ÿ íå âèæó íè ìàëåéøèõ ïðåäïîñûëîê ê âîçíèêíîâåíèþ ñåïàðàòèñòñêèõ íàñòðîåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì «ïðèâîçíûõ». Ñåé÷àñ êàê íèêîãäà âûñîêà âàæíîñòü ïîëíîöåííîãî è êà÷åñòâåííîãî èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ãëàâàìè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë, Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû è ãîðîäñêèõ îðãàíîâ âëàñòè – âñåìè òåìè, êòî äîëæåí ïðåïÿòñòâîâàòü è ïîäàâëÿòü ïîäîáíûå ÿâëåíèÿ, ñ÷èòàåò Ý.Ãóðâèö. Íàðîäíûé äåïóòàò êîíñòàòèðîâàë, ÷òî â ãîðîäå ïîêà äîñòàòî÷íî ñïîêîéíàÿ ñèòóàöèÿ. Õîòÿ, çàìåòèë îí, «ñïîêîéñòâèå îäåññèòîâ îáóñëîâëåíî íå òåì, ÷òî ó íàñ êàêîé-òî ýêîíîìè÷åñêèé îàçèñ è áëàãîäåíñòâèå. Ìû, êàê è æèòåëè äðóãèõ ãîðîäîâ, îïàñàåìñÿ ðîññèéñêîãî âòîðæåíèÿ, îáâàëà ãðèâíè, íåñïîñîáíîñòè ãîñóäàðñòâà îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíóþ è ñâîåâðåìåííóþ âûäà÷ó çàðïëàò è ïåíñèé. Êîíå÷íî, íàñ âñå ýòî òðåâîæèò. Íî ìû, îäåññèòû, ïñèõîëîãè÷åñêè áîëåå óñòîé÷èâû ê óãðîçàì, ñêëîêàì è òðåâîãàì òàêîãî ðîäà». Ïîëèòèê àêöåíòèðîâàë: «Îäåññà – ñàìûé íåóäà÷íûé ãîðîä äëÿ ëþáûõ èíîñòðàííûõ ïðîâîêàöèé ñ öåëüþ ïîâëèÿòü íà íàñòðîåíèÿ ëþäåé, äëÿ ñîçäàíèÿ èñêóññòâåííûõ ñåïàðàòèñòñêèõ íàñòðîåíèé. Ó íàñ êàæäûé ïîñòóïàåò òàê, êàê õî÷åò. Ê ñîæàëåíèþ, òàê æå äåéñòâóåò è Ðîññèÿ. Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà âñþ íàøó ïñèõîëîãè÷åñêóþ óñòîé÷èâîñòü, ðåãèîí äîëæåí áûòü ïîñòîÿííî â çîíå âíèìàíèÿ âëàñòåé».

9.04.2014, 19:47

×èñëåííà îõîðîíà íå âðÿòóâàëà â³ä îïîë÷åíö³â ïîêðîâèòåëÿ îäåñüêèõ ñåïàðàòèñò³â Öàðüîâà

×èñëåííà îõîðîíà òà ñóïðîâîäæóþ÷³ ïðèõèëüíèêè Ïóò³íà, â òîìó ÷èñë³ îäåñèò Àðòåì Äàâèä÷åíêî, áðàò ÿêîãî äຠïîêàçè ùîäî ñåïàðàòèçìó â ѲÇÎ, íå âðÿòóâàëà àí³ êîñòþì "ðîñ³éñüêîãî ôàøèñòà Öàðüîâà" â³ä ÿºöü, àí³ éîãî ôåéñó â³ä ëÿïàñ³â ìèêîëà¿âñüêèõ îïîë÷åíö³â - ïàòð³îò³â Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ àêö³¿ ïðîòåñòó. ßê çàçíà÷ຠâèäàííÿ «ÍèêÂåñòè», îä³îçíèé åêñ-ðåã³îíàë, êàíäèäàò íà ïîñò ïðåçèäåíòà Îëåã Öàðüîâ ìàðíî íàìàãàâñÿ 9 êâ³òíÿ ïðîâ³äàòè ñåïàðàòèñò³â, ÿêèõ íàïåðåäîäí³ ðîç³ãíàëè îïîë÷åíö³ Ìèêîëàºâà, ùî â³äñòîþþòü ºäèíó Óêðà¿íó. Öàðüîâ ïðè¿õàâ òóäè ç ãåîð㳿âñüêîþ ñòð³÷êîþ â ñóïðîâîä³ ÷èñëåííî¿ îõîðîíè òà äîâ³ðåíèõ îñ³á, ñåðåä ÿêèõ æóðíàë³ñòè çàô³êñóâàëè é îäíîãî ç îäåñüêèõ ïðèõèëüíèê³â Ïóò³íà ³ äîâ³ðåíó îñîáó êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòè Àðòåìà Äàâèä÷åíêà. Êîëè ïðîðîñ³éñüêèé ïîë³òèê ïðèáóâ äî ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè, ùîá â³äâ³äàòè ñâî¿õ ïðèá³÷íèê³â - ì³ñöåâèõ ñåïàðàòèñò³â, ïîñòðàæäàëèõ ï³ä ÷àñ ðîçãîíó àíòèóêðà¿íñüêî¿ àêö³¿, éîãî çóñòð³ëà âåëèêà ãðóïà íåâäîâîëåíèõ ìåøêàíö³â Ìèêîëàºâà. Îäèí ç ë³äåð³â Íàðîäíîãî îïîë÷åííÿ Ìèêîëàºâà Îëåêñàíäð ßíöåí íå ñòàâ öåðåìîíèòèñÿ ³ ïðÿìî ñïèòàâ Öàðüîâà: «Íàâ³ùî òè ñþäè ïðè¿õàâ?» ϳñëÿ öüîãî ïî÷àëàñÿ ñëîâåñíà ïåðåïàëêà ç âèêîðèñòàííÿì íåíîðìàòèâíî¿ ëåêñèêè, ùî ÷àñîì ïåðåðîñòàëà â á³éêó. Ëþäè íàçèâàëè Öàðüîâà «ðîñ³éñüêèì ôàøèñòîì», ñêàíäóâàëè «Ôàøèçì íå ïðîéäå!», îá êîñòþì äåïóòàòà ðîçáèëîñÿ ê³ëüêà êóðÿ÷èõ ÿºöü... Æèòåë³ îáëöåíòðà êðè÷àëè «Ãåòü ³ç Ìèêîëàºâà!», «×åìîäàí-Âîêçàë-Ðîññèÿ», à äåõòî íàâ³òü «Ïîøåë íà õ*é ñ Íèêîëàåâà!», óñ³ìà äîñòóïíèìè ñïîñîáàìè äàþ÷è çðîçóì³òè, ùî íå ïóñòÿòü éîãî â ë³êàðíþ, äå ïåðåáóâàþòü ì³ñöåâ³ ñåïàðàòèñòè

9.04.2014, 19:14

Íåìèðîâñêèé: 10 àïðåëÿ â Îäåññå ñîñòîèòñÿ âîåííûé ïàðàä, à íå «Êóëèêîâñêàÿ áèòâà»

Ñòîðîííèêè îäåññêîãî àíòèìàéäàíà äîëæíû ñâåðíóòü ê 9 ìàÿ ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê íà Êóëèêîâîì ïîëå, åñëè îíè ïàòðèîòû ãîðîäà íà äåëå, à íå íà ñëîâàõ. Òàêîå ìíåíèå âûñêàçàë ïðåäñåäàòåëü Îäåññêîé îáëãîñàäìèíèñòðàöèè Âëàäèìèð Íåìèðîâñêèé íà ñâîåé ñòðàíèöå â ñåòè Facebook. «Ìû ÷óâñòâóåì, ÷òî ìíîãèõ îäåññèòîâ ðàçäðàæàåò ýòîò ôåñòèâàëü íå ñïåøàùèõ äîìîé, æèâóùèõ ïðÿìî íà óëèöå ñóáúåêòîâ. ×óâñòâóåì. ß óæå ãîâîðèë, ÷òî ïàëàòêè íà Êóëèêîâîì ïîëå - âíå çàêîíà. Íè÷åãî íå èçìåíèëîñü. È ñ êàæäûì äíåì ìû âñå áëèæå ê Äíþ Âåëèêîé Ïîáåäû. 9-ãî ìàÿ, ïî îäåññêîé òðàäèöèè, íà Êóëèêîâîì ïîëå ïðîéäåò ìàñøòàáíûé âîåííûé ïàðàä. Áóäóò âåòåðàíû, áóäóò äåòè, áóäåò êðàñèâàÿ âîåííàÿ òåõíèêà. È åñëè êòî-òî, íàçûâàþùèé ñåáÿ ïàòðèîòîì Îäåññû, âçäóìàåò ñîðâàòü âåëèêèé ïðàçäíèê íàøèõ âåòåðàíîâ, îí áóäåò èìåòü äåëî ëè÷íî ñî ìíîé. 9-ãî ìàÿ â Îäåññå áóäåò òîëüêî ïàìÿòü è óâàæåíèå», - ñêàçàë Â.Íåìèðîâñêèé.

8.04.2014, 17:48

Ïîðîøåíêî: â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì 10 êâ³òíÿ

«Ïîâòîðåííÿ êðèìñüêîãî ñöåíàð³þ â Îäåñ³, Õàðêîâ³, Ëóãàíñüêó ÷è Äîíåöüêó íå áóäå. Çîêðåìà, â Îäåñ³ âèçíà÷åíî êðîêè äëÿ çàïîá³ãàííÿ ñåïàðàòèñòñüêèì ä³ÿì», - çàÿâèâ íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ïåòðî Ïîðîøåíêî ï³ä ÷àñ çä³éñíåíî¿ ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî Îäåñüêî¿ îáëàñò³. ßê ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñëóæáà Ï.Ïîðîøåíêà, ïðè÷èíîþ òåðì³íîâîãî ïðèáóòòÿ ïîë³òèêà íà ϳâäåíü áóëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî ï³äãîòîâêó ñåïàðàòèñòñüêîãî ì³òèíãó â Îäåñ³ 10 êâ³òíÿ. Öüîãî äíÿ ïðîâîêàòîðè ïëàíóâàëè çàõîïëåííÿ âëàäíèõ áóä³âåëü, òàê ÿê ðîáèëè ñåïàðàòèñòè â Äîíåöüêó òà Ëóãàíñüêó. Ïîðîøåíêî ïðîâ³â íàðàäó ç ãîëîâîþ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Âîëîäèìèðîì Íåìèðîâñüêèì òà êåð³âíèêàìè ñèëîâèõ â³äîìñòâ Îäåñüêî¿ îáëàñò³. «Íà çóñòð³÷àõ, ÿê³ â³äáóëèñÿ â Îäåñ³ ç êåð³âíèöòâîì îáëàñò³, ÌÂÑ òà ÑÁÓ, ÷³òêî âèçíà÷åí³ êðîêè ç ïîïåðåäæåííÿ çàõîïëåííÿ äåðæàâíèõ îðãàí³â âëàäè òà áóäü-ÿêèõ ñåïàðàòèñòñüêèõ ä³é. Òðåáà íå äîçâîëèòè ïñåâäîòóðèñòàì äåñòàá³ë³çóâàòè ñèòóàö³þ. Âîíè ìàþòü ïîíåñòè ïîêàðàííÿ çà ñâî¿ ïðîâîêàòîðñüê³ ä³¿. Öüîãî æ ìè âèìàãàºìî â Äîíåöüêó, â Ëóãàíñüêó, â Õàðêîâ³ ³ ïî âñ³é Óêðà¿í³», - çàóâàæèâ Ïîðîøåíêî. ³í äîäàâ, ùî ñüîãîäí³ öå º ãîëîâíèì çàâäàííÿì äëÿ ïðàâîîõîðîíö³â. Çà ñëîâàìè Ïîðîøåíêà, ï³âòîðà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ïîä³é íà Ìàéäàí³ – öå äîñòàòí³é ÷àñ äëÿ òîãî, ùîá ç³áðàòè ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè òà ñïåöñëóæáè â ºäèíèé êóëàê, ÿêèé çäàòíèé çàâäàâàòè íèù³âíîãî óäàðó ïî òèõ, õòî çàç³õຠíà òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü Óêðà¿íè.

8.04.2014, 16:30